Сутність, значення та різновиди есе

Педагогіка » Нетрадиційні інструменти оцінювання навчальних результатів » Сутність, значення та різновиди есе

Сторінка 4

Дедукція - процес міркування, де висновок звичайно будується з опорою на дві передумови. Наприклад, всі люди, що ставлять перед собою ясні цілі й зберігаючи присутність духу під час критичних ситуацій, є великими лідерами. За свідченням численних сучасників, такими якостями володів А. Лінкольн - один із самих яскравих лідерів в історії Америки.

Аналогія - спосіб міркувань, побудований на порівнянні. Аналогія припускає, що якщо об'єкти А и Б схожі по декількох напрямках, то вони повинні мати однакові властивості. Необхідно пам'ятати про деякі особливості даного виду аргументації: напрямку порівняння повинні стосуватися найбільш значних рис двох порівнюваних об'єктів, інакше можна прийти до зовсім абсурдного висновку.

І, нарешті, причинно-наслідкова аргументація, що широко використається в освітніх програмах по всіх шкільних предметах.

На відміну від інших методів контролю й перевірки знань, метою есе є діагностика продуктивної, творчої складової пізнавальної діяльності що навчаються, котра припускає аналіз інформації, його інтерпретацію, побудову міркувань, порівняння фактів, підходів й альтернатив, формулювання висновків, особисту оцінку автора й т.п.

Застосування есе на уроках сприяє більше чіткому й грамотному формулюванню думок, допомагає розташовувати думки в строгій логічній послідовності, припускає вільне володіння мовою економічних термінів і понять, розкриває глибину й широту навчального матеріалу, учить використати приклади, цитати, необхідні аргументи по відповідній темі.

Успішність формування вмінь і навичок, необхідних для написання есе, проявляється в тім, що учні: на усвідомленому рівні володіють теоретичними знаннями й понятійним апаратом в області суспільствознавство; володіють на високому рівні прийомами аналізу, порівняння, синтезу, навичками аргументації власної позиції й ведення дискусії; розуміють, чим есе по суспільствознавству істотно відрізняється від твору по літературі; розуміють, у чому складаються особливості суспільствознавчого есе; володіють практичними навичками, у тому числі стилем, властивим есе по суспільствознавству.

У статті Н. Забродіній Що таке есе по економіці?. Дається наступна характеристика вмінь і навичок учнів, які оцінює викладач в есе: знання економічних понять і теорій; використання відповідній темі інформації; здатність аналізувати представлену інформацію; логічне структурування доказів; графічну ілюстрацію пропонованої інформації; здатність пояснити альтернативні погляди на розглянуту проблему й прийти до збалансованого висновку.

Процес написання есе складається з наступних етапів:

Перший крок досягнення успіху у виконанні такого виду роботи - формулювання теми есе. Деякою мірою це мистецтво. Чому? Тема не повинна ініціювати виклад лише визначень понять, її ціль - спонукати до міркування

Есе - це єдине завдання, що є альтернативним: випускник самостійно вибирає із шести запропонованих тем ту, котра представляється йому найцікавішої.

Корисно на чернетці у вільній формі виписати все, що може знадобитися в есе: поняття, протиріччя, асоціації, цитати, приклади, тези, думки, аргументи, імена, події. Словом, "дати собі волю", записати все, що здається потрібним, цікавим, що має відношення до теми. Є раціональне зерно у твердженні: "Письменство не в голові, а в кінчиках пальців".

Наступне завдання - привести весь цей "хаос" у порядок, співвіднести з темою, вибрати ефектну цитату, точну думку, цікавий факт, переконливий аргумент.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Прикметники як лексичне забарвлення казок
Прикметники в японській мові (形容詞/кеййо:ші) за своїми граматичними та функціональними властивостями значно відрізняються від прикметників у романо-германських або слов’янських мо ...

Функції освіти в соціально-політичній сфері
Формування особистості – один із життєво важливих інтересів держави і груп, тому обов’язковим компонентом освіти є правові норми і політичні цінності, що відображають політичну зацікавленість груп, я ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net