Контроль та оцінювання рівня сформованості навичок аудіювання в учнів шостого класу

Педагогіка » Методика формування мовленнєвої компетенції учнів 6-го класу в аудіюванні » Контроль та оцінювання рівня сформованості навичок аудіювання в учнів шостого класу

Контроль рівня сформованості навичок аудіювання ІМ визначений у Програмі. Разом з цим контроль рівня сформованості навичок аудіювання був проаналізований у працях методистів С.Ю. Ніколаєвої, А.М. Щукіна, М.Е. Брегіної, Н.І. Гез, М.В. Ляховицького, О.О. Миролюбова.

Проаналізувавши методичну літературу С.Ю. Ніколаєвої, зробили висновок, що вона розрізняє наступні види засобів контролю розуміння прослуханого аудіотексту. Зобразимо їх у вигляді таблиці.

Засоби контролю розуміння прослуханого аудіотексту

Невербальні засоби

Вербальні засоби

- виконання дій;

- контроль з використанням цифр;

- контроль за допомогою сигнальних та облікових карток;

- виготовлення схем, креслень;

- підбір малюнків.

І. Рецептивні:

- підтвердження або спростування тверджень учителя;

- вибір пунктів плану тестів;

- тести з вибором відповіді.

ІІ. Репродуктивні:

- відповіді на запитання;

- переказ змісту іноземною мовою або рідною мовою;

- переклад окремих слів, словосполучень, речень;

- укладання плану;

- формулювання запитань до тексту;

- бесіда на основі змісту тексту.

Відповідно до таблиці, ми вирішили розробити вправи для контролю рівня сформованості навичок аудіювання у учнів шостого класу.

Приклад 1.

Ecoutez les paires du mots et determinez sont ils égals ou non. Si ils égals écrivez “+” et si non écrivez “-”:

Фонограма:

Code – cote

Cage – cache

Fois – voix

Doigt – toi

Картка учня:

1 ; 2 ; 3 ; 4 .

Засіб контролю: заповнення учнями картки.

Приклад 2.

Ecoutez les phrases et determinez l’intonation. Si elle est égal, montez vos mains:

Le ciel est ↓ bleu.

Le ciel ↓ est bleu.

↓ Le ciel est bleu.

Засіб контролю: сигнал рукою.

Приклад 3.

Ecoutez la phrase. Determinez quel proposition est corresponde de cette phrase. Mettez le signe “V”.

Фонограма: C’est l’hiver quand il fait froid.

Картка учня:

C’est l’hiver quand il fait très froid.

C’est l’hiver quand il fait froid.

C’est l’hiver le plus froid.

C’est l’hiver quand il fait froid et le neige couvre les rues.

Засіб контролю: позначення відповідного речення (наприклад: V (B)).

Проаналізувавши критерії оцінювання навчальних досягнень з іноземних мов (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів), ми виділили основними видами оцінювання з іноземної мови поточне, семестрове, річне оцінювання та підсумкову державну атестацію. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Вважаємо необхідним співвіднести рівні навчальних досягнень учнів і критерії оцінювання навчальних досягнень.

Таким чином, ми проаналізували та узагальнили контроль у навчанні ІМ та дослідили контроль та оцінювання рівня сформованості навичок аудіювання в учнів 6-го класу. Також ми співвіднесли рівні навчальних досягнень учнів і критерії оцінювання навчальних досягнень, які зобразили за допомогою таблиці.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Застосування інтерактивних технологій — один із напрямків удосконалення навчально-виховного процесу
Сучасному навчально-виховного процесу притаманні переважання вербальних методів навчання і виховання, недооцінка значення спілкування школярів для розв’язування провідних задач і завдань на уроках ма ...

Стратегія зовнішньої соціально-педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального закладу
1. Діагностування учнями, вихователями, класними керівниками під керівництвом заступника директора з виховної роботи та соціального педагога культурного рівня мікрорайону з виділенням таких аспектів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net