Аналіз професійного становлення студентів у порівнянні з їх естетичною компетентністю

Педагогіка » Професійне становлення студентів вищих навчальних закладів художньо-естетичного профілю » Аналіз професійного становлення студентів у порівнянні з їх естетичною компетентністю

Сторінка 4

Подальшого дослідження потребують питання впровадження технологій художньо-педагогічної підготовки фахівців, здатних будувати систему нових етнічних зв’язків та національних цінностей, які б більш повно відтворювали панораму розвитку мистецтва та в процесі професійної діяльності надавали майбутнім педагогам можливість самостійного творчого і водночас досконалого оволодіння етнокультурними знаннями.

Робоча програма з предмету "Практика ДПТ" (декоративний розпис) розрахована на студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації декоративно-ужиткового мистецтва на основі базової і повної загальної середньої освіти. Основна задача предмету: залучити студентів як майбутніх фахівців до загальнолюдських культурних цінностей, збагатити їх знання надбанням творчих вершин народних майстрів і професійних художників, оволодіти досвідом з техніки і технології декоративного розпису для застосування його у своїй практиці і педагогічній роботі. Завдання педагога – з самого початку запевнити студента в тому, що послідовна, завзята робота заради досягнення мети якісно впливає на знання, збагачує практичні навички і розширює світогляд студента. Варто звернути увагу студентів, на зв‘язок предмета художнього розпису з іншими предметами, які вивчаються паралельно, такими як: композиція, малюнок, живопис, історія мистецтва та інші. Мета курсу з предмету декоративний розпис - розвиток художніх здібностей і образного мислення; формування творчо-активної особистості; максимальне зближування навчальної діяльності із творчою, виховання у молоді національних світоглядних позицій Основною формою проведення занять є практичне групове заняття з викладачем, але для творчого осмислення ідей і положень курсу "Практика ДПТ" студенти обов‘язково самостійно готуються до занять. Студенти повинні вміти використовувати на практиці отримані знання і навички для роботи з учнями художніх і загальноосвітніх шкіл, з колективами гуртків декоративно-прикладної творчості. Критерієм оцінки знань, вмінь та навичок студента є не тільки обсяг матеріалу, що залишився у пам‘яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, активно і творчо використовувати в пізнавальній ситуації, самостійні роботи. Робоча програма розрахована на 272 педагогічні години. В ній подано орієнтовний тематичний план з розподілом навчального часу на вивчення окремих тем.

Організація навчального процесу розміщується таким чином:

ІІІ семестр – 51 год., самостійних 2 год.

ІV семестр – 54 год., самостійних 2 год.

Методичні вказівки з предмету "Декоративний розпис" ІІ курс

Програма ІІ курсу з декоративного розпису починається з ознайомлення студентів з матеріалом та інструментами, необхідними в роботі декоративного розпису. Студенти вчаться обробляти та готувати до роботи форми, розписувати форми йдучи від простого до складного. Студенти повинні навчитися користуватися матеріалами та вміло їх підбирати до своєї роботи. В другому семестрі студенти знайомляться з орнаментом, з законами орнаментальної композиції, декором. Студенти виконують розписи об‘ємних форм з простою композицією, а потім більш складною.

Розподіл годин з предмету на ІІ курсі

Семестр

Курс

Самостійні години

Практичні години

Всього годин

Форми контролю

ІІ

ІІІ

17 * 3

2

51

53

ІV

18 * 3

2

54

56

Диференційний залік

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Класифікація методів навчання
Оскільки вчені-дидакти не прийшли до єдиного розуміння й тлумачення сутності поняття «метод навчання», то не закінчуються дискусії коло підходу до проблеми класифікації цих методів та самої класифіка ...

Психолого-педагогічні основи використання прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів при проведенні літературознавчої пропедевтики
Літературознавча пропедевтика, як, зрештою, і інші форми роботи на уроках рідної мови (зокрема читанні) передбачає використання різноманітних засобів навчання. Використання комп’ютера при розробці ди ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net