Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес

Педагогіка » Застосування педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальному процесі » Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес

Сторінка 4

Рис. 2. Модель поетапного формування міжпредметних знань, умінь і навичок студентів (на прикладі вивчення поняття про жири в курсах хімічних та технологічних дисциплін)

На другому курсі (органічна хімія) під час вивчення теми "Жири. Жироподібні сполуки" вже відбувається перенесення, конкретизація і узагальнення первинних уявлень про поняття жири та розкриття, засвоєння і узагальнення провідних ідей теми (більш ґрунтовно з'ясовуються властивості, фізико-хімічні константи жирів, процеси псування жирів; вивчаються жироподібні сполуки та речовини, супутні жирам тощо). Підкреслимо, що всі питання теми розглядаються на основі реалізації супутніх (з курсом мікробіології та фізіології, в якому вивчаються процеси засвоєння жирів під час травлення) та перспективних міжпредметних зв'язків (з курсами біохімії та технологічних дисциплін). Проте, на цьому етапі формуються також первинні уявлення про зміни жирів під час зберігання та в технологічних процесах під час обробки продуктів харчування (гідроліз жирів, їх втрати, процеси омилення, емульгування, окислення і псування жирів та жиромістких продуктів тощо). Отож, цей етап можна вважати одночасно й підготовчим щодо наступних дисциплін, з якими встановлюються перспективні міжпредметні зв'язки.

У міру засвоєння навчальної інформації з хімічних і технологічних дисциплін на наступних курсах відбувається поступовий розвиток, розширення, узагальнення та поглиблення знань, унаслідок чого формується система міжпредметних знань, умінь, навичок, необхідних для повного оволодіння фаховими знаннями, вміннями й навичками.

4. Визначення шляхів, добір методів і прийомів їх здійснення є важливою умовою впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації. На думку А. І. Єрьомкіна, під шляхами реалізації міжпредмепиіих зв'язків слід розуміти способи та засоби, з допомогою яких викладач створює умови для реалізації взаємопов'язаного, міжпредметного навчання та організовує розумову діяльність студентів [1]. Шляхи реалізації міжпредметних зв'язків можна зобразити схемою (рис. 3). Запропонована схема характеризує шляхи реалізації міжпредметних зв'язків, їхнє функціональне призначення та способи їх впровадження під час вивчення хімічних і технологічних дисциплін. Конкретизуємо їх, використовуючи для прикладу таку навчальну проблему: запишіть рівняння відповідної реакції та запропонуйте метод аналізу для визначення кислотного числа жиру, яке визначають за кількістю мг Калій гідроксиду, що взаємодіє з жиром масою 1 г. Під час розв'язання цієї навчальної проблеми поєднуються різні шляхи реалізації міжпредметних зв'язків, серед яких можна виділити: інформаційно-рецептивний (актуалізація навчального матеріалу про властивості жирів з курсу органічної хімії"); репродуктивний (повторення, відтворення і використання навчальних знань про кислотно-основний метод титриметричного аналізу з курсу аналітичної хімії); проблемний (розв'язання навчальної між-предметної проблеми); дослідницький (експериментальне визначення кислотного числа жиру ґрунтується на знаннях, уміннях і навичках з аналітичної та органічної хімій, перенесення розумових дій з використанням алгоритмічно-обчислювальних умінь - з аналітичної хімії та математики).

Отже, процес розробки і застосування педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальному процесі ВНЗ X—II рівнів акредитації забезпечує дотримання низки зазначених вище умов.

Рис. 3. Схема шляхів реалізації міжпредметних зв'язків

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Обґрунтовування вибору напряму організаційно-економічного дослідження науково-педагогічного продукту з урахуванням аналізу існуючих підходів розв’язання проблеми
При навчанні магістрів в області педагогіки вищої школи важливе місце повинні займати дослідження, пов'язані з обґрунтовуванням доцільності створення НПП. Відповідно до методичних вказівок до економі ...

Психологічне значення помилок
Традиційно у школі вважається, що робити помилки - це погано. Багато вчителів бояться допускати помилки, які могли би помітити та виправити діти. З погляду психоаналітика, у цьому може виражатись тає ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net