Соціальні функції системи освіти

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Соціальні функції системи освіти

Сторінка 2

Згідно з теорією людського капіталу, освіта – це капіталовкладення в тих, хто навчається. Які і всі капіталовкладення, в майбутньому воно принесе прибуток. На основі цього обґрунтовується нерівність дорослих людей, яка зумовлюється кількістю і типом «капіталовкладень», інвестованих у їх освіту. Таким чином виправдовується нерівність між людьми, оскільки суспільство здійснило різні витрати на їх підготовку до різних видів діяльності. Винагороди відповідають капіталовкладенням.

В освіті індивіди розходяться по потокам, що наперед визначають їх майбутній статус. Формальне обґрунтування цього – рівень здібностей, для вияву яких використовують тести. Але в тести входить певний культурний контекст, розуміння якого залежить від домінуючої культури (на якій побудовані тести) і культурних особливостей мікросередовища первинної соціалізації учня. Чим більша дистанція між цими культурними типами, тим менше уваги від вчителя отримує учень і тим вірогідніше, що він не справиться з тестом. Освітня кар’єра індивіда, таким чином, в багатьох речах зумовлена соціальним положенням його батьків.

Відтворення тих соціальних класів, груп і прошарків, приналежність до яких зумовлена освітніми сертифікатами. Школа дає індивідам неоднакову освіту, нерівний розвиток можливостей і навичок, що підтверджується, як правило, сертифікатами встановлених зразків і являє собою умовою, від якої залежить місце в системі розподілу праці (і соціальної стратифікації).

Заміна батьків, соціальна підтримка учнів під час перебування в стінах освітнього закладу. Для цього створюються спеціалізовані організаційні і рольові структури, що нагадують сімейні умови. Під час виконання цієї функції освіта і особливо допрофесійна школа відтворює культурні стереотипи і рольову диференціацію, що є притаманні сім’ї.

Виховна функція системи освіти полягає у формуванні з допомогою цілеспрямованої діяльності в підростаючих поколіннях певних рис, світогляду, визначенню пануючих у данному суспільстві норм поведінки, ціннісних орієнтацій, тобто у підготовці до виховання певних соціальних обов’язків. З допомогою освіти зберігаються культурні цінності, які передаються від одного покоління до іншого. Виховання молоді в дусі конформізму, визнання культурних цінностей та ідеалів, що склалися в суспільстві, сприяє підтриманню існуючого соціального порядку. Але освіта сприяю і соціальним змінам, які відбуваються у зв’язку з переоцінкою існуючих знань і цінностей.

Має й виховна функція освіти й особливий, відносно самостійний аспект – забезпечення соціального контролю, нагляду за дитячою, підлітковою і, частково, юнацькою віковими групами. У сучасному світі освіта вважається обов’язковою. Це означає, що згідно із законодавством, діти зобов’язані проводити в школі по декілька годин на день, п’ять чи шість днів на тиждень протягом певної частини року. Майже весь день їхню поведінку контролюють вчителі та вихователі. Цей аспект виховної функції освіти важливий і в тому сенсі, що школа часто відіграє роль компенсую чого фактора для дітей з так званих «неблагополучних» сімей, тобто сімей з нездоровим морально-психологічним кліматом. Про це йшла мова у функції заміні батьків.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Абсолютна і відносна похибка наближеного значення числа
Значення чисел, якими користуються у практичних розрахунках, бувають точними і наближеними. Причини появи наближених значень чисел і величин можуть бути різними: неточність методу розв'язування; обме ...

Умови використання гри на уроках іноземної мови
Як свідчить досвід, потенційні можливості та ефективність педагогічної технології дидактичної гри визначаються сукупністю взаємопов’язаних умов, які забезпечують її функціонування. Досліджуючи дидакт ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net