Якість освіти як мета реформування

Педагогіка » Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні » Якість освіти як мета реформування

Сторінка 4

Формування демократичного суспільства визначило необхідність переосмислення і зміни ролі, місця, функцій, мети і завдань освіти як соціального інституту. Інакше соціальне середовище вимагає інакшої освіти (не кращої чи гіршої, а інакшої). Якщо суспільство визначило курс руху до громадянського устрою, до демократії, то освіта має бути спрямована на формування нового типу людини, яка могла б нести тягар свободи і самовідповідальності, оскільки демократія - це не лише свобода, а й вміння людини доцільно користуватися нею.

Відхід суспільства та його інститутів від тоталітаризму і їх "входження у демократію" завжди в історії започатковується процесом лібералізації. Цей етап практично завжди супроводжується хаосом, що характерно і для українського соціуму. Освітній простір сучасного суспільства нагадує хаотичну суміш різних освітніх систем, структур, які не упорядковані і через це не можуть забезпечувати необхідної якості освіти.

Демократизація є сьогодні ключовою проблемою освітніх реформ та механізмів забезпечення якісної освіти. Усі зміни, які ми спостерігаємо сьогодні у вітчизняному освітньому просторі, підпорядковані єдиній меті - підвищенню якості освіти. Означена проблема ніколи не знімалася з порядку денного, однак у сучасних умовах вона постала надзвичайно гостро. Якість - це основний результативний чинник освіти, "міра досягнення поставлених в освіті цілей та завдань, а також міра задоволеності очікувань різних учасників процесу освіти від наданих освітніми установами освітніх послуг" . Розглядаючи якість освіти як одну з найбільш актуальних проблем сучасної української вищої школи, що визначає відповідний рівень підготовки майбутніх фахівців, можна розуміти її як "сукупність формальних і змістових характеристик, що забезпечують ефективне використання її основних функцій - навчання, виховання, розвитку і соціалізації особистості з наступним оволодінням нею професією, спеціальністю, кваліфікацією".

На жаль, не завжди можна ставити знак рівності між демократизацією освіти та забезпеченням відповідного рівня її якості, хоча ці процеси мають бути взаємозумовленими. Так, В. Кипень відзначає, що деякі з таких процесів, як "диверсифікація освіти, введення багаторівневої освіти, деідеологізація вищої школи, підвищення статусу ряду державних вищих закладів освіти, диверсифікація методологій, вибір навчальних дисциплін тощо, мають неоднозначний вплив на якість освіти".

Як виміряти якість освіти? У сучасних дослідженнях якість освіти невід'ємно пов'язана з тривалістю навчання, з доступністю і рівнем охоплення населення. Однак уніфіковані кількісні виміри освіти не дають реального уявлення про її якість. У цьому сенсі важливою є демократичність в оцінюванні, яка передбачає відкритість, прозорість і публічність суспільної оцінки якості освіти, а також, враховуючи багатоманітність споживачів освітніх послуг, варто забезпечувати доступ до оцінювання якості освіти як органів державного управління, так і представників місцевого самоврядування, професійних груп, батьків та студентів, потенційних роботодавців та ін.

Звернімося до емпіричних соціологічних даних, які дають певне уявлення про якість сучасної освіти. Одним із завдань даного соціологічного дослідження було з'ясувати громадську думку щодо якості освіти, зіставити оцінки якості шкільної та вищої освіти. Зрозуміло, що ці два показники є взаємозумовлені: якість вищої освіти має "фундамент" у вигляді якості базової середньої освіти. Результати соціологічного опитування засвідчують низький рівень задоволеності населення якістю освіти. Oцінка якості шкільної та вищої освіти корелюють, однак нижче оцінюють якість вищої освіти. Найнижчий рівень задоволеності вищою освітою спостерігається у Чернівецькій, Рівненській, Закарпатській областях, а найвище її оцінюють у Тернопільській, Волинській та Львівській.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика розв’язування задач на рух
Навчання учнів математики на уроці організовують у формі колективної фронтальної або індивідуальної самостійної роботи, застосовують також і групову форму навчання. Колективна форма роботи має характ ...

Планування навчального матеріалу з фізичної культури
Планування та облік роботи - неодмінна умова високої ефективності процесу фізичного виховання в дошкільному закладі. Планування допомагає вихователеві чітко визначити перспективу роботи, сформувати з ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net