Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов

Сторінка 22

що висока динаміка зростання мотивації, активності учнів експериментальних груп, покращення стосунків у дитячому колективі були досягнені завдяки урізноманітненню видів дидактичної гри та використанню ігор, які стимулюють розвиток мотиваційної сфери та пізнавальної діяльності школярів.

що організація навчальної співпраці вчителя й учнів на всіх етапах дидактичної гри забезпечує подолання в учнів страху припуститися помилки, додає їм упевненості у власних силах, формує самооцінку, стимулює творчу активність.

що під час проведення ігор для формування та вдосконалення лексичних і граматичних навичок фіксується більш високий рівень засвоєння мовних одиниць, а відповідні навички швидше досягають рівня сформованості: вони набувають більшої гнучкості та міцності завдяки їх активному використанню у процесі проведення дидактичних ігор, які створюють учням навчальне іншомовне комунікативне середовище для здійснення спілкування.

У дисертації теоретично обґрунтовано й запропоновано нове розв’язання проблеми використання дидактичної гри як засобу навчання іноземних мов учнів молодшого шкільного віку. Нами визначено принципи, на основі яких конструюється навчальний процес і які є значущими під час організації та проведення дидактичних ігор, зокрема: комунікативного спрямування ігор, доступності дидактичної гри, мотиваційного забезпечення навчального процесу засобами гри, системності, активності, динамічності, зацікавленості, колективності, зворотнього зв’язку, результативності, принцип змагання.

У процесі дослідження проаналізовано погляди вчених на функціональні можливості дидактичної гри. З’ясовано, що в навчальному процесі дидактична гра реалізує навчальну, комунікативну, виховну, розвивальну, контролюючу, релаксаційну, мотиваційну, компенсаційну та оздоровчу функції.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури у дисертації обгрунтовано дидактико-методичні та психологічні передумови використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов учнів молодшого шкільного віку.

У роботі уточнено психологічні чинники впливу на процес оволодіння іноземними мовами молодших школярів. Значної уваги приділено особливостям розвитку і своєрідності основних психічних процесів учнів цієї вікової категорії. Визначено вплив навчально-ігрової діяльності на розвиток уваги, уяви, сприймання, пам’яті, процесів мислення.

Принциповим для дослідження було створення класифікації дидактичних ігор, які проводяться на уроках іноземних мов у початковій школі. Нами розширено чинне поняття "дидактична гра" і виділено з нього групу ігор, що готують до комунікативної діяльності (ігри, спрямовані на формування й удосконалення мовних навичок), та ігри, що забезпечують комунікативну діяльність (сприяють формуванню мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної компетенцій учнів початкової школи).

Визначено та обґрунтовано дидактичні умови що забезпечують реалізацію педагогічної технології дидактичної гри, а саме:

доступність змісту гри психологічним особливостям і віковим можливостям учнів початкової школи, їхньому навчальному досвіду, потребам та інтересам;

Страницы: 17 18 19 20 21 22 23 24

Цікаве про педагогіку і навчання:

Практичні аспекти формування правильності мовлення у майбутніх учителів початкових класів
Найбільші мислителі світу з найдавніших часів пов'язують життя мови з духовним життям людини і цілого народу. Літературна мова є найвищим продуктом розвитку нації. Мова є першоосновою духовної культу ...

Сучасний підхід до позакласної виховної роботи. Нові форми позакласної виховної роботи
В.А. Сухомлинський писав: «Я не один рік думав: у чому виражається найяскравіше результат виховання? Коли я маю моральне право сказати: мої зусилля принесли плоди? Життя переконало: перший і найбільш ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net