Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів

Сторінка 8

У першому розділі з’ясовано, що у сучасній дидактиці дидактичну гру розглядають як багатофункціональний засіб навчання (З.М. Богуславська, З.В. Друзь, М.В. Кларіна, Н.М. Коряк, К.А. Родкін, А.І.Сорокіна, О.П. Усова, П.М. Щербань та ін.). Розкриваючи сутність дидактичної гри, дослідники визначають такі її функції: навчальна, розвивальна, виховна, оздоровча, контролююча, компенсаційна, релаксаційна, мотиваційна, а також комунікативна функція.

Аналіз результатів досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних вчених (О.І. Близнюк, З.М. Богуславська, І.А. Данилович, О.Г. Квасова, Н.В. Кудикіна, О.І. Матецька, Р.М. Миронова, О.І. Олійник, К.А. Родкін, J. Dorny та ін.), тлумачення ними сутності та ролі навчально-ігрової діяльності молодших школярів дозволили нам припустити, що дидактична гра може використовуватись як засіб організації на уроках іноземних мов навчального іншомовного комунікативного середовища. Урахувавши існуючий у науці досвід класифікації дидактичних ігор, ми запропонували власну диференціацію ігор, що використовуються у навчанні іноземних мов молодших школярів. З чинного поняття "дидактична гра" було виділено групу ігор, які готують до комунікативної діяльності (ігри, спрямовані на формування мовної компетенції), та ігри, що забезпечують комунікативну діяльність (сприяють формуванню мовленнєвої, соціокультурної, а також загальнонавчальної компетенцій). Принагідно зауважимо, що запропонована класифікація є валідною для використання під час навчання усіх іноземних мов. З’ясувавши дидактико-методичні передумови організації дидактичної гри як засобу навчання іноземних мов учнів початкової школи, ми дійшли висновку, що ефективність раціонального застосування навчально-ігрової діяльності значною мірою залежить і від урахування психологічних передумов її використання у навчально-виховному процесі. А відтак, сприраючись на наукові дослідження провідних вчених: психологів, дидактів, методистів, ми проаналізували вікові особливості молодших школярів, визначили можливості дидактичної гри як засобу впливу на розвиток психічних процесів у молодшому шкільному віці. Результати цього дослідження будуть використані під час розроблення моделі процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри та організації експериментального навчання.

Спираючись на наукові дослідження вітчизняних вчених, у другому розділі аналізуються цілі та зміст навчання іноземних мов у початковій школі, які є підґрунтям у розробленні системи дидактичних ігор для формування в учнів 2-4 класів іншомовної комунікативної компетенції; розробляється модель організації процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри; визначається педагогічна технологія дидактичної гри як механізм функціонування моделі та обгрунтовуюються дидактичні умови, що забезпечують її реалізацію; розглядається діяльність вчителя і учнів у процесі дидактичної гри, а також способи умотивування навчальної діяльності молодших школярів засобами дидактичної гри.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування у молодших школярів самостійності як риси особистості
Активна роль школярів у процесі навчання, де велика увага приділяється самоосвіті, зумовлює розвиток у них самостійності та ініціативи. Тому перед кожним вчителем постає завдання формування в учнів п ...

Характеристика системи методів навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку
Розвиток дитини супроводжується процесами присвоєння суспільно-історичного досвіду в ході особистісного пізнання, що розглядається у формі навчальної діяльності. Завдяки навчальній діяльності встанов ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net