Особливості навчання аудіювання на початковому рівні

Педагогіка » Технологія навчання іноземної мови на початковому рівні » Особливості навчання аудіювання на початковому рівні

Сторінка 2

Засвоєння тем також починають з аудіювання. Аудіювання і говоріння в перших класах є змістом навчальної комунікації. Навчальна розмова за темою, а також будь-яке спілкування англійською мовою охоплює невелике коло безпосередніх учасників комунікації, усіх ж інші учні слухають і сприймають їхнє мовлення, що сприяє дальшому удосконаленню аудіювання в межах засвоюваних тем в усіх учнів.

Крім того, розвитку аудіювання сприяє вся навчальна робота над говорінням, оскільки процес говоріння включає аудіювання як операцію зворотнього зв’язку і воно функціонує у будь-якому акті говоріння.

Говоріння, психофізіологічно пов’язане з аудіюванням через внутрішнє мовлення, є важливим фактором формування аудіювання в процесі усно-мовної діяльності.

Отже, перша програма засвоєння аудіювання інтегрована з програмою засвоєння говоріння і здійснюється в процесі оволодіння усною комунікацією протягом усього періоду навчання в середній школі.

Друга програма має на меті оволодінням аудіюванням як окремим видом комунікативної діяльності, коли той, хто слухає, дістає інформацію з тексту великої тривалості звучання у різному виконанні: з голосу (різних осіб), з грамзапису, підчас перегляду телепередач і звукових кінофільмів.

На відміну від першої програми тексти для аудіювання, хоч і будуються на мовному матеріалі, засвоєному учнями в усному мовленні, проте вони мають зв’язний сюжет і деякою мірою виходять за межі шкільних тем, тому в них можуть траплятися невідомі мовні явища і лексичні одиниці. За допомогою другої програми, спираючись на відомий мовний матеріал, на загальний контекст і ситуацію, в якій відбувається аудіювання, учні повинні навчитися розуміти такі тексти.

Підсумовуючи сказане попередньо, доцільно зазначити, що виникнення інтересу до вивчення іноземної мови у значної частини учнів залежить від добре організованої та вміло поставленої навчальної роботи. В.О. Сухомлинський писав: «Школа стає осередком духовного життя, коли вчителі дають цікаві за змістом та формою уроки». Особливо це стосується початкової школи, період навчання у якій є дуже важливим для інтелектуального, фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини.

Навчальна діяльність у початковій школі набуває специфічного змісту, що зумовлено особливостями формування та розвитку пізнавальних процесів учнів, емоційно-вольової та мотиваційної сфери, особливостями поведінки.

У цьому віці діти дуже вразливі до зовнішнього впливу навчально-виховного процесу. Їх відрізняє здатність відчувати задоволення від досягнутих успіхів і наявність стійкого інтересу до виконання ускладнених завдань. Діти із захопленням вивчають мову, якщо зміст навчальної програми відповідає їхнім уявленням, віковим особливостям та інтересам, а вчитель враховує психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку. Саме внутрішній світ учителя, його досвід, емоції, захопленість своєю справою, професійна майстерність відіграють велику роль у формуванні особистості учня та впливають на його успіхи та невдачі.

Інтерес дитини до навчання характеризує ряд ознак: активне включення у навчальну діяльність, зосередженість на матеріалі, перевага мимовільної уваги, виникнення питання у процесі навчальної діяльності. На цікавому уроці учні не відволікаються, вони задають питання за власною ініціативою. Індивідуальна самостійна робота учня навчає його відповідати за свої знання, вчить здійснювати самоконтроль і бути зосередженим.

Дитина завжди чекає оцінки своїх дій дорослими, шукає їх підтримки, похвали. Вона хоче належати до тих, на кого звертають увагу, кого хвалять і люблять. Досягнувши бажаного, дитина відчуває задоволення, яке посилює не тільки потребу, а й інтерес до знань, завдяки чому здобуто визнання. Одним із ефективних засобів самоствердження учня є колективна діяльність, яка створює умови для розвитку мислення, виховує інтерес до навчання, задовольняє потреби учнів у спілкуванні, допомагає дитині налагоджувати стосунки з однолітками, а також, у процесі вирішення певних проблем, задовольняє пізнавальну потребу дитини.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Структура та органи управління Українського козацтва
Українське козацтво, як громадська організація, створюється з урахуванням сучасного адміністративно-територіального поділу України за територіальним, виробничо-територіальним принципом, за інтересами ...

Визначення поняття „здоров`я” людини, його компоненти та передумови
Сучасні уявлення світової науки стосовно феномена здоров`я людини ґрунтуються на новому розумінні актуальності проблеми виживання людства взагалі. Наприкінці ХХ століття лідери світової науки залучил ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net