Єдність лінгвістичної та комунікативної змістових ліній на уроках української мови

Педагогіка » Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови » Єдність лінгвістичної та комунікативної змістових ліній на уроках української мови

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Концепція мовної освіти визначає пріоритети навчання української мови і розвитку мовлення, структуру і зміст шкільного курсу, методи і прийоми, організаційні форми й технології засвоєння освітнього змісту.

Саме вміння і навички вільного володіння мовою сприяють формуванню активної і духовно багатої особистості, що й передбачено «Концепцією мовної освіти 12-річної школи (українська мова): «мета навчання української мови в школах з українською мовою навчання полягає у створенні умов для формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями, навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови, її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності ( слухання, говоріння, письмо)».

Відповідно до мети і пріоритетів мовної освіти, а також принципів визначення її предмета, зміст навчання української мови розподіляється на 4 змістові лінії: культурологічну (українознавчу), комунікативну, лінгвістичну і діяльнісну.

Лінгвістична змістова лінія

містить основні мовознавчі поняття, вимоги до роботи над орфоепічними і граматичними нормами української літературної мови, правила орфографії та пунктуації, тобто такі лінгвістичні поняття, факти і закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з української мови. Ці знання є основою для формування правильного уявлення про структуру української мови у всій сукупності її виявлень, забезпечують оволодіння літературним мовленням. До змісту зазначеної змістової лінії включено також конкретні вимоги щодо змісту роботи з культур мовлення, найбільш поширені в мовленні учнів недоліки. Взаємозв'язки між розділами науки про мову встановлюються у процесі зіставлення мовних явищ різних рівнів ( лексикології і словотвору, словотвору і морфології, орфографії і фонетики, орфографії і морфології, пунктуації і синтаксису та ін.). це допоможе учням усвідомити системний характер мови, специфіку кожного виучуваного явища, які необхідні для здобуття глибоких і міцних знань.

Вивчення програмового матеріалу будується з урахуванням міжпредметних зв'язків. Це сприяє поглибленому розумінню мовних явищ, розширенню кругозору учнів, формуванню в них умінь застосовувати суміжні знання з інших предметів. Проте оволодіти мовною системою — це не просто її знати, а передусім свідомо використовувати її як знаряддя для вдосконалення власного мовлення. Отже, опрацьовуючи теми зазначеного курсу, потрібно намагатися, наскільки це можливо, сприяти мовленнєвому розвиткові учнів на переважній більшості занять з мови.

Комунікативна змістова лінія

визначає зміст роботи над формуванням в учнів умінь самостійно створювати усні і письмові висловлювання різних жанрів, які необхідні учням у період навчання, в процесі майбутньої діяльності і просто в життєвому спілкуванні. Ця змістова лінія містить:

1. відомості про мовлення, зокрема такі поняття, як спілкування і мовлення, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі, жанри мовлення та ін.;

2. перелік основних видів робіт, основне місце серед яких займають перекази і твори, що проводяться у тісному зв'язку і в єдиній системі: від переказу до твору того самого типу і стилю мовлення. Перекази і твори виступають як підготовчі вправи до оволодіння учнями життєво необхідними жанрами мовлення ( конспект, реферат, доповідь, виступ на зборах, під час дискусії, рецензія тощо), формування їхньої готовності до мовотворчості в будь – якій ситуації.

У процесі реалізації комунікативної змістової лінії мають гармонійно розвиватися усі чотири види мовленнєвої діяльності: слухання ( глобальне, детальне, критичне), говоріння (монологічне й діалогічне), читання текстів різних типів та жанрів мовлення і письмо. Зокрема вдосконалюються такі найважливіші вміння, що становлять основу мовленнєвої компетенції учнів:

- уміння адекватно сприймати на слух діалог і монолог, що передбачає зосередження уваги на осмисленні висловлювання ( теми, фактів, доказів, головного і другорядного, логіки викладу), його оцінювання, використання різних прийомів фіксації почутого ( запис ключових слів, плану висловлювання тощо) відповідно до комунікативного завдання ( участь у дискусії, передача інформації іншому, використання її у власній роботі);

- уміння користуватися різними видами читання; свідомо ставитися до вибору, що читати; усвідомлювати мету читання, орієнтуватися, кому адресований текст; виділяти головне і другорядне.

- уміння вести діалог з додержанням вимог українського мовленнєвого етикету в різних життєвих ситуаціях ( у дружньому колі, в розмові зі старшими чи молодшими, у безпосередньому спілкуванні на зборах, засіданнях, диспутах, зустрічах з цікавими людьми чи під час розмови по телефону);

- уміння створювати усні монологічні висловлювання ( здатність виступити на засіданнях у школі з повідомленням, доповіддю, поділитися в сім'ї, колі друзів, знайомих, товаришів побаченим, почутим, пережитим; висловити своє ставлення до обговорюваного питання, дати певні роз'яснення тощо);

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток інтересів у глухих дітей
На мою думку справжній педагог повинен вміти викликати, виявити в дітей цікавість, до тих чи інших предметів. Спостереження вихователів, сурдопедагогів показують, що глухі діти 3 – 4 років, які прихо ...

Самостійна робота студентів
Головна задача педагога – організація самостійної роботи студентів з обмірковування основ теорії формування вмінь практичного застосування теоретичних знань. У теоретичному плані проблема організації ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net