Культура мовлення як лінгво-дидактична проблема

Педагогіка » Формування культури мовлення дітей дошкільного віку » Культура мовлення як лінгво-дидактична проблема

Сторінка 3

За визначеннями мовознавців (Л.П. Федоренко, Г.А. Фомічова, В.К. Лотарев) культура мовлення – це її правильність, тобто відповідність нормам орфоепії, граматики, лексики, стилістики, правопису, встановленим традиціям для літературної мови.

З практичної точки зору культура мовлення – це бездоганне правильне використання лексичних, граматичних, орфоепічних, стилістичних, фразеологічних норм літературної мови, вживання нормативних наголосів в словах. Це уміння активно використовувати в мовленнєвій практиці мовні закономірності, “мовні ідеали”, характерні тільки даній мові.

У той же час культура мовлення – це загальноприйнятий мовленнєвий етикет: типові формули привітання, прощання, побажання, запрошення, що змінюються в залежності від ситуації спілкування, соціального стану, освітнього, вікового рівня тих, хто спілкується.

Культура мовлення у широкому розумінні охоплює два ступені оволодіння літературною мовою: правильність мовлення (дотримання літературних норм, що сприймаються тим хто говорить і пише в якості зразка); мовленнєва майстерність (уміння вибирати із співіснуючих варіантів найбільш точніший у смисловому відношенні, стилістично і ситуативно доречний, виразний.

Культура мовлення – це сукупність його комунікативних якостей, а досконалість кожної з них буде знаходитися залежно від різних умов, у кількість яких увійдуть і культура мови і незатруднення мовленнєвої діяльності, і смислові завдання, і можливість тексту.

За М.І. Ілляшем, культура мовлення – це володіння літературними нормами на всіх мовних рівнях, в усній та писемній формах мовлення, уміння користуватися мовно-стилістичними засобами і прийомами з урахуванням умов і цілей комунікацій. Це певним чином упорядкована сукупність нормативних мовленнєвих засобів, вироблених практикою людського спілкування, які оптимально виражають зміст мовлення і задовольняють умови і мету спілкування; самостійна лінгвістична дисципліна.

Отже, головними теоретичними засадами культури мовлення виступають: осмислення мовної норми, знання про функціональні стилі літературного мовлення; усвідомлення взаємозв’язків системи мови, структури мовлення і немовленнєвих (екстралінгвістичних) структур.

Практичними засадами культури мовлення вважаємо систематичність знань, їх постійне поглиблення, інтерес, увагу до мови взагалі і до рівня власного мовлення зокрема, поліфункціональність мовленнєвої практики й переконаність у суспільній значимості високого рівня культури мовлення всього народу.

Розвиток мовлення, виховання культури мовлення дитини передбачає особливу організацію мовленнєвої роботи, спрямовану на збагачення словника, граматичної упорядкованості, зв’язності висловлювань у процесі роботи над текстом, а також розвиток поетичної чутливості до краси й точності художнього слова, що сприяє прояву естетичної функції дитячого мовлення. Словесна творчість є вищою формою дитячого мовлення, для якого характерні самостійність, образність, зв’язність, виразність.

Отже, за робоче визначення поняття культура мовлення ми взяли володіння літературними нормами в усній і писемній формах; це володіння нормами усної і писемної літературної мови (граматикою, правильною вимовою, наголосом).

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ігрова форма навчання
Гра є унікальним механізмом акумуляції і передачі соціального досвіду – як практичного, так і етичного, пов’язаного з певними правилами та нормами поведінки в різних ситуаціях. Поява ігрового методу ...

Роль мотивації у вивченні іноземної мови на початковому етапі
Як відомо, велике значення в організації учбового процесу грає мотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес до того або іншого виду занять, до виконання тієї або іншої вправ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net