Милозвучність української мови

Педагогіка » Милозвучність української мови

Сторінка 7

Черпати, прошарок, забавка.

По-твоєму, перепустка, добуток.

Зібрання, воднораз, новина.

♦ У котрому рядку в усіх словах наголос падає на третій склад?

Дійовий, завчасу, чепурний.

Переділ, урочистий, обидва.

Навзнаки, рамено, сум'яття.

♦ У котрому рядку всі слова вживаються з паралельним наголошуванням?

Заголовок, посередині, перегук.

Користь, допризовник, відповісти.

Усмішка, гнівити, доповідач.

♦ У котрому рядку всі слова вживаються з паралельним наголошуванням?

Плугатар, зручний, постіль.

Вигода, первісний, різновид.

Договір, гумовий, зокрема.

♦ У котрому рядку всі слова вживаються з паралельним наголошуванням?

Виразний, байдуже, перенести.

Натроє, докір, затишок.

Досхочу, відомість, первоцвіт.

Гра «Мовна естафета».

Група поділяється на три команди. Представники кожної команди по черзі виходять до дошки і під диктовку вчителя записують по три слова, позначаючи наголос. Учень, який правильно виконав завдання, дістає 3 бали. За кожну допущену помилку знімається 1 бал. Перемагає та команда, яка набере найбільшу кількість балів.

Закладка, абияк, бешкет. Дочка, завжди, спокій. Полумисок, зайнятий, угруповання. Спина, заслання, дізнання. Затемна, чепурність, попихач. Хто-небудь, вибранець, горицвіт. Косинець, злидар, втришия. Чорнозем, житловий, платівка. їстівний, загадка, алфавіт. Поняття, піщаний, петля. Забавка, полиновий, удержати. Заморський, звукопис, ніякий. Мережа, приросток, очеретяний. Обруч, вітчим, грушевий. Літопис, бляшаний, напрочуд. Одинадцять, лещата, тетеря. Черговий, сум'яття, ознака Вимога, збірний, рукопис. Надлишок, щелепа, умовчати. Тезко, єретик, гнівний. Глиняний, солодощі, яловичина. Громадський, обіцянка, зовсім. Курятина, снідання, вигнанець. Дробовий, передпокій, залоза.

8. Закріплення знань студентів: усне опитування за матеріалом попереднього заняття

Основні вимоги до культури мовлення

Якості мовлення

Правила мовлення

Змістовність

Продумувати тему й основну думку висловлювання; підпорядковувати матеріал темі й основній думці; говорити й писати лише те, що добре відомо; не говорити й не писати зайвого

Логічна послідовність

Говорити й писати послідовно, забезпечувати смислові зв'язки між словами і реченнями в тексті, систематизувати дібраний матеріал

Багатство

мовних

засобів

Використовувати різноманітні мовні засоби (слова, словосполучення, речення), уникати невиправданого повторення слів, однотипних синтаксичних конструкцій

Виразність

Добирати слова й будувати речення так, щоб якнайкраще передати думку, бути оригінальним у висловлюванні

Точність

Знати предмет мовлення й закони літературної мови, добирати слова й будувати речення так, щоб найточніше передати зміст висловлювання, правильно використовувати багатозначні слова, синоніми, омоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми

Доречність

Ураховувати адресата висловлювання, як буде сприйняте сказане, за яких обставин відбувається спілкування

Правильність

Дотримуватись орфоепічних, лексичних, фразеологічних, словотворчих, граматичних, орфографічних, пунктуаційних та стилістичних правил літературної мови

вимова мовлення український транскрипція

Грамотність і багатство мовлення

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови. Але мовлення має бути не тільки правильним, а й лексично багатим, синтаксично різноманітним. Щоб цього досягти, потрібно вслухатися в живе мовлення, вдумливо читати різну літературу, звертаючи увагу на вживання окремих слів, на особливо вдалі висловлювання, на побудову речень. Треба активно розвивати своє мовлення: усно й письмово викладати думки, виправляти себе, перебудовувати сказане, шукати найкращі варіанти висловлювання. Багатство мовлення визначається смисловим насиченням слова, що створюється правильним і доречним застосуванням у мовленні синонімів, омонімів, паронімів, багатозначних слів.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дидактичні умови формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біології
Аналіз літератури по вищеназваній проблемі показав певний дефіцит досліджень, пов'язаних з розвитком пізнавального інтересу молодших школярів. Біля витоків цих досліджень стояли М.Н. Волокитіна, М.Ф. ...

Труднощі оволодіння діалогічним мовленням
Оволодіння іншомовним діалогічним мовленням представляє певні труднощі для школярів, коріння яких знаходимо у специфічних рисах цієї форми мовлення. Перша з них викликана тим, що діалогічне мовлення ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net