Аналіз професійного становлення студентів у порівнянні з їх естетичною компетентністю

Педагогіка » Професійне становлення студентів вищих навчальних закладів художньо-естетичного профілю » Аналіз професійного становлення студентів у порівнянні з їх естетичною компетентністю

Сторінка 4

Подальшого дослідження потребують питання впровадження технологій художньо-педагогічної підготовки фахівців, здатних будувати систему нових етнічних зв’язків та національних цінностей, які б більш повно відтворювали панораму розвитку мистецтва та в процесі професійної діяльності надавали майбутнім педагогам можливість самостійного творчого і водночас досконалого оволодіння етнокультурними знаннями.

Робоча програма з предмету "Практика ДПТ" (декоративний розпис) розрахована на студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації декоративно-ужиткового мистецтва на основі базової і повної загальної середньої освіти. Основна задача предмету: залучити студентів як майбутніх фахівців до загальнолюдських культурних цінностей, збагатити їх знання надбанням творчих вершин народних майстрів і професійних художників, оволодіти досвідом з техніки і технології декоративного розпису для застосування його у своїй практиці і педагогічній роботі. Завдання педагога – з самого початку запевнити студента в тому, що послідовна, завзята робота заради досягнення мети якісно впливає на знання, збагачує практичні навички і розширює світогляд студента. Варто звернути увагу студентів, на зв‘язок предмета художнього розпису з іншими предметами, які вивчаються паралельно, такими як: композиція, малюнок, живопис, історія мистецтва та інші. Мета курсу з предмету декоративний розпис - розвиток художніх здібностей і образного мислення; формування творчо-активної особистості; максимальне зближування навчальної діяльності із творчою, виховання у молоді національних світоглядних позицій Основною формою проведення занять є практичне групове заняття з викладачем, але для творчого осмислення ідей і положень курсу "Практика ДПТ" студенти обов‘язково самостійно готуються до занять. Студенти повинні вміти використовувати на практиці отримані знання і навички для роботи з учнями художніх і загальноосвітніх шкіл, з колективами гуртків декоративно-прикладної творчості. Критерієм оцінки знань, вмінь та навичок студента є не тільки обсяг матеріалу, що залишився у пам‘яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, активно і творчо використовувати в пізнавальній ситуації, самостійні роботи. Робоча програма розрахована на 272 педагогічні години. В ній подано орієнтовний тематичний план з розподілом навчального часу на вивчення окремих тем.

Організація навчального процесу розміщується таким чином:

ІІІ семестр – 51 год., самостійних 2 год.

ІV семестр – 54 год., самостійних 2 год.

Методичні вказівки з предмету "Декоративний розпис" ІІ курс

Програма ІІ курсу з декоративного розпису починається з ознайомлення студентів з матеріалом та інструментами, необхідними в роботі декоративного розпису. Студенти вчаться обробляти та готувати до роботи форми, розписувати форми йдучи від простого до складного. Студенти повинні навчитися користуватися матеріалами та вміло їх підбирати до своєї роботи. В другому семестрі студенти знайомляться з орнаментом, з законами орнаментальної композиції, декором. Студенти виконують розписи об‘ємних форм з простою композицією, а потім більш складною.

Розподіл годин з предмету на ІІ курсі

Семестр

Курс

Самостійні години

Практичні години

Всього годин

Форми контролю

ІІ

ІІІ

17 * 3

2

51

53

ІV

18 * 3

2

54

56

Диференційний залік

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Комплекс вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні
Проаналізувавши підручник Ю. Клименка, зробили висновок, що у ньому недостатня кількість вправ для навчаня аудіювання учнів шостого класу. І тому ми вирішили розробити комплекс вправ для формування м ...

Особливості запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах
Розвиток вищої освіти сучасної Європи та інших регіонів світу в значній мірі обумовлений Болонським процесом. Його мета і результат - створення до 2010 року Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net