Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Педагогіка » Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів » Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку

Сторінка 8

Зі сказаного можемо зробити висновок про те, що пізнання дитини грунтується на накопиченні інформації про неї як про особистість (стійкі якості особистості), як учасника певного виду діяльності (рольові функції), як суб'єкта, що здійснює поточні процеси вирішення конкретних завдань.

У психологічній літературі неодноразово підкреслювалося, що формування уявлення дошкільника про особистість іншої людини відбувається опосередковано, що відображає засвоєні соціально-психологічні знання (зазвичай ці знання мають не науковий, а побутовий характер), притаманні його вікові, соціально-психологічні, статеві та інші стереотипи, осмислення ним власного досвіду взаємодії з іншими людьми тощо. На рівні свідомості ця концепція виражається як певна система критеріїв, через призму яких здійснюється відбір інформації, аналіз і оцінка особливостей особистості іншої людини.

Для отримання відповідної інформації дітям було запропоновано назвати ті критерії, за якими вони оцінюють оточуючих (форма представлення довільна, обов’язковою була лише вимога називати обидва полюси застосовуваної шкали). Проведений нами аналіз відповідей був спрямований на оцінку як ступеню когнітивної складності та диференційованості запропонованої респондентом системи критеріїв, так і соціальної (психологічної) спрямованості останньої та її відповідності науковим теоріям.

Із загальних тенденцій відмітимо наступне:

У респондентів, які належать до групи А – відповідно 10,08 (індивідуальні показники коливалися в межах від 6 до 21), а для групи Б, спостерігається значно більша когнітивна складність системи критеріїв, які застосовуються для оцінки оточуючих. Так, середня кількість оцінювальних шкал для групи Б склала 14,44 на одного респондента.

Значна кількість респондентів взагалі обмежилися загальним недиференційованим враженням про друга („щедрий – скупий”, „симпатичний – несимпатичний”, „добрий – злий” тощо). Питома вага таких відповідей для групи А склала 13%, а для групи Б – 6% від загальної кількості названих шкал.

Респонденти часто припускалися семантичних помилок при визначенні антонімічних якостей особистості, внаслідок чого протилежними полюсами шкал ставали „розумний – веселий”, „чесний – хитрий”, „допитливий – повільний”, „наполегливий – лінивий” тощо. Це характерно, переважно, для представників групи Б.

Одноманітність запропонованих критеріїв оцінювання, відсутність вираженої соціальної спрямованості системи останніх у більшості респондентів, які належать до групи А, опосередковано вказує на досить таки поверховий характер пізнання ними особистості друзів.

Розрахунок коефіцієнта Стьюдента свідчить про статистичнудостовірність (р < 0,05) відмінностей у відповідях респондентів з груп А і Б.

З метою подальшого аналізу запропоновані респондентами шкали групувалися за певними категоріями. (Коефіцієнт узгодженості розподілу трьома незалежними експертами відповідей респондентів за названими критеріями склав 0,82). Обраховувалися:

вага кожної категорії оцінювальних шкал за формулою

N1 =А / п,

де N1 – вага даної категорії шкал, А – кількість респондентів, які назвали шкали, що належать до вказаної категорії, п - загальна кількість респондентів, анкети яких брали участь в аналізі;

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Педагогічна освіта та її завдання у педагогічних працях В. Сухомлинського
Важливою проблемою виховання В. Сухомлинський вважав необхідність перетворення освіти у важливу життєву цінність. "Здається парадоксальним, незрозумілим той факт, - писав педагог, - що для деяко ...

Написання орфограм в коренях, префіксах і суфіксах
Аутотренінг Я — носій української культури. Я — знавець милозвучної мови, що є для мене рідною. Я можу творити. Я хочу і можу зробити свій проект та презентувати його. Я міркую, замислююся, аналізую. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net