Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес

Педагогіка » Застосування педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальному процесі » Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес

Сторінка 1

Рівень та якість підготовки фахівця будь-якого профілю залежать від ступеня обґрунтованості трьох вузлових проблем навчального процесу: мети навчання (для чого вчити?), його змісту (чому вчити?) і принципів, форм, методів, засобів організації навчання (як вчити?). Тому важливим є пошук ефективних педагогічних технологій, що відповідають змісту підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) І-ІІ рівнів акредитації. До таких, зокрема, належить педагогічна технологія, побудована на реалізації міжпредметних зв'язків у навчальному процесі.

На підставі аналізу різних підходів до пояснення категорії "педагогічна технологія" і проведеного дослідження проблеми взаємопов'язаного вивчення хімічних та технологічних дисциплін нами було сформульовано дефініцію поняття "педагогічна технологія реалізації міжпредметних зв'язків", розроблено модель її впровадження у навчально-виховний процес ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку технологів харчових виробництв.

Педагогічну технологію реалізації міжпредметних зв'язків (технологію міжпредметного навчання) ми розглядаємо як організацію взаємозв'язаного навчання, яка поєднує інтеграційні процеси під час вивчення окремих дисциплін і забезпечує формування цілісної системи, знань, умінь, навичок, професійно значущих якостей, необхідних фахівцю для, виконання функціональних обов'язків. Модель педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації можна представити у вигляді схеми (рис. 1):

Як видно зі схеми, важливим структурним елементом моделі є визначення умов ефективного впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків. До них, на наш погляд, належать: дотримання певних вимог щодо встановлення взаємозв'язків у процесі вивчення хімічних і технологічних дисциплін; реалізація принципу професійної спрямованості змісту хімічних дисциплін; формування міжпредметних знань, умінь та навичок; визначення шляхів і методів реалізації міжпредметних зв'язків. Конкретизуємо їх детальніше.

Рис. 1. Модель педагогічної технологїї реалізації міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі, де МПЗ- міжпредметнї зв'язки; ПТ - педагогічна технологія

1. Дотримання певних вимог щодо встановлення взаємозв'язків у процесі вивчення хімічних і технологічних дисциплін у ВНЗ І—II рівнів акредитації є необхідною умовою, яка забезпечує визначення характеру міжпредметного матеріалу, чітке планування міжпредметних зв'язків тощо. Отож, у навчальному процесі слід враховувати такі вимоги:

- взаємозв'язки дисциплін повинні здійснюватися і використовуватися на всіх етапах навчального процесу систематично (під час вивчення нової навчальної інформації, виконання лабораторних та практичних робіт, завдань самостійної роботи, контролю знань, умінь і навичок тощо);

- під час реалізації міжпредметних зв'язків дисципліни мають зберігати свою відносну самостійність, відповідний науковий рівень, логічну структуру предмета, послідовність вивчення навчального матеріалу;

- зв'язки різних предметів повинні забезпечувати всебічне вивчення й інтенсивний обмін навчальною інформацією, формування на основі вищого рівня узагальненості єдиної наукової картини світу та фахових знань, умінь і навичок студентів;

- навчальна інформація, засвоєна під час вивчення інших дисциплін, не повинна дублюватися, а має використовуватися з метою мотивації навчальної діяльності студентів, актуалізації опорних знань, умінь і навичок, обґрунтування, з'ясування сутності явищ, моделювання процесів тощо;

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості організації мовної підготовки вчителів у вищих навчальних закладах України у першій половині ХХ ст
На підставі аналізу фактологічного матеріалу вченими-істориками було виділено три напрями в розвитку університетської педагогічної освіти, які спостерігалися в освітній практиці й досліджуваного нами ...

Програма соціальнопсихологічної корекції для дітей, які вчинили насильство в сім’ї
Мета: · корекція агресивних тенденцій поведінки підлітків. Предмет корекції: · підліткова агресивність. Об’єкт корекції: · підлітки з неадаптованими агресивними реакціями. Термін дії програми: · 3 мі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net