Культура мовлення як лінгво-дидактична проблема

Педагогіка » Формування культури мовлення дітей дошкільного віку » Культура мовлення як лінгво-дидактична проблема

Сторінка 2

Сучасне визначення терміну “мова” має принаймні два взаєпов’язаних значення: як певний клас знакових систем; конкретна, так звана, етнічна чи “ідіоетнична” мова – як деяка реальна існуюча знакова система, яка використовується в деякому соціумі, в деякий час і в деякому просторі.

Отже, за робоче визначення ми вирішили взяти визначення мови як засобу спілкування людей у певному суспільстві, який здійснюється за допомогою загальноприйнятих і загальноутворених звукових знаків, знакових систем, взаємного спілкування людей з метою вираження їх думок, почуттів, потреб.

Відтепер з’ясуємо сутність поняття “мовлення”. Енциклопедичний словник пропонує таке визначення цього слова: мовлення – функціонування мови в процесах вираження й обміну думок, конкретна форма існування мови як особливого виду суспільної діяльності.

Мовлення – це спілкування людей між собою за допомогою мови, мовна діяльність.

Мовлення – це практичне користування мовою в конкретних ситуаціях із наперед визначеною метою; це діяльність за допомогою мови, особлива психічна діяльність.

Мовлення як засіб спілкування, як його операція виникає на певному етапі розвитку комунікативної діяльності. Його виникнення і розвиток зумовлено потребами загальної життєдіяльності дитини. Мовлення виникає лише як необхідний і достатній засіб для рішення тих задач спілкування дитини з людьми, які постають перед дошкільником на певному етапі розвитку його комунікативної діяльності і випливає із більш широких життєвоважливих для дитини проблем, пов’язаних з типом провідної діяльності.

Мовлення і мовленнєве спілкування підпорядковується певним принципам і правилам мовленнєвої поведінки, прийнятим у даному суспільстві, які складають культуру мовленнєвого спілкування.

Мовлення – це: спосіб існування і вияву мови, “мова в дії”, мовний процес у багатьох його видах і формах (говір, писання, слухання, читання), мовчазна розмова з самим собою, обдумування майбутнього свого чи сприйнятого від інших повідомлення; вияв процесу формування (а не втілення) думки; вияв одиниць мови усіх рівнів і правил їх поєднання; засіб конкретизації спілкування (мовного спілкування).

Мовознавці виділяють такі функції мовлення: здійснення, реалізація процесу спілкування (комунікативна функція); здійснення процесів пізнання (пізнавальна функція); здійснення процесів творення нових одиниць мовних підсистем; здійснення, реалізація процесу творення художніх образів, творів (естетична функція).

Мовлення, в нашому розумінні, це – практичне користування мовою в певних ситуаціях з конкретною метою, спілкування людей за допомогою мови, конкретна мовна діяльність.

З’ясуємо сутність поняття “культура мовлення”, що є складовою частиною культури мовленнєвого спілкування.

Вчені (Є.П. Аматєва, А.М. Богуш, С.К. Хаджерадєва) визначають поняття “культура мовлення”: як – “володіння нормами усної і писемної літературної мови (правилами вимови, наголосу, слововживання, граматики, стилістики), а також уміння використовувати виразні засоби мови в різних умовах спілкування у відповідності з цілями і змістом мовлення; як сукупність і систему комунікативних якостей мовлення; оволодіння літературними нормами на усіх мовних рівнях, в усній і писемній формах мовлення, уміння користуватися стилістичними засобами і прийомами з урахуванням цілей та умов комунікацій; підпорядкована сукупність нормативних мовленнєвих засобів, що вироблені практикою мовленнєвого спілкування, які оптимально відображають зміст мовлення і задовольняючих умови і ціль спілкування.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розробка методики формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю “Деревообробка”
Вивчаючи профіль “Деревообробка” учні повинні засвоїти відповідні знання про основи сучасного виробництва, а також відповідні уміння та навички. Система таких знань та вмінь описана нами в попередньо ...

Зміст, форми і методи роботи соціального педагога з тривожними підлітками
На сьогоднішній день посада соціального педагога введена в багатьох школах. При цьому частіше за все цей фахівець виконує функції або вихователя, який займається дозвіллям школярів у позаурочний час ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net