Культура спілкування та мовленнєвий етикет

Педагогіка » Формування культури мовлення дітей дошкільного віку » Культура спілкування та мовленнєвий етикет

Сторінка 1

Найважливішим необхідним засобом і умовою існування людського суспільства постає спілкування між людьми (міжособистісне) і групами людей (групове). Вчені І.Т. Димитрова, М.І. Лисіна під спілкуванням розуміють певну взаємодію людей, в ході якого вони обмінюються різноманітною інформацією, щоб налагодити відношення і поєднати зусилля для досягнення спільного результату.

Звернемося до визначення поняття культура мовленнєвого спілкування.

Під мовленнєвим спілкуванням вчені розуміють спілкування за допомогою природної мови, що здійснюються за законами тієї мови, яка представляє собою систему фонетичних, лексичних, граматичних і стилістичних засобів і правил спілкування.

Під культурою мовленнєвого спілкування мовознавці (А.М. Богуш, Є.П. Аматєва, С.К. Хаджерадєва) розуміють “дотримання сукупності вимог до хорошого, тобто того, яке досягло комунікативних цілей мовлення, таких як: актуальність, реальність, здатність зацікавити слухача; відповідність законам логіки і комунікації; відповідність мовній нормі; доцільний вибір засобів мови, виразність та інше”.

Поняття культура мовленнєвого спілкування включає в себе і мовленнєвий етикет.

Упродовж століть людство виробило прийнятні форми співіснування, які базувалися на правилах і традиціях кожного народу, а також були зумовлені особливостями національної історії, ментальності, політичного устрою країни.

Суспільство з давніх-давен виробило правила поведінки. Насамперед “Біблія” та народна мудрість вчили, що і як треба робити, тобто дотримуватись умов етикету. Етикет – це встановлений порядок, сукупність правил, які регламентують зовнішні прояви людських взаємин.

Звісно, етикетні норми мають знати всі. Але закономірним є твердження, що в першу чергу вихованими повинні бути вихователі, вчителі. Саме їм хочеться адресувати слова А.П. Чехова: “У людини має бути прекрасним все: і обличчя, і одяг, і душа, і думки”. Цей ряд вимог можна продовжити, адже педагогічна діяльність потребує від вчителя вміння спілкуватися з дітьми та їхніми батьками, колегами й представниками інших професій. Вчителеві не пробачається те, що інколи пробачається представникам іншої професії.

Етикет має ситуативний характер. Вибір людиною слова чи жесту обумовлений специфічною ситуацією. Етикетні ситуації в свою чергу пов’язані з повсякденними подіями або святами.

Виділяють чотири основні підсистеми етикету.

1) мовленнєвий або вербальний етикет. Мовленнєвий етикет регламентує словесні формули вітання, знайомства, поздоровлення, побажання, прохання, поради, запрошення, співчуття. Це ж стосується манери спілкування та мистецтво вести бесіду; 2) міміка та жести, або кінесика. У багатьох народів є своєрідні жести привітання, прощання, згоди, заперечення. Міміка, погляд, вираз обличчя свідчать про ставлення співрозмовника; 3) організація простору в етикеті, або етикетна проксеміка. В етикеті важливе значення має розташування співрозмовників у просторі, дистанція між ними, фізичний контакт. Необхідно також знати, яке місце в кімнаті чи за столом можна зайняти, які пози позитивні; 4) речі в етикеті, або етикетна атрибутика.

Щоб навчитися етикету, недостатньо оволодіти сукупністю правил поведінки. Необхідно мати уявлення про історію етикету, про специфічні риси поведінки різних народів світу.

Етикет – це не тільки специфічна комунікативна система й форма поведінки, а й своєрідна система знаків.

Кожний акт спілкування передбачає наявність не менше двох партнерів, які мають комунікативний статус. Комунікативні ролі зумовлені статево-віковими та соціальними ролями, а також залежить від комунікативної ситуації. Так, наприклад, по-різному спілкуються у школі та на стадіоні.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Історія університетів Великобританії
Великобританія (об'єднання з Англії, Уельсу й Шотландії) має давню й розвинену систему освіти. Перші школи існували на території Англії ще в часи, коли майже вся вона входила до складу Римської імпер ...

Форми й види ар-терапевтичної роботи у процесі інтеграції у суспільство дітей з обмеженнями у розвитку
У процесі соціалізації дітей з особливими потребами у більшості випадків використовують індивідуальну і групову форми арт-терапії. Індивідуальну арт-терапію можна використовувати для широкого кола ді ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net