Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес

Педагогіка » Застосування педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальному процесі » Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес

Сторінка 2

- під час використання навчальної інформації з інших дисциплін необхідно дотримуватись єдності у визначеннях наукових понять, трактуванні законів, теорій і положень, застосовувати аналогічну систему позначень різних величин та одиниць вимірювання тощо.

2. Реалізація принципу професійної спрямованості змісту хімічних дисциплін є наступною важливою умовою комплексного підходу до впровадження у навчальний процес педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків. Проблема професійної спрямованості досліджувалася багатьма дидактами. Так, М. Пак зазначає, що різні автори обґрунтовують або професійну спрямованість міжпредметних зв'язків, або реалізацію професійної спрямованості як один з основних принципів професійної дидактики шляхом здійснення міжпредметних зв'язків. Професійну спрямованість розглядають також як форму специфічного міжпредметного зв'язку та як засіб формування соціальної і психологічної спрямованості на професійну діяльність.

На нашу думку, принцип професійної спрямованості під час вивчення хімічних дисциплін у вищих закладах освіти повинен органічно пронизувати весь навчальний процес. Реалізація цього важливого принципу має забезпечуватися належним рівнем професіоналізації за умови збереження відповідного рівня фундаменталізації хімічних дисциплін на основі реалізації різнорівневих міжпредметних зв'язків з предметами спеціалізації. Відповідний рівень фундаменталізації досягається завдяки тому, що основи хімічних наук на рівні провідних ідей розглядаються в необхідному обсязі, не порушуючи змістової цілісності і структурно-логічної схеми дисципліни.

Отож, вивчення окремих хімічних дисциплін ґрунтується на конкретному навчальному матеріалі, який належить до спеціальної підготовки, і спрямоване на формування фахових знань, умінь і навичок студентів адекватно профілю ВНЗ, що забезпечує належний рівень професіоналізації. Під час вивчення технологічних дисциплін унаслідок реалізації міжциклових міжпредметних зв'язків з хімічними дисциплінами формуються і вдосконалюються фахові знання, вміння та навички студентів.

Так, наприклад, під час вивчення теми "Білки" (органічна хімія) з'ясовується поняття про білки, їхню класифікацію, функції, хімічну будову, властивості, синтез. У процесі вивчення теми "Біохімія білків" (біохімія) ці поняття значно поглиблюються, зокрема, вивчається обмін білків в організмі людини, їхнє біохімічне значення, зміни в технологічних процесах та під час зберігання харчової сировини і готових продуктів харчування тощо.

Відбираючи навчальну інформацію для вивчення цих тем, ми виходимо з того, що вона має відповідати не тільки основам конкретної хімічної науки, а й є професійно значущою для технологів харчових виробництв. Тому під час викладу тем важливо зупинитися на таких процесах: дегідратація й гідратація білків, їх гідроліз, висолювання, денатурація, деструкція, меланоідиноутворення та ін. Пояснюючи ці перетворення, викладач повинен не тільки з'ясувати їхню сутність, механізм, а й вказати: де і коли вони мають місце, яку роль відіграють у технологічних процесах, формуванні смакових властивостей їжі, визначенні якості харчової сировини та готової продукції харчових виробництв тощо. Вивчена у такий спосіб навчальна інформація, набуває професійного змісту і носить міжпредметний характер, оскільки здобуті знання, вміння і навички студентів стануть базовими під час вивчення хімічного складу продуктів харчування ("Товарознавство харчових продуктів"), процесів травлення ("Технічна мікробіологія"), змін білків у технологічних процесах ("Технологія приготування їжі") тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Система управління знаннями
Третій рівень ієрархії інформаційної системи – система управління знаннями орієнтована на розвиток наукової діяльності ВНЗ. Ця система має забезпечити генерацію нових знань. ЇЇ основне спрямування на ...

Мета, завдання та критерії обліку успішності учнів початкових класів з фізичної культури в школі
Облік успішності з фізичної культури в школі має на меті виявити стан засвоєння учнями навчального матеріалу, що вивчається на окремих уроках фізичної культури, повноту і точність засвоєння розділів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net