Перевірка ефективності формування самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти в експериментальному дослідженні

Педагогіка » Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою » Перевірка ефективності формування самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти в експериментальному дослідженні

Сторінка 3

У експериментальних класах більше приділялось уваги конкретним завданням, а також раціональному вибору методів та прийомів роботи для їх досягнення, що дало можливість виділити два завдання, виконання яких у цих класах вимагало чіткої організації майбутньої роботи. Перше і найважливіше – це моральний розвиток учнів на основі розширення кола доступних для читання дитячих книг, а друге – вироблення і засвоєння учнями самостійних прийомів підготовки до роботи з конкретними художніми творами, удосконалення якостей вміння працювати з ними. У такій роботі необхідна послідовність та наступність. Вчитель експериментального класу, враховуючи інтереси своїх учнів, їх можливості, а також різноманітність жанрів, стилів написання творів письменниками, добирав матеріал до уроку позакласного читання за самостійними завданнями до них. Завдання були спільними для всіх учнів класу і записувались на дошці, або ж індивідуальними чи груповими, записаними на окремих картках. Такий підхід сприяв розвитку самостійності учнів, оскільки, кожен виконував завдання індивідуально, відповідаючи перш за все перед собою за виконану роботу. Учні мали змогу продемонструвати свої знання перед класом, а також побачити і відчути на собі результати власної праці. Самі ж завдання були такими, що змушували учнів щоразу спілкуватись з книжкою, порівнювати свої відчуття і судження з авторськими, висловлювати власні думки щодо прочитаного. Все це сприяло літературному розвитку дітей, а також їх мовленнєвій та емоційній активності.

В експериментальних класах учні чіткіше усвідомлювали процес систематичної роботи вдома, у школі, у свій вільний час з художньою книжкою. Спостерігалось зменшення помилок у роботі над творами, чіткіше визначалися явища, події та факти, характеризувались головні герої, визначався стиль написання автора, встановлювались причиново-наслідкові зв'язки у конкретних художніх творах. Це вказує на те, що школярам при цілеспрямованому навчанні вже доступніші засоби опрацювання нового твору. Відповіді учнів у цей період свідчать не тільки про характер розуміння ними тексту твору, але і про формування, ряду необхідних для цього вмінь та навичок. Тому ми дійшли висновку, що при подальшому навчанні учнів за запропонованою методикою, в них будуть формуватися основи самостійної роботи при підготовці до уроків позакласного читання, що в кінцевому результаті приведе до удосконалення самостійності у подальшій читацькій діяльності.

Із запропонованих у попередньому параграфі завдань (див. параграф 2.1.), їх критичної оцінки ми зробили висновок, що вдосконалення самостійності на основному і завершальному етапах роботи з новим текстом, значною мірою залежить від ступеня активності і творчості самих учнів, але допомогти сформувати цю самостійність у них зможе тільки той вчитель, який володіє мистецтвом організації навчання дітей читанню за системою комплексу завдань для самостійної роботи учнів з літературними творами. Тому ми запропонували вчителям-класоводам заповнити цю анкету.

Анкета опитування вчителів початкових класів

1. Чи задовольняють вас теми уроків позакласного читання, запропоновані програмою? Чому?

Чи користуєтесь ви додатковими джерелами при підготовці до кожного уроку?

Якими принципами при відборі навчального матеріалу до уроку позакласного читання ви користуєтесь:

а) жанрова специфіка;

б) конструктивно-оформлювальні особливості книжки;

в) відповідність віковим особливостям учнів;

г) можливість використання матеріалу в якості завдань для самостійних робіт учнів.

4. Яким методам опрацювання творів ви надаєте перевагу (потрібне підкресліть):

а) словесний метод;

б) метод самостійної роботи;

в) самостійна постановка запитань учнями;

г) наочно-ілюстративний метод.

5. Чи враховуєте у своїй роботі взаємозв'язок між класним і позакласним читанням?

6. Чи потрібно це робити вчителю? Напишіть свою думку.

7. Чи потрібно надавати учням можливість самостійно готувати уроки позакласного читання?

Опрацювавши одержані результати, ми дійшли висновків: теми, запропоновані навчальною програмою, не задовольняють опитаних вчителів, оскільки не несуть нового пізнавального матеріалу; вчителі не надають важливого значення самостійній роботі у процесі позакласного читання; зв'язки класного і позакласного читання ними враховуються, але зводяться до прийому: вивчили на класному читанні - повторили на позакласному читанні; додаткові джерела використовуються лише як наочний матеріал. Таким чином, необхідно знайомити вчителів з ефективністю застосування самостійної роботи при підготовці до уроків позакласного читання, що сприятиме підвищенню самостійності в учнів початкової школи.

Для проведення підсумків роботи, визначення результативності експериментального дослідження ми намагались підійти всебічно. Для нас важливо було виявити ті зміни, які проходять в образі мислення, мовлення, практичних діях учнів, вчителів, інших зацікавлених осіб, що брали участь в реалізації формувального експерименту. З цією метою нами використано бесіду з учнями, вчителями. На запитання: "Чи подобаються тобі уроки позакласного читання?", - отримали такі

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Обгрунтування потреби підготовки фахівців заявленого напряму
Підготовка фахівців з педагогіки вищої школи кардинально відрізняється від системи підготовки інших освітянських кадрів. Основні відмінності визначаються такими обставинами. По-перше, освітня підгото ...

Опис ключових процесів ВНЗ на основі універсальних показників
Перший полягає у встановленні системи загальних (універсальних) показників, які характеризують будь який процес. Орієнтовний перелік таких показників наведений у таблиці 2. У даному випадку оцінюванн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net