Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти

Педагогіка » Центри хореографічної освіти сучасної України » Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти

Сторінка 4

Одним з напрямів практичної підготовки студентів вищого педагогічного закладу освіти є використання методу мікровикладання, який допомагає майбутньому фахівцю краще усвідомити сутність педагогічних явищ , набути певного рівня педагогічної майстерності. Моделюючи фрагмент практичної діяльності вчителя-хореографа, студенти розвивають свої фахові уміння та здібності, набувають педагогічного досвіду. Використанням методу мікровикладання забезпечується формування у студентів таких професійних якостей, як комунікативність, емпатія, педагогічна інтуїція, самовладання, педагогічний оптимізм.

Важливо, щоб у практичній діяльності вони поєднувалися з глибокими теоретичними та фаховими хореографічними знаннями. Фахова підготовка педагогів-хореографів є складним довготривалим процесом, що вимагає не лише досконалого професійного оволодіння технічною майстерністю, але й засвоєння методик викладання дисциплін хореографічного циклу, формування загальнопедагогічних та спеціальних умінь.

Забезпечення високого рівня професійно-практичної підготовки майбутніх учителів безпосередньо пов’язане з організацією педагогічних практикрізних рівнів (навчально-методичних та безперервних виробничих).

Провідним завданням педагогічної практики визначається формування у студентів фахових умінь організації та здійснення навчально-тренувального і творчо-постановочного хореографічного процесів у системі загальної та позашкільної освіти .

Різні види спеціальних хореографічних практик (навчально-методична практика з хореографії, навчальна фольклорна практика, навчально-тренувальні хореографічні збори, виробничі педагогічні хореографічні практики) дають можливість студентам, насамперед, збагатити свій фаховий досвід, а також продемонструвати набуті практичні вміння й навички з методик викладання дисциплін хореографічного циклу.

Зміст кожної хореографічної практики представлено у програмах, інструктивно-методичних матеріалах, розроблених викладачами профільної кафедри і затверджених на засіданнях методичної і вченої ради університету.

Загальною метою педагогічних практик з хореографії визначається комплексна професійна підготовка студента до хореографічної роботи у системі загальної та позашкільної освіти. Відповідно до профілю хореографічної підготовки та перспектив майбутньої професійної діяльності студентові надається можливість вибору бази проходження практики, а також комплексу завданьз хореографічних дисциплін, які він виконуватиме підчас проходження практики.

Початковим етапом процесу формування у майбутніх учителів-хореографів професійно значущих якостей є навчально-методична хореографічна практика. Основним видом діяльності студентів під час її проходження є спостереження за хореографічним процесом у дитячому танцювальному колективі та виконання низки теоретичних і практичних завдань, які розкривають основні напрями професійно-практичної підготовки майбутнього хореографа. Завдання навчально-методичної хореографічної практики передбачають ознайомлення студентів зі специфікою роботи дитячого танцювального колективу, плануванням та проведенням різних видів хореографічних занять, методиками викладання класичного, сучасного бального, народно-сценічного та естрадного танцю.

Важливим компонентом комплексної професійної підготовки майбутнього педагога-хореографа також є проходження ними навчальної фольклорної практики, основним призначенням якої визначається дослідження фольклорно-хореографічної спадщини в певній місцевості. Користуючись інструктивно-методичними матеріалами практики, студенти самостійно знаходять і документально фіксують цікаві здобутки народної хореографії, знайомляться з неординарними балетмейстерами-хореографами, які працюють чи працювали у цьому жанрі, визначають стилістичні особливості досліджуваного хореографічного творутощо.

Виробнича педагогічна хореографічна практика передбачає передусім практичне ознайомлення студентів з діяльністю дитячих хореографічних колективів, підготовку та проведення уроків хореографії різних типів із застосуванням ефективних методів навчання, а також забезпечує виконання експериментальної частини курсової роботи.

Цінність активної форми практики полягає в тому, що вона забезпечує закріплення отриманих професійних знань, набутих практичних умінь і навичок з методик викладання дисциплін хореографічного циклу в процесі організаційної та творчо-постановочної роботи у дитячому хореографічному колективі.

Таким чином, у ході виробничої практики створюються оптимальні умови для формування у студентів фахових умінь учителя хореографії, керівника танцювального гуртка, студії, ансамблю.

Ми вважаємо, що професійна підготовка майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти потребує системного, цілеспрямованого підходу. Обов’язковими вимогами до будь-якої форми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів є:

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вища освіта у Польщі
В Польщі існують державні вищі навчальні заклади, а також створені після 1990 року приватні. Після 1998 року створено групу професійних ВНЗ. Важливим елементом приготування випускників до практичної ...

Проблеми структури педагогічної технології
Проблема структури педагогічної технології. На наш погляд, у будь-якій педагогічній технології можна виділити такі основні компоненти: концептуальний, який відображає "ідеологію" проектуван ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net