Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки" » Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Сторінка 1

Мета навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки" - забезпечити достатню основу для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів.

Завдання:

ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом економічної теорії;

розкрити природу економічних проблем та господарської поведінки суб’єктів національної економіки;

сформувати уявлення про засади функціонування національної економіки та економічної системи;

розкрити систему визначників поведінки головних економічних суб’єктів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

понятійний апарат сучасної економічної теорії;

ключові відмінності в теоретичній спадщині представників різних напрямів економічної науки;

основні проблеми економічної організації суспільства;

роль та місце кожного із економічних суб’єктів у сучасній системі господарювання

вміти:

аналізувати національну економіку як цілісну систему з усіма її взаємозв’язками з іншими проявами людської життєдіяльності;

досліджувати структуру та ефективність функціонування товарних та фінансових ринків, ринків факторів виробництва;

моделювати поведінку споживачів за різних станів зовнішнього середовища;

прогнозувати господарські рішення фірм;

аналізувати поведінку державних інституцій та економічну політику Дисципліни передбачає 3 змістовних модуля, які включають 11 тем. Робочою навчальною програмою передбачено проведення лекційних, практичних занять та самостійну роботу студентів.

Контроль знань, набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки", відбувається у формі усного опитування, письмових контрольних робіт та підсумкового письмового екзамену.

Інформаційними джерелами є базові підручники, навчальні посібники ("основна література"), підручники, монографії, наукові статті, законодавство України та міжнародно-правові акти ("додаткова література").

Навчальна дисципліна "Основи галузевої економіки" є базою для навчальних дисциплін "Калькуляція, облік та звітність", "Основи бухгалтерського обліку".

Нормативна навчальна дисципліна "Основи галузевої економіки" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за професіями: "Продавець продовольчих товарів", "Контролер-касир", "Офіціант, бармен".

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:

слайдова презентація;

дискусійне обговорення проблемних питань.

На практичних заняттях застосовуються:

ситуаційні завдання;

робота за методом малих груп;

роздатковий матеріал.

План-конспект на тему: "Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції"

1. Організаційна частина: (2 хв.)

1.1 Привітання студентів.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка готовності до заняття.

1.3 Відмітка в журналі відсутній.

2. Актуалізація опорних знань з раніше вивченого матеріалу (18 хв.):

2.1 Фронтальне опитування

Питання 1. Що таке основні фонди підприємства?

Відповідь: Засоби праці, які мають вартість і функціонування у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі.

Питання 2. Які види спрацювання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Фізичне та моральне спрацювання, або технічно-економічне старіння ОФ.

Питання 3. Які основні фонди ви віднесете до активних, а які до пасивних.

Відповідь: Активні ОФ - які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (станки), пасивні - що створюють умовні для здійснення процесу виробництва (будівлі, споруди, транспортні засоби).

Питання 4. Що таке амортизація?

Відповідь: Це процес перенесення вартості засобів праці на вартість виготовленої продукції.

Питання 5. Що включаються в оборотні фонди підприємства?

Відповідь: Виробничі запаси, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва, витрати майбутніх періодів.

Питання 6. Що таке витрати майбутнього періоду?

Відповідь: Це грошові витрати, які здійснені в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції в наступні періоди.

Питання 7. Які показники використання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Коефіцієнт фондовіддачі, фондоємкості, змінності, інтенсивного, екстенсивного та інтегрального використання ОФ.

Питання 8. Які показники використання оборотних фондів ви можете назвати?

Відповідь: Кількість оборотів оборотних засобів, продовження обороту, кількість оборотних засобів, які знаходяться в 1 гривні реалізованої продукції.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теоретико-методологічні основи психологічної проблеми взаємин викладачів і студентів
З реальної соціально-економічної ситуації, то нині склалася в Україні, випливає адекватне соціальне замовлення закладам освіти, яке виявляється в необхідності формування й розвитку творчої особистост ...

Передумови до відкриття магістерської програми «Педагогіка вищої школи» у Національному технічному університеті «Харківский політехнічний інститут»
Україна має високорозвинену систему вищої освіти, що представлена понад 900 вищими навчальними закладами. За останні роки ця цифра зросла переважно за рахунок відкриття нових приватних вищих навчальн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net