Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Сторінка 5

Аналіз чинної програми з іноземних мов для початкової школи дозволив нам з’ясувати, що у її змісті визначені такі сфери і тематика спілкування:

особистісна сфера:

"Я, моя сім’я і друзі", "Відпочинок і дозвілля", "Людина", "Природа і навколишнє середовище", "Помешкання";

публічна сфера:

"Свята і традиції", "Подорож";

освітня сфера:

"Школа", "Шкільне життя".

Ситуація спілкування (мовленнєва ситуація) є конкретним способом реалізації теми через звуження меж предмета обговорення, певне уточнення предметно-змістового плану мовлення. Необхідність визначення комплексу ситуацій для учнів початкової школи пояснюється не лише потребою створення стимулів для іншомовного спілкування, як і для учнів інших вікових категорій, але й необхідністю оптимального відбору змісту й обсягу пропонованих тем, зважаючи на обмеженість навчального досвіду молодших школярів, а також на недостатність мовних засобів, якими вони могли б здійснювати спілкування. Науковці залишаються одностайними у поглядах на визначення функцій мовленнєвих ситуацій (С.Ю. Ніколаєва, В.Л. Скалкін). Вони їх розглядають:

способом створення мотивації навчальної діяльності;

способом організації мовленнєвого матеріалу;

способом формування мовленнєвих навичок і вмінь;

способом презентації навчального матеріалу;

необхідною умовою мовленнєвого спілкування.

Цей перелік засвідчує статус ситуації спілкування як обов’язкового компонента комунікативного мінімуму у навчанні іноземної мови. У визначенні ж самого поняття "ситуація спілкування" погляди фахівців розходяться. В.Л. Скалкін, Г.А. Рубінштейн визначають його як сукупність обставин дійсності, що викликають ту чи іншу мовленнєву реакцію. Окрім того, В.Л. Скалкін класифікує ситуацію як динамічну систему взаємодіючих конкретних чинників, об’єктивного і суб’єктивного планів, котрі залучають людину до мовленнєвого спілкування і визначають її поведінку в межах одного акту спілкування. М.Н. Скаткін називає мовленнєву ситуацію динамічною системою взаємостосунків двох (чи більше) суб’єктів, що відображена в їхній свідомості і породжує потребу у цілеспрямованій діяльності для розв’язання мовленнєво-мислительних завдань. О.М. Леонтьєв під ситуацією розуміє сукупність умов мовленнєвих і немовленнєвих, необхідних і достатніх для того, щоб здійснити мовленнєву дію за певним планом.

Останнє визначення вважається найбільш характерним для нашого дослідження, оскільки у ньому відбито поєднання мовленнєвих і немовленнєвих умов, що дозволяє врахувати особливості дидактичної гри, у процесі якої мовленнєва діяльність інтегрується з іншими видами діяльності – руховою, художньою, музичною. Причому домінантною є мовленнєва дія, а допоміжною – практична, яка супроводжує першу.

Розробляючи групу дидактичних ігор, які забезпечують комунікативну діяльність, ми включали у зміст більшості з них певну ситуацію спілкування, враховуючи існуючий у науковій літературі досвід визначення ситуацій спілкування:

ситуації, в яких учень систематично опиняється у повсякденному житті (у транспорті, на уроці, перерві, під час підготовки домашніх завдань тощо). Дидактичні ігри: "Предмети", "Партнери", "Іграшки" та ін.;

ситуації, з якими молодший школяр зустрічався, але у певний момент вони для нього є несподіваними (опис зовнішності однокласника, картини, телефонний дзвінок тощо). Дидактичні ігри: "Як його звуть", "Улюблена тварина", "Переможець", "Хто скаже більше" та ін.;

ситуації, з якими дитина ніколи не зустрічалась (замовлення квитків, порятунок постраждалих, керування транспортним засобом тощо). Дидактичні ігри: "Похід", "Пожежа" та ін.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Обгрунтування потреби підготовки фахівців заявленого напряму
Підготовка фахівців з педагогіки вищої школи кардинально відрізняється від системи підготовки інших освітянських кадрів. Основні відмінності визначаються такими обставинами. По-перше, освітня підгото ...

Визначення рівня когнітивного та діяльнісного компонентів професійного становлення студентів
Оскільки ціннісно-мотиваційний компонент включає мотиви, мету, потреби в професійному навчанні, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки актуалізації в професійній діяльності, с ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net