Нормативно-правова база розвитку освіти в Україні

Педагогіка » Стандарти системи освіти України та Великої Британії » Нормативно-правова база розвитку освіти в Україні

Сторінка 4

Однаковий доступ до освіти забезпечується:

безоплатністю освіти на конкурсних засадах у державних і комунальних закладах;

створенням правових засад здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

встановленням та реалізацією нових нормативів матеріально-технічного, фінансового і кадрового забезпечення вищих навчальних закладів;

розширенням можливостей отримання вищої освіти через впровадження індивідуального кредитування;

створенням умов для одержання вищої освіти дітьми-сиротами, інвалідами;

забезпеченням високої якості вищої освіти та мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці за рахунок інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств, впровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання, модернізації навчально-лабораторної бази;

створенням однакових умов для здобуття вищої освіти представниками різних регіонів держави;

дотриманням принципу демократичності та гласності у формуванні контингенту студентів шляхом використання центрів об'єктивного тестування, ефективної організації навчально-виховного процесу та побудови стосунків між студентами та викладачами на принципах толерантності й партнерства;

створенням ефективної системи інформування громадськості, майбутніх студентів, батьків про можливості одержання вищої освіти;

створенням системи навчальних закладів для забезпечення освіти дорослих відповідно до потреб особистості та ринку праці;

інтеграцією освіти, науки і виробництва.

Зазначимо також, що державна політика в галузі освіти базується на принципі «освіти впродовж життя», тобто неперервної освіти, а також на провідному принципі для української освітньої політики – єдності освіти та науки.

Що ж стосується підготовки педагогічних працівників, то це центральне завдання модернізації освіти та головний принцип державної освітньої політики, яка спрямовується на вдосконалення професійного відбору та підготовки молоді, створення необхідних умов для формування готовності до вибору педагогічної професії та системи професійного відбору молоді до вищих навчальних закладів. Держава забезпечує умови для підвищення престижу й соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників, умови їх професійного й культурного зростання.

Ще одним пріоритетним завданням системи освіти є навчання людини відповідальному ставленню до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищих суспільних і індивідуальних цінностей. Це здійснюється шляхом розвитку ефективної валеологічної освіти, медико-санітарного просвітництва, активних форм формування, збереження й зміцнення індивідуального здоров'я, зокрема засобами фізичного виховання, розвитку фізичної культури й спорту вчителів і викладачів, учнів і студентів.

Стратегічним завдання державної освітньої політики є конкурентний вихід української освіти на ринок світових освітніх послуг, поглиблення міжнародної співпраці, розширенні участі наукових осередків у проектах міжнародних освітніх організацій та співтовариств. Перелічимо основні принципи, що на них базується інтеграція України у міжнародний освітній простір:

пріоритет національних інтересів;

орієнтація на загальнолюдські, національні фундаментальні цінності;

розвивальний, системний та взаємовигідний характер співпраці;

толерантність в оцінювання та сприйнятті будь-якої зарубіжної системи освіти;

збереження й розвиток інтелектуального потенціалу нації.

На останок скажемо, що від запровадження зазначених нами документів очікують таких зрушень:

перехід до гуманістично-інноваційної філософії освіти;

зростання інтелектуального, культурного, морально-духовного потенціалу суспільства й особистості, нації та народу;

зміни у системі матеріального та духовного виробництва, структурі політичних відносин, культурі та побуті;

зростання авторитету української національної культури;

зниження меншовартісних рис характеру;

конкурентоспроможність України в європейському та світовому просторах.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розробка методики формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю “Деревообробка”
Вивчаючи профіль “Деревообробка” учні повинні засвоїти відповідні знання про основи сучасного виробництва, а також відповідні уміння та навички. Система таких знань та вмінь описана нами в попередньо ...

Методика розвитку творчих здібностей учнів 6-річного віку в процесі використання театралізованих ігор на уроках музики
З метою вивчення процесу розвитку творчих здібностей у першокласників, нами була організована протягом навчального року експериментальна робота, яка являла собою проведення уроків музики, побудованих ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net