Інноваційні процеси в педагогічній системі вищої освіти як продуктивний механізм реформування системи професійної підготовки

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Інноваційні процеси в педагогічній системі вищої освіти як продуктивний механізм реформування системи професійної підготовки

Сторінка 3

Цей напрям нововведень пов'язаний, переважно, із пошуком оптимальної побудови й опрацьовування змісту професійної підготовки.

У цьому ж напрямі веде науковий пошук І.Богданова. Запропонована нею модель ще більше набуває рис технологічності за рахунок комп'ютерної підтримки навчального процесу й запровадження модульного підходу до організації навчальної діяльності. Визначальним положенням цієї навчальної моделі є зміщення акцентів у педагогічному процесі - головним визначається процес направленого навчання, а не процес викладання. З опорою на теоретичні положення модульної теорії навчання, системного та особистісно-діяльнісного підходів, принципи інтеграції та диференціації автор пропонує модульну організацію професійної підготовки за такою структурою: змістовний модуль, що забезпечує теоретичну підготовку; технологічний модулі, що забезпечує набуття професійних умінь через систему лабораторно-практичних занять; пізнавально-операційний модуль, у якому здійснюється поточний і підсумковий контроль. Суттєвим позитивним моментом є підкріплення кожного технологічного модуля відповідним методичним забезпеченням, а саме: довідкового матеріалу до кожного міні-модуля для самостійної роботи; завдань для самостійної роботи з урахуванням рівня інтелектуальної активності студентів; інструкції щодо їх виконання; термінологічного словника та списку літератури. Основу операційно-діяльнісного модуля становить різнорівнева система завдань, яка реалізується в двох режимах - тренувальному й екзаменаційному; система "допомоги" у вигляді коротких пояснень для тих, хто проходить тестування, та "підручник", в якому стисло викладені основні теоретичні положення. Контрольно-діагностична функція автоматизована за рахунок використання електронних обчислювальних машин, що значно підвищує ефективність процедур контролю та оперативність зворотного зв'язку.

На наш погляд, така модель професійної підготовки є суттєвим кроком уперед щодо вирішення однієї з найважливіших її проблем - формування нового світобачення та створення умов для самодостатнього розвитку особистості і майбутнього фахівця.

Представлені технології професійної підготовки, які висвітлюють переважно результати інноваційних пошуків щодо змістовно-структурного її компоненту, певний інтерес викликає технологія позиційного навчання, що характеризується гнучкою системою управління навчальним процесом і сприяє поступовому й послідовному переходу студентів на рівень суб'єктів управління навчально-пізнавальною діяльністю, важливою ознакою якої є зміщення цільових орієнтирів від інформаційного навчання до розвивального. Це дозволяє студентам активно включатися в процес подальшого проектування власної освіти. Технологія позиційного навчання передбачає реалізацію чотирьох етапів.

На першому етапі - організація колективної діяльності; на другому - організація індивідуальної діяльності, головним завданням якої є інтеріоризація набутого колективного досвіду; третій етап - аналітичний (аналіз викладачем і самоаналіз студентом досягнутих результатів); четвертий етап - завершальний, що передбачає визначення перспектив професійного становлення. Однією із суттєвіших рис пропонованої технології є використання такого методу активного навчання як дискусія. Це один із найскладніших методів навчання у вищій школі, який потребує високого професійного рівня викладача й чималих зусиль і часу на підготовку до заняття. Але й продуктивність його також висока. У першу чергу, через можливість освоєння численних "ролей-позицій" — "аналітика", "інтегратора", "опонента", "деструктора", "генератора", "практика" тощо. Саме за таких умов формується проблемне бачення, гнучкість мислення, мобільність знання. Представлені конструктивні ідеї ми передбачаємо розвинути у власній технологічній моделі.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Питання використання гри в масовому педагогічному досвіді
З метою вивчення вивчення використання гри у масовому педагогічному досвіді нами проведено спостереження уроків, анкетування вчителів початкових класів, проаналізовано навчальні посібники для вчителі ...

Роль мотивації у вивченні іноземної мови на початковому етапі
Як відомо, велике значення в організації учбового процесу грає мотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес до того або іншого виду занять, до виконання тієї або іншої вправ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net