Єдність лінгвістичної та комунікативної змістових ліній на уроках української мови

Педагогіка » Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови » Єдність лінгвістичної та комунікативної змістових ліній на уроках української мови

Сторінка 1

Концепція мовної освіти визначає пріоритети навчання української мови і розвитку мовлення, структуру і зміст шкільного курсу, методи і прийоми, організаційні форми й технології засвоєння освітнього змісту.

Саме вміння і навички вільного володіння мовою сприяють формуванню активної і духовно багатої особистості, що й передбачено «Концепцією мовної освіти 12-річної школи (українська мова): «мета навчання української мови в школах з українською мовою навчання полягає у створенні умов для формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями, навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови, її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності ( слухання, говоріння, письмо)».

Відповідно до мети і пріоритетів мовної освіти, а також принципів визначення її предмета, зміст навчання української мови розподіляється на 4 змістові лінії: культурологічну (українознавчу), комунікативну, лінгвістичну і діяльнісну.

Лінгвістична змістова лінія

містить основні мовознавчі поняття, вимоги до роботи над орфоепічними і граматичними нормами української літературної мови, правила орфографії та пунктуації, тобто такі лінгвістичні поняття, факти і закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з української мови. Ці знання є основою для формування правильного уявлення про структуру української мови у всій сукупності її виявлень, забезпечують оволодіння літературним мовленням. До змісту зазначеної змістової лінії включено також конкретні вимоги щодо змісту роботи з культур мовлення, найбільш поширені в мовленні учнів недоліки. Взаємозв'язки між розділами науки про мову встановлюються у процесі зіставлення мовних явищ різних рівнів ( лексикології і словотвору, словотвору і морфології, орфографії і фонетики, орфографії і морфології, пунктуації і синтаксису та ін.). це допоможе учням усвідомити системний характер мови, специфіку кожного виучуваного явища, які необхідні для здобуття глибоких і міцних знань.

Вивчення програмового матеріалу будується з урахуванням міжпредметних зв'язків. Це сприяє поглибленому розумінню мовних явищ, розширенню кругозору учнів, формуванню в них умінь застосовувати суміжні знання з інших предметів. Проте оволодіти мовною системою — це не просто її знати, а передусім свідомо використовувати її як знаряддя для вдосконалення власного мовлення. Отже, опрацьовуючи теми зазначеного курсу, потрібно намагатися, наскільки це можливо, сприяти мовленнєвому розвиткові учнів на переважній більшості занять з мови.

Комунікативна змістова лінія

визначає зміст роботи над формуванням в учнів умінь самостійно створювати усні і письмові висловлювання різних жанрів, які необхідні учням у період навчання, в процесі майбутньої діяльності і просто в життєвому спілкуванні. Ця змістова лінія містить:

1. відомості про мовлення, зокрема такі поняття, як спілкування і мовлення, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі, жанри мовлення та ін.;

2. перелік основних видів робіт, основне місце серед яких займають перекази і твори, що проводяться у тісному зв'язку і в єдиній системі: від переказу до твору того самого типу і стилю мовлення. Перекази і твори виступають як підготовчі вправи до оволодіння учнями життєво необхідними жанрами мовлення ( конспект, реферат, доповідь, виступ на зборах, під час дискусії, рецензія тощо), формування їхньої готовності до мовотворчості в будь – якій ситуації.

У процесі реалізації комунікативної змістової лінії мають гармонійно розвиватися усі чотири види мовленнєвої діяльності: слухання ( глобальне, детальне, критичне), говоріння (монологічне й діалогічне), читання текстів різних типів та жанрів мовлення і письмо. Зокрема вдосконалюються такі найважливіші вміння, що становлять основу мовленнєвої компетенції учнів:

- уміння адекватно сприймати на слух діалог і монолог, що передбачає зосередження уваги на осмисленні висловлювання ( теми, фактів, доказів, головного і другорядного, логіки викладу), його оцінювання, використання різних прийомів фіксації почутого ( запис ключових слів, плану висловлювання тощо) відповідно до комунікативного завдання ( участь у дискусії, передача інформації іншому, використання її у власній роботі);

- уміння користуватися різними видами читання; свідомо ставитися до вибору, що читати; усвідомлювати мету читання, орієнтуватися, кому адресований текст; виділяти головне і другорядне.

- уміння вести діалог з додержанням вимог українського мовленнєвого етикету в різних життєвих ситуаціях ( у дружньому колі, в розмові зі старшими чи молодшими, у безпосередньому спілкуванні на зборах, засіданнях, диспутах, зустрічах з цікавими людьми чи під час розмови по телефону);

- уміння створювати усні монологічні висловлювання ( здатність виступити на засіданнях у школі з повідомленням, доповіддю, поділитися в сім'ї, колі друзів, знайомих, товаришів побаченим, почутим, пережитим; висловити своє ставлення до обговорюваного питання, дати певні роз'яснення тощо);

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Шляхи попередження та подолання моральних деформацій школярів
Моральні порушення школярів за В. Сухомлинським це – егоїзм, недисциплінованість, жорстокість, невдячність, підлість. Щоб подолати дані деформації слід проникнути у внутрішній світ дитини , зрозуміти ...

Впровадження систем управління якістю ВНЗ та інформаційні технології
Впровадження систем управління якістю ВНЗ відкрило ще один напрямок використання широких можливостей сучасних інформаційних технологій. Більшість організацій, які розробляють подібні системи, впровад ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net