Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики

Педагогіка » Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики

Сторінка 3

Слід зазначити, що іноземна мова, особливо англійська, для професійного спілкування (English for Specific Purposes) має ряд особливостей в порівнянні з іноземною мовою для загального спілкування (General English). Сьогодні в нашому інформаційному суспільстві інтелектуальний розвиток та освіта стали основним і головним ресурсом суспільного прогресу, могутнім стимулом самореалізації особистості та її конкурентоспроможності. Знання, поєднані з організаційними факторами, виступають головним джерелом інновації, творчості. Тому застосування новітніх інформаційних технологій мають забезпечити вдосконалення навчального процесу. Ефективність освіти та підготовка молодого сучасного покоління адвокатів, юристів до життєдіяльності в інформаційному суспільстві є одним з пріоритетних напрямів діяльності вищих навчальних закладах.

Сучасний етап розвитку світової спільноти, як нами вже зазначалося, надихає розглядати іноземну мову важливим механізмом порозуміння народів у різноманітних сферах життєдіяльності. Цей чинник значно розширює межі іншомовної освіти сучасних юристів-випускників. Добре володіти іноземною мовою це вже не достатньо для самостійного життя. Знання іноземної мови є важливою, але недостатньою умовою для того, щоб комфортно почуватися за кордоном, де може перебувати наш співвітчизник з метою виконання певних завдань. З розвитком наших інформаційних технологій студент повинен, насамперед, володіти певним обсягом знань, умінь, навичок, пов’язаних з традиціями, побутом, культурою країни, в якій перебуває і мовою якої спілкується. Отже, знання мови зараз є недостатнім для успішного входження в іншомовний соціум. Для цього потрібні ще й інші механізми, які забезпечать студентів певною інформацією, що дозволить не тільки розширити діапазон своїх знань про країну, мову якої вивчають, а й вдосконалити сформовані вміння та навички з англійської мови, де головну роль у цьому зв’язку грає не тільки володіння соціальними знаннями правових норм, юридичної термінології, але й особистісні якості перекладача.

Процес навчання іноземної мови ґрунтується на порівняльному підході до оволодіння інформацією щодо культури іншомовних країн. Він забезпечує проведення паралелі між культурами різних народів, знаходження спільних рис, формування поважного ставлення до соціокультурних відмінностей. Під час опрацювання навчального матеріалу викладач спрямовує роботу на розвиток особистості студентів через формування вмінь міжкультурного спілкування, а саме: здатності виконувати роль професійного посередника між культурою, мовою, що вивчається, та рідною культурою, вирішувати проблеми міжкультурного непорозуміння та конфліктів, використовувати різні можливості спілкування з представниками-юристами інших країн.

В основу навчання покладається, сучасна юридична тематика, яка близька студентам Академії адвокатури України. З цією метою пропонуються тексти різних стилів, аудіо- та відеоматеріали, сучасні інформаційні комп’ютерні програми, ресурси системи Інтернет. Аудіо- та відеоматеріали застосовуються не тільки як засоби демонстрації можливостей використання соціокультурного матеріалу в реальних комунікативних ситуаціях, але й як засіб збагачення країнознавчих знань студентів. Заняття комунікативно спрямовані на фахову юридичну лексику і проводяться в різноманітних формах, таких як лекція, відеозаняття, заняття-дебати з використанням інформаційних технологій тощо. Така різноманітність форм проведення занять дозволяє викладачу збільшити обсяг самостійної пошукової діяльності студентів. Необхідно організувати роботу так, щоб вона давала можливість студентам проявляти їхні творчі здібності, розвивати креативне мислення.

Сьогодні комп’ютерна мережа потужний центр людської думки, що постійно генерує та відкриває перед людиною нові можливості, водночас виступаючи для неї джерелом інформації, знань, способом розваг, робочим місцем тощо.

У наш час студент повинен бути особливо ерудованим, володіти та вміло користуватися комп’ютерними технологіями. Викладач виховує у студентів культуру спілкування з технікою, теоретично та практично навчає пошуку корисної інформації в мережі, вмінню аналізувати, узагальнювати та робити висновки, формує лінгвістичну компетенцію за правничим спрямуванням. Тому саме таке навчання іноземній мові майбутніх юристів має вирішити проблему формування умінь і навичок самостійної роботи з англійською фаховою літературою. Наприклад: "Юстиція і право" ("Justice and the Law”), "Конституція США та України" ("The Constitution of the USA and Ukraine”).

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Порівняльна характеристика рівнів засвоєння формул культури мовлення дітьми старшого дошкільного віку на етапі констатувального і порівняльного експерименту
Прикінцевий етап дослідження передбачав вивчення ефективності розробленої методики формування культури мовлення старших дошкільників засобами українських народних казок. З цією метою було проведено п ...

Практична робота по діагностиці і формуванню словника дітей
2. Дидактичні ігри (на формування словника)2. Дидактичні ігри (на формування словника) «Перестрибни через рів» Мета гри. Учити дітей утворювати наказову форму дієслова за допомогою приставок. Організ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net