Перевірка ефективності формування самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти в експериментальному дослідженні

Педагогіка » Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою » Перевірка ефективності формування самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти в експериментальному дослідженні

Сторінка 5

Але для досягнення виховної мети недостатньо лише читати : книжки. Вчитель повинен всю роботу направляти на самостійне сприймання її учнями. Особиста участь у проведенні дослідження, опитування учнів, вчителів, аналіз самостійних робіт школярів дає підставу зробити висновок про те, що у більшості випадків занижується ініціатива і самостійність при підготовці учнів до роботи з художніми книжками, не враховується емоційно-оцінне сприймання їх дітьми, не робиться акцент на особисте ставлення учнів до книжок. Саме тому, в багатьох випадках, діти розуміють лише факт прочитання книжки, але слабо орієнтуються в засобах оволодіння нового змісту, тобто не мають теоретичної підготовленості в можливостях по-новому розглянути конкретну художню книжку. Під час дослідження з'ясувалось, що учні експериментальних класів мають більше навичок самостійної підготовки до роботи з книжками, по-новому працюють над ними, допускають менше неточностей у розгляді змісту книжок, ніж учні контрольних класів.

Експериментальне дослідження дало змогу переконатися, що книжкове оточення і активна самостійна робота з книжкою формує особистість, яка хоче зрозуміти навколишній світ і змінити його. Ввести дитину у різні сфери цього світу, навчити зрозуміти мову цих сфер, допомогти не запізнившись, визначити ту сферу, що найбільшою мірою відповідає її здібностям, структурі особистості, запитам, і де вона зможе проявляти себе повно і всебічно – ось такою повинна бути мета навчально-виховного процесу на початковій ланці навчання у школі майбутнього. Досягти цього нелегко, але необхідно. Саме тому, ми у нашому дослідженні звертали увагу на проблему самостійної роботи у процесі позакласного читання як на комплекс напрямків, розгляд яких допоможе зрозуміти причини недосконалості цієї роботи і відкрити можливі шляхи розв'язку.

Осмислене читання книжок, роздуми над книжками – це засіб розвитку і удосконалення людського розвитку, почуттів, що керуються розумом. "Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, необхідно ввести її у світ книжок", – рекомендував, аналізуючи свій професійний і життєвий досвід, В.О. Сухомлинський, - оскільки, "школа стане справжнім осередком культури лише коли в ній будуть панувати чотири культи: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки, культ рідного слова". [59;5] Ось чому обов'язок кожного вчителя по-справжньому оволодіти ідеєю розвивального впливу самостійної роботи на молодшого школяра: пізнати закономірності психології дитячого сприймання і вміння працювати, засвоїти організаційно-методичну систему керівництва даним процесом у позакласному читанні, всебічно використовувати сучасну дитячу літературу для виховання і навчання дітей на рівні вимог сучасної епохи.

Слід зазначити, що учні експериментального класу завдяки правильній організації самостійної роботи з врахуванням зв'язків класного і позакласного читання на завершальному етапі дослідження продемонстрували високе вміння працювати з книжками до і на уроках позакласного читання. Вони достатньо вміло поєднували домашню підготовчу роботу з класними завданнями, де проявили глибші знання з прочитаного раніше. Отже, можна сказати, що в учнів сформувалось вміння самостійно і організовано працювати з художніми книжками, завдяки чому збільшилось коло читання дитячих книг.

Досліджувана проблема дозволяє зробити такі висновки-рекомендації:

Самостійна робота у процесі позакласного читання сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, їх розумовому розвитку, дає можливість розгорнутись індивідуальності кожного з них.

При організації самостійної роботи учня з книжками слід врахувати взаємозв'язок діяльності вчителя і учня.

Успіх самостійної роботи визначений такими дидактичними умовами:

а) врахування мотиву учнів при організації самостійної роботи;

б) надання нових завдань, що роблять роботу пошуковою, викликають інтерес учнів;

в) врахування індивідуальних особливостей учнів класу при доборі та опрацюванні нового матеріалу;

г) поєднання самостійної роботи з іншими видами робіт на уроці;

д) самостійна робота обов'язково повинна бути оцінена вчителем (словесно або оцінкою);

При організації самостійної роботи з художніми книжками слід врахувати її раціональне використання та місце в структурі уроку.

Ефективність застосування самостійної роботи у процесі позакласного читання значно підвищиться, якщо навчальний матеріал поєднуватиметься з життєвим досвідом школярів.

Наше дослідження, безумовно, не розв'язує всю повноту поставленої проблеми. Для подальшого дослідження залишились відкритими питання з'ясування взаємозв’язку класного і позакласного читання з наданням пріоритету самостійній роботі; створення організаційно-методичної системи формування у молодших школярів вміння самостійно працювати з книжками взагалі та з окремими творами на уроках позакласного читання у 4 класах, впровадження положень самостійної роботи з книжкою у практику масової початкової школи

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз ефективності розробленої методики пропаганди логопедичних знань серед батьків, що виховують дітей з порушеннями мовлення
Для того, щоб довести ефективність пропаганди логопедичних знань з батьками у процесі корекції мовленнєвих порушень дошкільників, ми провели повторне анкетування батьків експериментальної групи. В ре ...

Система управління знаннями
Третій рівень ієрархії інформаційної системи – система управління знаннями орієнтована на розвиток наукової діяльності ВНЗ. Ця система має забезпечити генерацію нових знань. ЇЇ основне спрямування на ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net