Керування пізнавальною діяльністю студентів

Педагогіка » Підвищення ефективності самостійної роботи студентів, як проблема вищої школи » Керування пізнавальною діяльністю студентів

Сторінка 2

помилки, які акцентують увагу на головному: у формулі, визначенні. Наприклад, у визначенні пропустити ключове слово (аргумент функції декількох перемінних), а потім вибачитися і змусити вписати це слово (аргумент), та ще і підкреслити.

Міркування вголос. Проблема формування навичок самостійного добування нової інформації є дуже важливою проблемою навчання. Одним зі способів формування цієї навички є метод, коли лектор пояснює нову навчальну інформацію ніби "міркуючи вголос". При цьому лектор зобов'язаний показати студенту весь хід логічних міркувань, що ведуть до рішення тієї чи іншої задачі, проблеми. Завдяки цьому студент опановує логікою міркування викладача і здобуває щось більш важливе, ніж сама навчальна інформація.

Ігрова ситуація. Ігрова ситуація на лекції − це методичний прийом активізації механізму мислення. Сутність цього методу полягає у постановці перед аудиторією питання, і організації гри-змагання додатковим стимулом: Хто швидше зміркує? Хто оригінальніше придумає рішення? У лекційному потоці можна організувати змагання між навчальними групами, з огляду на їхнє повсякчасне суперництво. Це фактично діалог з елементами змагання, як у телевізійному клубі знавців.

Метод візуалізації. Основними каналами прийому інформації в навчальному процесі є зоровий та слуховий канали. Відповідно основними формами представлення інформації є вербальна та візуальна. Основа вербальної форми є мова, слово, з допомогою яких викладач кодує інформацію і передає її слухачу.

Психологічні дослідження щодо засвоєння та запам'ятовування інформації виявили, що частка засвоєної навчальної інформації залежить каналу надходження навчальної інформації. Слухач запам'ятовує лише 20% інформації, глядач – 30%. Найбільш ефективне сприйняття інформації забезпечує поєднання вербальної та візуальної форми її подання. Це одна з головних форм, оскільки мова служить основним засобом спілкування. Однак це не найпродуктивніша форма подання навчального матеріалу. Візуальна форма представлення інформації є набагато продуктивнішою, оскільки пропускна здатність зорового каналу прийняття інформації є набагато вищою за пропускну здатність слухового каналу (приблизно в 7,5 рази). Це пояснюється тим, що з 4 млн. нервових закінчень, які передають інформацію в людському організмі, близько 2 млн. припадає на зір і лише 60 тис. – на слух.

Отже, метод візуалізації реалізує принцип наочності навчання. Наочність сприяє не лише більш успішному сприйняттю і запам'ятовуванню навчального матеріалу, але і дозволяє активізувати розумову діяльність студентів, глибше проникнути в сутність досліджуваних явищ. Можна довго розповідати про характер якихось залежностей, якихось форм і пристроїв, якихось речей і т.п., але досить глянути на графік цієї залежності, на малюнок, чи схему, фотографію об'єкта, на гістограму замість таблиці даних і все стає зрозумілим.

Вивчення закономірностей візуального мислення показує його зв'язок із творчими процесами прийняття рішень. Метод візуалізації сприяє формуванню процесу мислення за рахунок систематизації, концентрації і виділення найбільш істотних елементів аналізованої інформації.

Візуальна інформація може пред'являтися студентам як демонстрація явища, реального чи об'єкта макета, малюнка, графіка, фотографії, схеми, гістограми, фільму, мультиплікації й ін. Візуальна інформація може створюватися викладачем чи на дошці пред'являтися за допомогою плакатів і з використанням різних технічних засобів.

студент самостійний навчання лекція

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Культура мовлення як лінгво-дидактична проблема
Логіка експериментальної роботи вимагає наукового аналізу низки понять, якими ми будемо оперувати в даній роботі. Серед них: мова, мовлення, культура мовлення, культура спілкування, мовленнєвий етике ...

Умотивування навчальної діяльності школярів засобами дидактичної гри
Відомо, що у навчальній діяльності дітей особливе місце посідає мотивація. За свідченням науковців мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які пробуджують в людини прагнення за ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net