Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти

Педагогіка » Центри хореографічної освіти сучасної України » Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Ефективність самостійної роботи залежить від активності самого студента, сформованості професійної спрямованості, рівня розвитку пізнавального інтересу, а також умінь самостійно працювати з літературою, електронними інформаційними ресурсами, організувати себе на процес пізнання в цілому. Поточний контроль за виконанням самостійних завдань здійснюється під час практичних та лабораторних занять у процесі демонстрації студентами техніки виконання та методики викладання танцювальних фігур і з’єднань, а також у відведений викладачем час шляхом перевірки практичних завдань, конспектів, усних відповідей студентів.

Індивідуальна робота студентів передбачає консультації з викладачем, опрацювання додаткової навчально-методичної та наукової літератури з підготовки окремихтем, перегляд відеоматеріалів, що дає можливість розширити і поглибити знання з дисципліни. Вона проводиться із кожним студентом з метою з’ясування рівня усвідомлення ним окремих теоретичних положень з курсу, практичного засвоєння та удосконалення виконавського рівня, виявлення проблемних ситуацій і пошуку шляхів їх розв’язання.

Тематика індивідуальних занять має динамічний характер, оскільки особистісно-зорієнтована на рівень засвоєння фахових знань і вмінь кожним студентом. Ця форма організації навчально-виховного процесу дозволяє педагогу працювати зі студентами, враховуючи рівень їх хореографічної підготовки та індивідуальні особливості (фізичні, фізіологічні, психологічні), добирати методи і прийоми навчання з урахуванням цих особливостей.

Виконання індивідуальних завдань передбачає роботу з такими інформаційними джерелами як бібліотеки, комп’ютерні навчальні технології, Іnternet. Критеріями оцінювання індивідуальної роботи студентів визначається повнота матеріалу, якість, оформленість, оригінальність.

Результати пошукової діяльності студентів-хореографів у процесі самостійної та індивідуальної роботи найчастіше презентуються у вигляді наукових доповідей, повідомлень, рефератів, тематика яких упорядкована у відповідності з навчальною програмою курсу.

Реферативна форма звітності студентів є досить поширеною і передбачає опрацювання теоретичних тем, що розкривають особливості хореографічного процесу в цілому, сутність спеціальних методик викладання, історію та основні тенденції розвитку танцювальних форм. Виконання таких письмових робіт розширює науковий світогляд студента, формує його переконання, навички інформаційного пошуку, сприяє розвитку самостійного мислення, тренує пам'ять, здатність до аналізу та узагальнення. Адже задля успішної реалізації випускників у сфері професійної діяльності, їх подальшого творчого зростання саме під час навчання необхідно сформувати у них уміння самостійно орієнтуватися у стильових, жанрових особливостях мистецтва танцю, аналізувати й розуміти зразки класичної та сучасної хореографічної культури тощо.

Для дисциплін практичного спрямування (зокрема, "Теорії і методики класичного танцю", "Теорії і методики народно-сценічного/бального танцю", "Мистецтва балетмейстера", "Методики роботи з дитячим хореографічним колективом") характерним є також підготовка відеоматеріалів, які презентують власні творчі доробки студентів – самостійно створені танцювальні композиції, записи фрагментів уроків, постановочні роботи.

Така форма звітності дає можливість викладачу об’єктивно оцінити рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, конструктивно проаналізувати його методичні й технічні помилки, недоліки та досягнення виконавської майстерності.

Поряд із традиційними методами, перевіреними часом і практикою, в організації навчального процесу викладачі профільної кафедри застосовують творчі підходи, інноваційні методики навчання хореографії.

Використання активних, професійно орієнтованих методів навчання дозволяє сформувати в майбутніх учителів хореографії творчий підхід до своєї роботи, навчити їх працювати усвідомлено й самостійно, активізує пізнавальну діяльність студентів. Таким, зокрема, є метод моделювання фрагментів хореографічних занять, який передбачає включення студентів у ситуації професійної спрямованості.

Моделювання фрагментів хореографічних занять дає можливість майбутнім учителям-хореографам стати на деякий час організатором педагогічного процесу, побачити типові труднощі професійної діяльності, визначити шляхи їх подолання, а також сформувати основу рольової поведінки майбутнього фахівця.

У процесі використання методу моделювання фрагментів хореографічних занять у студентів значно підвищується професійний інтерес, актуалізуються наявні знання, закріплюються навички педагогічного аналізута узагальнення, створюються сприятливі умови для розвитку педагогічних здібностей.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Роль сімейного виховання в формуванні особистості
Дуже велике значення в розвитку людини у формуванні її духовності Т. Г. Шевченко надавав правильному сімейному вихованню, розумному співвідношенню батьківської любові до своєї дитини з вимогливістю, ...

Дидактичні умови формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біології
Аналіз літератури по вищеназваній проблемі показав певний дефіцит досліджень, пов'язаних з розвитком пізнавального інтересу молодших школярів. Біля витоків цих досліджень стояли М.Н. Волокитіна, М.Ф. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net