Інноваційні процеси в педагогічній системі вищої освіти як продуктивний механізм реформування системи професійної підготовки

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Інноваційні процеси в педагогічній системі вищої освіти як продуктивний механізм реформування системи професійної підготовки

Сторінка 3

Цей напрям нововведень пов'язаний, переважно, із пошуком оптимальної побудови й опрацьовування змісту професійної підготовки.

У цьому ж напрямі веде науковий пошук І.Богданова. Запропонована нею модель ще більше набуває рис технологічності за рахунок комп'ютерної підтримки навчального процесу й запровадження модульного підходу до організації навчальної діяльності. Визначальним положенням цієї навчальної моделі є зміщення акцентів у педагогічному процесі - головним визначається процес направленого навчання, а не процес викладання. З опорою на теоретичні положення модульної теорії навчання, системного та особистісно-діяльнісного підходів, принципи інтеграції та диференціації автор пропонує модульну організацію професійної підготовки за такою структурою: змістовний модуль, що забезпечує теоретичну підготовку; технологічний модулі, що забезпечує набуття професійних умінь через систему лабораторно-практичних занять; пізнавально-операційний модуль, у якому здійснюється поточний і підсумковий контроль. Суттєвим позитивним моментом є підкріплення кожного технологічного модуля відповідним методичним забезпеченням, а саме: довідкового матеріалу до кожного міні-модуля для самостійної роботи; завдань для самостійної роботи з урахуванням рівня інтелектуальної активності студентів; інструкції щодо їх виконання; термінологічного словника та списку літератури. Основу операційно-діяльнісного модуля становить різнорівнева система завдань, яка реалізується в двох режимах - тренувальному й екзаменаційному; система "допомоги" у вигляді коротких пояснень для тих, хто проходить тестування, та "підручник", в якому стисло викладені основні теоретичні положення. Контрольно-діагностична функція автоматизована за рахунок використання електронних обчислювальних машин, що значно підвищує ефективність процедур контролю та оперативність зворотного зв'язку.

На наш погляд, така модель професійної підготовки є суттєвим кроком уперед щодо вирішення однієї з найважливіших її проблем - формування нового світобачення та створення умов для самодостатнього розвитку особистості і майбутнього фахівця.

Представлені технології професійної підготовки, які висвітлюють переважно результати інноваційних пошуків щодо змістовно-структурного її компоненту, певний інтерес викликає технологія позиційного навчання, що характеризується гнучкою системою управління навчальним процесом і сприяє поступовому й послідовному переходу студентів на рівень суб'єктів управління навчально-пізнавальною діяльністю, важливою ознакою якої є зміщення цільових орієнтирів від інформаційного навчання до розвивального. Це дозволяє студентам активно включатися в процес подальшого проектування власної освіти. Технологія позиційного навчання передбачає реалізацію чотирьох етапів.

На першому етапі - організація колективної діяльності; на другому - організація індивідуальної діяльності, головним завданням якої є інтеріоризація набутого колективного досвіду; третій етап - аналітичний (аналіз викладачем і самоаналіз студентом досягнутих результатів); четвертий етап - завершальний, що передбачає визначення перспектив професійного становлення. Однією із суттєвіших рис пропонованої технології є використання такого методу активного навчання як дискусія. Це один із найскладніших методів навчання у вищій школі, який потребує високого професійного рівня викладача й чималих зусиль і часу на підготовку до заняття. Але й продуктивність його також висока. У першу чергу, через можливість освоєння численних "ролей-позицій" — "аналітика", "інтегратора", "опонента", "деструктора", "генератора", "практика" тощо. Саме за таких умов формується проблемне бачення, гнучкість мислення, мобільність знання. Представлені конструктивні ідеї ми передбачаємо розвинути у власній технологічній моделі.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ступінь наукової розробки обраної тематики
На сучасному етапі розвитку нові педагогічні технології розробляються у теоретичному й дидактичному аспектах. Разом з цим, активно вивчається досвід зарубіжних науково-практичних педагогічних розробо ...

Загальні поняття про техніку рухових дій
У кожному довільному руховому акті є рухове завдання і спосіб, яким воно буде вирішуватись. Так, наприклад, стрибок у висоту можна здійснити з прямого і косого розбігу, відштовхуючись ближчою і дальш ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net