Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Сторінка 3

У загальнодидактичному розумінні зміст навчання становить все те, що залучається до діяльності викладання (діяльність вчителя) та учіння (діяльність учня), а також навчальний матеріал і процес його засвоєння.

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення низки цілей навчання іноземних мов, визначених у чинній програмі. Розробляючи дидактичні ігри для навчання іноземних мов молодших школярів і визначаючи мету кожної з них, будемо спиратися на обгрунтовані у програмі практичну, освітню, розвивальну та виховну цілі.

Практична мета полягає у тому, щоб навчити учнів спілкуватись іноземною мовою у типових ситуаціях повсякденного життя у межах засвоєного програмового матеріалу. Здатність учнів спілкуватись іноземною мовою забезпечується формуванням у них іншомовної комунікативної компетенції, яка охоплює такі види компетенцій: мовну, мовленнєву, соціокультурну та загальнонавчальну, які, у свою чергу, теж включають цілий ряд компетенцій.

Розвивальна мета полягає у формуванні особистісної активності молодшого школяра, його інтелектуальної ініціативи та самостійності як суб’єкта учіння, а також у стимулюванні та формуванні в нього готовності до пізнавально-пошукової і творчої діяльності під час вивчення іноземних мов.

Виховна мета виявляється в забезпеченні емоційного комфорту дитини в період її інтелектуального психічного і фізичного розвитку, а також у виявленні поваги до її прав.

Принагідно зауважимо, що виконання визначених у програмі цілей навчання іноземних мов у початковій школі засобами дидактичної гри досягається завдяки її функціям у навчально-виховному процесі: навчальній, розвивальній, виховній, мотиваційній та іншим (див.: підрозділ 1.2). А це означає, що поліфункціональність дидактичної гри, її структура та зміст дозволяють реалізувати в процесі її організації усі зазначені вище цілі й таким чином створити умови для всебічного розвитку особистості учня.

Як нами вже зазначалось, у процесі оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування зміст навчання полягає у формуванні в учнів іншомовної комунікативної компетенції, тобто здатності правильно використовувати мову в різних ситуаціях спілкування.

Спираючись на модель іншомовної комунікативної компетенції, запропонованої В.В. Сафоновою, учені виділяють такі види основні компетенцій, що входять до її складу: мовну, мовленнєву, соціокультурну та загальнонавчальну.

Зважаючи на вище сказане, проілюструємо у графічній формі процес формування іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи засобами дидактичної гри (рис.2.2).

Як видно зі схеми, дидактичні ігри, що готують до комунікативної діяльності мають сприяти оволодінню учнями певним мінімумом мовних знань (фонетичних, лексичних, граматичних, орфографічних) та навичок оперувати цими знаннями у мовленні.

Спираючись на результати аналізу спеціальних джерел розглянемо зміст мовної компетенції з метою розроблення дидактичних ігор цієї групи.

Рис. 2.2. Формування іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи засобами дидактичної гри

Фонетична компетенція.

Молодші школярі повинні:

засвоїти необхідні і доступні знання про вимову окремих звуків і звукосполучень;

засвоїти необхідний мінімум знань про наголос та поділ речень на смислові групи;

знати всі букви алфавіту та буквосполучення, які властиві іноземній мові, що вивчається;

писати букви алфавіту ;

знати основні правила орфографії і читання.

Молодші школярі вчаться:

адекватно вимовляти й розрізняти зі слуху всі звуки мови, що вивчається;

зберігати довготу і короткість голосних;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Загальна характеристика системи освіти США
Коли європейські колонізатори вперше висадились на березі Нового Світу, їм довелося вирішувати проблему, як зберегти на чужині і примножити свою культурну спадщину. Найкращим вирішенням проблеми стал ...

Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань
Програма роздягнула «Тварини», як і вся удосконалена програма курсу «Біологія», надає широкі можливості для екологічного виховання школярів, формування відповідального відношення до природи, розумінн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net