Проектна технологія навчання

Педагогіка » Сучасні технології навчання географії » Проектна технологія навчання

Сторінка 1

Вітчизняні й зарубіжні педагоги вважають, що однією з найперспективніших сучасних педагогічних технологій є метод проектів, або проектна технологія навчання. Це підтверджується й висновками психологів.

Проектна освітня технологія має досить тривалу історію становлення, адже вона виникла ще в 20-х рр. ХХ ст. у США. Методичними витоками цієї технології є роботи видатного американського філософа й педагога Джона Дьюї. Зародження методу проектів відбулося на стику гуманістичної і прагматичної концепції освіти.

Суть сучасного методу проектів у шкільних курсах фізичної географії полягає в доцільному функціонуванні системи особистісно-орієнтованих принципів, методів, засобів, форм організації навчально-виховного процесу з метою навчального проектування. Під навчальним проектуванням слід розуміти цілеспрямовану партнерську діяльність вчителя і учнів з планування, розробки, здійснення та оцінки практично значимого завдання, вирішення якого представлене конкретним результатом.

За визначенням Е. Полат, метод проектів – це сукупність прийомів, дій учнів у певній їх послідовності для досягнення певної мети – розв’язання проблеми, значимої для учнів і оформленої у вигляді конкретного продукту. Цей метод дає змогу поєднати дослідницьку наукову діяльність і конкретний прагматичний результат, тобто реалізувати дидактичний принцип зв’язку теорії і практики.

Аналіз психолого-педагогічної літератури та шкільної практики дають можливість виділити певні критерії застосування методу проектів:

· чітко сформульовану навчальну проблему, актуальний зміст, відповідність пізнавальним потребам учнів;

· дослідницькі методи, способи, прийоми розв’язання навчальної прблеми;

· чітко сплановану діяльність учнів і вчителя відповідно до етапів реального наукового пізнання;

· наявність основних елементів розробки навчальної проблеми: її формалізація, пошук методів розв’язання, висунення гіпотези, дослідження, підготовка звіту, його захист та оцінювання, корекція та практична реалізація результатів роботи;

· високий рівень самостійності й творчої активності учнів у прцесі роботи над навчальним проектом;

· практичне значення результатів роботи та можливість їх реального застосування;

· відповідність діяльності учнів триєдиній меті навчання з акцентом на розвитк у них системи компетентностей: соціальної, комунікативної, інформаційної, ділової.

Характерною особливістю застосування методу проектів у фізико-географічних курсах основної школи є внутрішня мотивація діяльності учнів під час роботи над навчальним проектом. Адже система знань, умінь, навичок і компетентностей не є головною метою географічної освіти. Сьогодні вона спрямована на розвиток уміння застосовувати набутий навчальний досвід на практиці. При цьому учень чітко усвідомлює, для чого навчається і де він може застосувати набуті знання в реальному житті.

На основі аналізу наукової літератури можна розробити типологію проектів (табл.1).

Таблиця 1

Типологія проектів та їх змістове наповнення

Типологічна ознака

Тип проекту

Зміст проекту

Домінуюча в проекті

діяльність

Дослідницький

Такі проекти передбачають добре продуману структуру, позначену мету, актуальність предмета дослідження для всіх учасників, соціальну значимість, відповідні методи, зокрема експерементальні роботи, методи обробки результатів. Вони підкоряються логіці дослідження і мають структуру, наближену до справжнього наукового дослідження.

Творчий

Припускають відповідне оформлення результатів. Такі проекти, як правило не мають детально проблемної структури спільної діяльності учасників (вона тільки намічається і далі розвивається, підкоряючись жанру кінцевого результату і прийнятій групою логіці спільної діяльності)

Рольовий (ігровий)

Структура тільки намічається і залишається відкритою до завершення роботи. Учасники беруть на себе певну роль. Це можуть бути літературні персонажі чи вигадані герої, що імітують соціальні чи ділові відносини. Ступінь творчості тут дуже висока, але домінуючим видом але домінуючим видом діяльності є все-таки рольова

Прикладний

Є чітко визначений з самого початку результат діяльності його учасників. Причому цей результат обов’язково зорієнтований на соціальні інтереси самих учасників (програма дій, рекомендації, спрямовані на ліквідацію виявлених невідповідностей у природі, суспільстві, проект закону, довідковий матеріал, словник)

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дослідження ціннісно - мотиваційної компетентності професійного становлення
На сучасному етапі реформування вищої професійної освіти важливою проблемою є підготовка вчителів образотворчого мистецтва, які покликані здійснювати естетичне виховання підростаючого покоління, навч ...

Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю “Деревообробка”
Усі робочі операції (стругання, різання тощо) здійснюються за допомогою трудових дій. Способи виконання трудових дій вироблені суспільно-виробничою практикою і закріплені в знаряддях праці. Тому овол ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net