Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Сторінка 1

Зміст навчальної дисципліни є елементом змісту освіти по спеціальності.

Зміст освіти – це спеціально відібрана і признана державою система елементів об’єктивного досвіду людства, засвоєння якого необхідно для успішної діяльності в окремій сфері елементами цього змісту є знання, які встановленні і виведені в дослідженні способи діяльності, емоційно-ціннісне відношення до вивчаємих об’єктів і реальної дійсності, у тому числі і відношення до інших людей і до самого себе, потреби і мотиви суспільної, наукової і професійної діяльності.

В змісті навчальної дисципліни находить відображення відповідної галузі науки від якої воно відрізняється кількісними і якісними параметрами. Кількісні параметри навчальної дисципліни характеризуються об’ємом змісту навчальної дисципліни (він визначається її задачами в загальній підготовці фахівців і обмежена числом учбових часів, які заплановані для її вивчення в навчальному плані спеціальності) і включенням в зміст навчальної дисципліни системи способів діяльності. Якість змісту визначається змістом необхідних базисних (основних) і спеціальних знань (прикладних аспектів дисципліни, які відбираються з об’єму змісту відповідної науки з урахуванням профілю навчального курсу), логікою викладення (послідовність вивчення і науково-дослідницька діяльність не збігаються). Зміст базисних знань характеризується його структурою, яка розроблена з урахуванням педагогічних принципів керування навчальною діяльністю.

Розробка змісту навчання по учбовій дисципліні і її складовим включає стадії відбору і конструювання навчального матеріалу. При цьому на етапі відбору навчального матеріалу визначаються його якісні та кількісні характеристики, а на етапі конструювання – його структура та особливості пред’явлення студентам. Залежно від варіанта побудови навчального процесу зміст навчального матеріалу може бути пред’явлено різними методами і в різній формі, від чого залежить особливості характеру діяльності студента по його засвоєнню (репродуктивний чи продуктивний).

При розробці модульно-рейтингової технології викладання може бути використаний як міждисциплінарний, так і внутрішньо-дисциплінарний підхід. У першому випадку, проектування модульної підготовки вимагає переробки змісту навчального процесу на основі інтеграції двох або декількох споріднених і взаємозв'язаних учбових дисциплін на основі виділення формуючих результатів діяльності і розробки єдиної технології їх забезпечення. У другому випадку, основа для визначення змісту підготовки за модульною технологією залишається навчальна програма по дисципліні, проте і в цьому випадку орієнтація на результати формування різних видів діяльності і способів діяльності є пріоритетний.

Дослідження почалися з розробки на основі учбового плану робочої навчальної програми по дисципліні „Технічна експлуатація автомобілів”. Учбовий матеріал, який входить в модульний елемент, структурується не тільки за змістом, але і по рівням складності.

Навчальний матеріал першого рівня складності представлений у вигляді тексту, що базується на простій і лаконічній мові. Другий рівень узагальнює і деталізує матеріал першого рівня. Окрім вербальної інформації використовуються засоби узагальнення інформації – структурно-логічні схеми. Матеріал третього рівня відображає найскладніші виробничі технології. На цьому рівні домінують не вербально-ілюстровані пояснення, а схематичне, модельне і формалізоване пояснення.

Кожна модульна одиниця забезпечується варіантами тестів самоконтролю, які відповідають 3-м рівням складності. Студент виступає як активний суб'єкт діяльності, а процес навчання – як керівництво учбовою діяльністю студентів. Зміст процесу навчання визначає ієрархією педагогічних цілей. Експериментальний підхід дозволяє враховувати особливості конкретної учбової групи, багатофакторність учбового процесу, його ситуативність. Результат навчання знаходитиметься в замкнутому інтервалі, який відображає діхотомічну апріорну мету заняття.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Функції освіти в суспільстві
Освіта відрізняється від інших соціальних інститутів своєю спрямованістю, змістом діяльності, тобто функціями, про які вже йшлося вище. Як зазначалося, система освіти як соціальний інститут, предмет ...

Ігри до уроків образотворчого мистецтва
Ігри можуть бути іще однією формою перевірки і закріплення знань з образотворчого мистецтва. У процесі гри діти навчаються правильно сприймати форму предмета, його барву, величину, пропорції, положен ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net