Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження

Сторінка 3

чітка постановка цілей і завдань; своєчасний збір і обробка інформації про практичне виконання запланованих заходів;

корекція планів, доведення їх до виконавців;

контроль виконання запланованих заходів;

наслідки контролю: усунення відхилень, стимулювання педагогічних працівників, учнів до рефлексії особистої діяльності; аналіз виконаних дій, збір, обробка та наступне використання отриманої в ході аналізу інформації.

Серед головних задач розглянутої проблеми ми вважаємо доцільним відзначити такі:

розвиток у навчальному процесі школи й ВНЗ тієї роботи, що максимально буде сприяти розвитку мислення, не тільки сприйняттю поданої інформації, але й умінню нею скористатися, осмислювати й аналізувати її;

потрібна розробка тематики, що могла б бути предметом наукових досліджень у школі й ВНЗ, була б зрозумілою й приваблюючою;

продовження вдосконалення структури тих підрозділів у системі організації науково-дослідницької роботи в школі, які організовують підготовку й проведення інтелектуальних конкурсів, захистів, олімпіад;

налагодження цілеспрямованого навчання вчителів, які організовують наукову працю в школі шляхом проведення семінарів, конференцій, консультацій, самоосвітньої діяльності;

розробка концепції подальшої роботи з творчо мислячими учнями, залучення їх до подальшої наукової діяльності;

сприяння залученню до наукової роботи в школі працівників науки, ВНЗ, громадських організацій.

На підставі вище зазначеного, можна стверджувати наступне:

розвиток сучасної освіти і науки поставили перед загальноосвітнім закладом нову задачу – організувати проведення наукових досліджень учнів, виокремити науково-дослідницьку діяльність в школах нового типу як самостійний напрямок діяльності педагогічного колективу, утверджувати наукове мислення школярів.

Науково-дослідницька робота – це розширення поля навчальної та позанавчальної діяльності учнів. Вона є чинником самореалізації особистості, засобом реалізації інтересів та нахилів дитини, прищеплення інтересу до наукової думки. Особливого значення організація наукової роботи набуває в школах нового типу – гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах, НВК, оскільки саме ці заклади посідають провідне місце у формуванні інтелектуального потенціалу України. Провідний напрямок їх діяльності – пошук, навчання й виховання здібних і обдарованих дітей, здатних діяти самостійно і приймати рішення у динамічних, нестандартних ситуаціях. Все це вимагає глибокого наукового осмислення філософії змісту шкіл нового типу, специфіки навчально-виховного процесу, постійного підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Для підвищення якості роботи школи за означеним напрямом можна використовувати модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності, яка передбачає:

підготовку учнів до наукового дослідження, починаючи з молодших класів та продовжуючи протягом всього навчання;

проведення такої підготовки шляхом створення проблемних ситуацій, постановки проблемних питань, проблемних задач, з використанням нових досягнень педагогічної й психологічної думки, урізноманітненням методів, прийомів і форм роботи з учнями та вчителями;

організацію співпраці з науковцями вищих навчальних закладів, координацію взаємодії наукових та просвітницьких установ і школи у справі навчання й виховання підростаючого покоління;

покладання основного навантаження щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями на вчителів-предметників, класних керівників, психологів із зростаючою роллю керівника школи нового типу, який повинен надати цій роботі характеру системності, цілеспрямованості, координації дій всіх структурних підрозділів та ланок;

створення в навчальному закладі організаційно-педагогічних, морально-психологічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інформаційних умов щодо підвищення якості роботи за визначеним напрямком.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Фази виконання фізичних вправ
Рухи, що входять до складу рухової дії (фізичної вправи), виконуються у певній послідовності і їх можна умовно поділити на три фази: підготовчу, основну (або головну) і заключну. Всі три фази взаємоп ...

Майбутнє малокомплектної школи: пріоритети розвитку
У роботі сільської малокомплектної школи чимало нерозв'язаних проблем. Справа в тому, що в малої школи звичайно невелике приміщення. І в цьому приміщенні поруч один з одним живуть і малюки, і підлітк ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net