Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості

Педагогіка » Центри хореографічної освіти сучасної України » Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості

Сторінка 1

Хореографічна освіта, як і освіта загалом, детермінується соціально-економічними та суспільно-політичними процесами. Водночас, вона є ефективним засобом соціалізації людини, розвитку її світоглядної культури, формування здатності до саморегуляції та самовдосконалення.

У сучасних умовах проблема підготовки професійних кадрів, накопичення інтелектуального потенціалу країни набуває винятково важливого значення.

Дослідники українського народно-хореографічного мистецтва,такі як: К.Ю. Василенко, В.М. Верховинець, А.І. Гуменюк, Т.С. Ткаченко та ін., науково обґрунтували та розтлумачили ряд теоретичних, методичних, практичних проблемних питань щодо розвитку та функціонування української народно- сценічної хореографії.

Дослідники-викладачі (Є.В. Зайцев, С.Л. Зубатов, Т.С. Ткаченко та ін.) доводять, що підготовка майбутніх фахівців-хореографів українського народного танцю сприяє розвитку духовності особистості, формуванню національної самосвідомості, а також залученню студентів до народних надбань, традицій, звичаїв, побуту, що, зокрема, відображено в шедеврах народної творчості й хореографії.

Система української освіти, сучасні суспільні тенденції естетизації її змісту, орієнтація на гармонійний розвиток кожного учня вимагають оновлення програм із профільних дисциплін для спеціальної професійної підготовки вчителя хореографії.

Для успішного вирішення цього фундаментального завдання важливим є вивчення історичного хореографічно-педагогічного досвіду. Це дає змогу осягнути найцінніші теоретичні й практичні здобутки, а відтак – обґрунтовано прогнозувати подальші напрями розвитку хореографічної освіти, зокрема, підготовки фахівців у галузі викладання хореографічних дисциплін.

Сучасний стан вищої школи вимагає творчої активізації навчального процесу та всебічного впровадження інноваційних методик у систему підготовки спеціалістів вищого рівня. Стає очевидною потреба удосконалити викладання спеціальних дисциплін, упровадження в навчально-виховний процес технологій, які сприяють підвищенню ролі наукового аналізу навчально-виховного процесу, його науково-методичного забезпечення, виявлення творчого потенціалу в навчальному процесі, застосування сучасних технічних засобів навчання.

Професійна підготовка вчителів-хореографів –це основа діяльності кафедр хореографії у педагогічних закладах.

Характерною рисою підготовки викладачів хореографії є їхня орієнтація на втілення творчого принципу навчання. Уведення вихованців у дивовижний світ мистецтва – головне завдання вчителя хореографії.

Хореографія – засіб естетичного виховання широкого профілю, її специфіка визначається різносторонньою дією на людину. Вирішуючи ті ж завдання естетичного й духовного розвитку і виховання дітей, що й музика, танець дає можливість фізичного розвитку, що стає особливо важливим з огляду на сучасний стан здоров’я молодого покоління.

Хореографічне мистецтво – це синтетичне мистецтво. Тут злилися в єдиному потоці танець і пантоміма, музика й поезія, скульптурні пози і пластика рухів та драматургія літературного твору.

Люди створили танець як одну з форм художнього спілкування, як засіб вираження своїх думок і почуттів. Танець – один із засобів самовираження людини. Він сприяє вихованню почуття краси спільних дій, товаришування, привчає до дисципліни й правил етикету. У дітей виховується неабияка сила й витривалість, уміння переборювати фізичні й моральні труднощі, наполегливість у досягненні мети.

Мистецтво хореографії має значні можливості виховання учнів, особливо молодшого шкільного віку, оскільки танець, а також пов’язані з ним ігри, рухові вправи, спів тощо розвивають розумові й фізичні здібності дітей, їхні почуття й творчу фантазію. Елементи ритміки та хореографії застосовують на уроках фізичного виховання, музичного мистецтва, у позаурочній діяльності учнів.

Завдяки участі в музичних іграх, танцях учні мають чудову можливість доторкнутися до джерел українського народного мистецтва, а також традицій народів світу. Танцювальний етнографічний матеріал сприяє розвитку національної свідомості, патріотичних почуттів. Різноманітні ігри, лічилки, казки, пісні, що залучають дітей до фольклору, – це доступна і цікава форма навчання і виховання.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток умінь розв’язувати складені задачі
Формування й розвиток умінь в учнів початкових класів розв'язувати задачі забезпечуються дотриманням загальних методичних вимог у роботі над задачами, а також деякими спеціальними прийомами, які конк ...

Рівні пізнавальної активності
Перший рівень - відтворююча активність. Характеризується прагненням учня зрозуміти, запам'ятати і відтворити знання, опанувати способом його застосування за зразком. Цей рівень відрізняється нестійкі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net