Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри

Сторінка 8

засвоєння знань, умінь і навичок у процесі навчально-ігрової діяльності;

застосування одержаних знань у процесі іншомовного спілкування;

виконання запропонованої вчителем ролі;

активну співпрацю з іншими гравцями з метою досягнення перемоги у грі;

внесення власних пропозицій, обгрунтування їх доцільності;

дотримання правил гри;

участь у підведенні підсумків дидактичної гри та визначенні переможців.

Проаналізувавши низку досліджень із цієї проблеми (О.І. Близнюк, О.А. Гузенко, А.А. Деркач, Н.В. Кудикіна, І.М. Куліш, Л.С. Панова, К.А. Родкін, О.Я. Савченко, Н.В. Самоукіна, Н.В. Слюсаренко, Т.М. Шкваріна Т.В. Щербак та ін.), ми з’ясували, що вчені не мають єдиної точки зору щодо розмежування змісту діяльності вчителя й учнів у процесі дидактичної гри, не завжди диференціюють етапи її організації та визначають їх послідовність.

У своєму дослідженні О.А. Гузенко дійшла висновку, що до етапів організації навчально-ігрової діяльності можна віднести такі:

мобілізуючий етап (вчитель ставить завдання гри, а учні прагнуть досягти певних її результатів);

практичний етап (навчально-ігрова діяльність учнів);

підсумковий етап (реалізація учнями своїх можливостей та досягнення бажаних результатів, оцінювання вчителем діяльності гравців).

Недолік такої технології використання дидактичної гри ми вбачаємо у тому, що не чітко визначена роль учителя у процесі навчально-ігрової діяльності учнів. А відтак, не цілком зрозумілими виявляються його функції та зміст діяльності на практичному етапі дидактичної гри.

З точки зору І.М. Куліш, структура дидактичної гри повинна складатися з таких компонентів:

визначення мети дидактичної гри;

планування дій вчителя й учнів;

реалізація мети;

аналіз результатів навчально-ігрової діяльності учнів.

Дещо іншої позиції дотримується О.Я. Савченко. Вона вважає, що структура ігрової діяльності молодших школярів включає такі компоненти:

спонукальний – потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають бажання учнів брати участь у грі;

орієнтувальний – вибір засобів і способів ігрової діяльності;

виконавський – дії, операції, які дають можливість реалізувати ігрову мету;

контрольно-оцінний – корекція і стимулювання активності ігрової діяльності.

Найбільш ґрунтовне тлумачення структури ігрової діяльності, на наш погляд, обгрунтовано у дослідженні Н.В. Кудикіної [101, с. 112]. Учена виділяє такі структурні компоненти гри:

мотиваційний компонент (інтерес до подій у навколишньому середовищі, емоційна зацікавленість діяльністю дорослої людини, бажання її наслідувати тощо).

мета (прагнення у ролі вчителя навчити дітей читати, писати тощо; як пілот – керувати літаком; як мати – піклуватися про свою дитину і т.ін.).

змістовий компонент (відображення впливів навколишнього середовища, інформації із літературних та інших джерел).

процесуально-операційний компонент (з урахуванням матеріальних умов гри (предметно-практичні ігрові дії, рольові дії, міжособистісна комунікація, розумові процеси і операції).

контрольно-оцінний компонент (встановлення відповідності між уявною роллю і своїм умінням відтворити власне уявлення, задоволення або незадоволення від перевтілення, бажання внести корективи у подальші ігри).

Узагальнивши результати досліджень з цієї проблеми, ми розробили педагогічну технологію дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів, в основу якої покладено організацію низки визначених етапів її реалізації: підготовчий, діяльнісний, завершальний і яка є одним із механізмом функціонування створеної нами моделі (рис. 2.1). Принагідно зауважимо, що розробляючи зазначену технологію, ми спиралися на визначену в науковій літературі структуру педагогічної технології, яка включає:

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Порівняльна характеристика рівнів засвоєння формул культури мовлення дітьми старшого дошкільного віку на етапі констатувального і порівняльного експерименту
Прикінцевий етап дослідження передбачав вивчення ефективності розробленої методики формування культури мовлення старших дошкільників засобами українських народних казок. З цією метою було проведено п ...

Стимули активізації пізнавальної діяльності студентів
При організації активного навчання недостатньо лише використовувати той чи інший методичний прийом. Викладачу необхідно створити таку ситуацію, таку обстановку, в якій у студентів з'явилося б бажання ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net