Модульна структура учбового матеріалу і її відображення в методичному забезпеченні навчального процесу

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Модульна структура учбового матеріалу і її відображення в методичному забезпеченні навчального процесу

Сторінка 1

Модульна технологія навчального процесу заснована на принципі системності і діяльному підході до навчання, що визначає основоположні вимоги, структуру дидактичних проектів і методичне забезпечення модульної технології. Етапами розробки модульно-рейтингової технології є:

- системний аналіз змісту навчання і розробка на його основі структури учбового матеріалу;

- розробка рівневої (ієрархічної) системи дидактичних і розвиваючих цілей і задач дисципліни і кожного модуля, які сформульовані у вигляді демонстрованих кінцевих видів і способів діяльності;

- наявність пізнавальної частини модуля, орієнтовної основи і виконавчої частини діяльності на рівні, достатньому для досягнення цілей і задач модуля;

- система контролю і самоконтролю завершує кожен модуль і вивчення дисципліни в цілому.

Нижче розглянуті особливості проектування цих етапів і їх методичного забезпечення.

Очевидно, що зміст навчальної дисципліни відрізняється від змісту відповідної області науки і якісними і кількісними параметрами. Для навчального курсу відбираються базисні знання; прикладні аспекти курсу розробляються з урахуванням спеціальності, тобто курс профілюється; крім того, виконуючи й учбові задачі курс відповідним чином структурується.

Під базисними знаннями розуміється сукупність основних найбільш крупних педагогічних цілей викладання курсу. Вони складають як би своєрідне ядро, яке зв'язується в єдине ціле по засобах методів викладання, які створюють тісно примикаючу до ядра оболонку. Базис значною мірою переплітається з короною, що складається як із значних педагогічних задач, що наповнюють базисні елементи змістом, так і з дрібніших понять, навиків, умінь і т.д.

Задача сучасних освітніх технологій – це посилення фундаментальної підготовки, що дає навчаємому уміння виділити в конкретному предметі базисну інваріантну частину його змісту, яку після самостійного осмислення і реконструювання він зможе використовувати на новому рівні, при вивченні інших дисциплін при самоосвіті.

Блокове розташування курсів в учбових планах, введення між дисциплінарних іспитів сприяють посиленню міжпредметних зв'язків, формуванню системного підходу до навчання. При проектуванні змісту дисципліни в останні час намітилася тенденція виділяти з базису дисципліни її понятійну базу – тезауріс, в якому повинні бути представлені основні смислові одиниці. Їх слід систематизувати по елементах наукового знання і давати по розділах курсу у вигляді переліків, що відображають основні питання його змісту.

Базис дисципліни, засвоюється навчаючим як система знань. Переліки сприяють об'єктивізації методологічного знання, роблять його предметом усвідомленого засвоєння. Наявність понятійної бази спрощує складання єдиних вимог до всіх форм контролю і полегшує розробку вимог до міждисциплінарного іспиту. Поняття базисного змісту дисципліни нерозривно пов'язане з поняттям навчального модуля, в якому базисні змістовні блоки логічно зв'язані в систему.

У основі виділення модулів навчальної дисципліни лежить уявлення про зміст учбового матеріалу як про складний об'єкт з своєю специфічною структурою, що включає ієрархічні рівні підпорядкування і супідрядності об'єктів і способів діяльності, що розглядаються в різних аспектах. Залежно від специфіки навчальної дисципліни в основу виділення в ній окремих модулів може бути встановлена як структура об'єктів вивчення, так і структура освоюваних способів діяльності. Виконання логічного аналізу змісту навчальної дисципліни і оцінка інформаційної місткості її окремих структурних елементів дозволяє виділити модулі в навчальній дисципліні. Число модулів, що вивчаються протягом одного семестру, частіше всього складають від двох до чотирьох. Подальше дроблення числа модулів не раціональне, оскільки приводить до утруднення цілісного сприйняття змісту навчальної дисципліни і ускладнення системи контролю і обліку роботи студентів. Бажано, щоб за об'ємом і складності модулі були більш менш однаковими.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Болонський процес та його вплив на реформування освітньої системи України
Болонський процес, або Болонська реформа, започаткована у 1999 році, триває вже майже десятиліття. Сорок шість держав на двох континентах, від Португалії до Азербайджану, від Норвегії до Туреччини. 1 ...

Розвиток інтересів у глухих дітей
На мою думку справжній педагог повинен вміти викликати, виявити в дітей цікавість, до тих чи інших предметів. Спостереження вихователів, сурдопедагогів показують, що глухі діти 3 – 4 років, які прихо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net