Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Сторінка 2

З іншого боку, це зумовлено тим, що комунікативний підхід є превалюючим у сучасній методиці навчання іноземних мов. Його положення вимагають удосконалення чинної системи навчання цього предмета, передбачають суб’єкт-суб’єктні відносини учасників навчального процесу, створюють умови для навчання учнів не мови як знакової системи, а мовленнєвого спілкування засобами системи мови, тобто забезпечують оволодіння навичками та вміннями використовувати іноземну мову у ситуаціях спілкування. Крім того, діяльнісний підхід забезпечує не тільки взаємодію всіх видів мовленнєвої діяльності у процесі дидактичної гри, але й, як нами вже зазначалося, практичне використання набутих із іноземної мови знань, умінь та навичок, слугуючи підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов.

У психологічній концепції ігрової діяльності гра визначається як діяльність, предмет і мотив якої лежать у процесі її здійснення. Гра забезпечує діяльнісний характер засвоєння знань, умінь і навичок та створює умови для формування комунікативно вмотивованої, активної поведінки учня як суб’єкта спілкування і навчання.

Ми також поділяємо позицію Г.І. Щукіної, яка відносить дидактичну гру до категорії "діяльність", оскільки вона є формою прояву активності людини, скерованої мотивом.

У науковій літературі діяльність розглядається як системно-структурне утворення. У результаті дослідження цієї категорії науковцями визначена її структура, що складається з таких компонентів:

потреба людини, на задоволення якої спрямована діяльність

(її мета);

предмет діяльності;

дії з предметом;

засоби діяльності;

результат діяльності.

Наявність усіх зазначених компонентів діяльності у структурі дидактичної гри з невеликою відмінністю підтверджується більшістю вчених.

Науковці виділяють:

спонукальний компонент

(потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають бажання дитини брати участь у грі);

орієнтувальний компонент

(вибір засобів, предметів і способів навчально-ігрової діяльності);

виконавський компонент

(дії, операції, які дають можливість реалізувати мету та завдання дидактичної гри);

контрольно-оцінний компонент

(корекція і стимулювання активності навчально-ігрової діяльності).

Спираючись на наукові дослідження понять і сутності процесу навчання, ми визначили такі компоненти моделі процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри:

мета навчання іноземної мови

(формування у молодших школярів іншомовної комунікативної компетенції (лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурної);

комунікативно-діяльнісний підхід;

особистісно-орієнтований підхід;

діяльність вчителя й учня на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах навчально-ігрової діяльності;

цілі та зміст навчання іноземних мов у початковій школі;

педагогічна технологія дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів;

результат навчально-ігрової діяльності.

Нами поєднані всі зазначені вище компоненти моделі у схему, яка наочно ілюструє існуючі зв’язки між цими складовими (рис. 2.1).

Далі детальніше розглянемо компоненти розробленої моделі, обмежившись тими, що відповідають предмету наукового дослідження, а також меті та завданням дисертації.

Рис. 2.1. Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Доцільність дослідження цілей та змісту навчання іноземних мов учнів початкової школи, з одного боку, викликана тим, що вони є компонентами розробленої нами моделі. З іншого боку, цілі та зміст навчання іноземних мов молодших школярів є підґрунтям у розробленні системи ігор, що буде використана у процесі організації педагогічного експерименту.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Практичне використання комп’ютера в початкових класах
В процесі практичної діяльності викладача, увага учнів зосереджується на практичній стороні застосування комп’ютера в навчально-виховному процесі. Під час роботи з дітьми та використання комп’ютера в ...

Сучасна система виховання козака та берегині
Родинно-дошкільне виховання козаченяти та леліняти (діти до 6 років) здійснюється через роботу з батьками дошкільнят та введенням спеціальних курсів до програм дитячого садка. Родинно-шкільне вихован ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net