Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

На заняттях спочатку вивчається матеріал 1-го рівня складності. Ті студенти, які одержали достатній рівень знань і умінь (оцінюється тестом самоконтролю), продовжують працювати по вивченню матеріалу наступного рівня складності. Якщо студент не може освоїти учбовий матеріал на заняттях, то він продовжує працювати над ними самостійно.

Навчальна дисципліна “Технічна експлуатація автомобілів” – одна з основних дисциплін професійного циклу, підготовки майбутніх молодших спеціалістів автомобільного профілю.

Із загальної кількості учбових часів 108 години - учбовим планом на аудиторні заняття передбачено 64 години, а 44 години заплановано на самостійну роботу і курсове проектування. Закінчується вивчення дисципліни захистом курсового проекту і здачею іспиту . Вивчається предмет „Технічна експлуатація” один семестр. У зв'язку з ”ефектом забування” окремі вузлові питання необхідно повторювати і відновлювати в пам'яті студентів. Модульний підхід до навчання певною мірою усуває цю проблему.

За урахуванням вище сказаного перед розробкою технології на основі модульно-рейтингової системи було проведено аналіз змісту навчальної дисципліни і розроблено структурно-логічну схему дидактичного проектування.

Структурування дисципліни базується на тому, що:

програма у своєму змісті повинна містити не тільки питання , що сприяють накопиченню наукових понять ,законів, досягнень науки на сучасному рівні, але й залишити місце для розвитку умінь застосовувати ці знання на практиці;

програма повинна мати логічну побудову, тоді її розділи будуть взаємопов’язані, між ними зберігатиметься наступність , в той же час вони зможуть існувати як окрема одиниця програми;

у програму входять проблемні розділи, які будуть сприяти розвитку розумової діяльності студентів, заохочувати їх до одержання знань.

На основі аналізу структурно-логічної схеми змісту дисципліни виділені три розділи і розроблена програма в модульній формі. Цілі дидактичних модулів розробляються згідно цілям навчальної дисципліни. Зміст і наповненість модулів представлено в додатку В.

Модульна організація навчального процесу представлена п’ятнадцятьма змістовними модулями одиницями, які входять в чотири інформаційних модуля.

Структурно-логічна схема дозволяє встановити послідовність вивчення змісту модульних елементів, модульних одиниць і дидактичних модулів, регламентувати зміст і види занять, самостійної роботи, визначити затрати часу на весь період навчання і, таким чином, контролювати всю технологію навчання. Структурно-логічна схема дає можливість встановити види поетапного контролю знань і підсумкову атестацію учнів і, нарешті, оперативно скласти розклад занять.

Модульна програма дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів»

№ модуля

Тема

Зміст модуля

Вид контролю

Бали

1

2

3

4

8

Модуль

Методика професійного навчання як наука і навчальний предмет

Основні передумови створення навчального курсу. Системний підхід у навчанні і його реалізація при аналізі педагогічної діяльності. Загальна характеристика дидактичного проектування. Використання філософських методів в методиці

Тестові завдання

50

1

професійного навчання.

Структура педагогічної діяльності.

Методика аналізу і конструювання змісту освіти

Професійна освіта та її основні поняття. Методика аналізу професійної діяльності фахівця. Методика формування програми теоретичної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Аналіз професійної діяльності робітників машинобудівного профілю. Функції діяльності. Дидактичні одиниці діяльності.

Методика аналізу і прогнозування цілей навчання

Загальна постановка цілей в навчанні. Методика постановки цілей з дисциплін технічного профілю. Характеристика рівнів засвоєння навчального матеріалу. Конкретизація цілей у вигляді кінцевого результату.

Методика аналізу і діагностування стану процесу навчання

Характеристика етапу "Аналіз стану процесу навчання". Методика аналізу організаційно-педагогічних характеристик навчаємих. Аналіз базових знань і досвіду особистості. Способи формування базових знань. Матеріально-технічна і дидактична база навчального процесу. Мислення. Темперамент

Модуль 2

Методика конструювання навчальних матеріалів.

Загальна характеристика діяльності з конструювання і аналізу навчальних матеріалів. Методика аналізу навчальної літератури. Методика конструювання навчально-змістовних матеріалів. Структура навчальної інформації. Логічні операції мислення. Взаємозв’язок між ними. Закони і поняття. Дидактичні одиниці. Закони формальної логіки та їх використання.

Тестові завдання

50

Методика вибору і проектування технології навчання.

Теоретичні основи проектування технології навчання. Психологічні і соціологічні аспекти навчання фахівців технічного профілю. Особливості пам’яті. Вплив типу мислення на вибір технології поетапного формування розумових дій при розробці технологій навчання. Структура діяльності педагога при створенні технології навчання. Характеристика процесу засвоєння професійної діяльності. Алгоритм діяльності при розробці технологій навчання

Мотивація навчальної діяльності.

Цілі мотивації. Мотивація як багаторівневий регулятор життєдіяльності людини. Дидактична характеристика навчальної мотивації. Показники результативності мотиваційного компоненту. Діяльність викладача при проектуванні мотиваційних технологій. Поняття про навчальну мотивацію. Мотиваційна поведінка. Зовнішня і внутрішня мотивація.

Модуль 3

1. Технологія формування нових знань.

Цілі і завдання технології формування нових знань. Суть поняття "ООД". Дидактична характеристика технології формування нових знань. Лекція. Розповідь. Інструктаж. Пояснення. Конспектування нового матеріалу. Виконання зарисовок на дошці.

2. Технологія

формування професійних дій.

Дія і її характеристика. Методика формування дії при теоретичному навчанні. Формування матеріалізованих дій. Формування розумових дій. Технологія виконання задач на уроках. Лабораторні і лабораторно-практичні роботи. Методика формування дій при практичному навчанні

Тестові завдання

3. Технологія проблемного навчання. Активні методи навчання.

Технологія проблемного навчання. Дидактична характеристика проблемного навчання. Способи створення проблемних ситуацій. Активні методи навчання. Ділові ігри. Алгоритм діяльності педагога при активізації пізнавальної діяльності учнів.

4. Форми організації навчального процесу при різних технологіях навчання

Основні форми організації теоретичного навчання. Індивідуальна і індивідуально-групова система. Методика створення поурочно-тематичного плану і плану уроку

Модуль 4

Методика комп"ютерного навчання.

Автоматизовані навчаючі системи. Навчаюча програма.

Кадри: інформаційні, операційні,

контрольні, зворотного зв’язку, вказівні. Психологічні особливості комп’ютерного навчання. Дидактичні вимоги. Контроль при комп’ютерному навчанні. Педагогічні засоби КН. Сценарій, вимоги до нього. Індивідуалізація процесу навчання.

Тестові завдання

Технологія контролю професійних знань і умінь

Цілі контролю. Вимоги до контролю. Функції контролю. Способи проведення. Коефіцієнт засвоєння. Тип, вид, метод, форми і засоби. Тестування. Ознаки тестів. Типи відповідей. Контрольне запитання як засіб навчання. Класифікація запитань. Критерії оцінки.

Методика керівництва самостійною роботою

Самостійність як риса характеру. Самостійна робота з підручником. Інтерпретація графічного матеріалу. Самостійна робота з технічним матеріалом. Самостійна робота з технологічним матеріалом.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Етапи навчання аудіювання учнів шостого класу
Навчання аудіювання як діяльності передбачає формування адитивних навичок та вмінь, а також удосконалення механізмів рецептивного плану, які обслуговують цей вид діяльності. Етапи навчання аудіювання ...

Ділова гра як засіб організації допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи
Стаття присвячена проблемі обґрунтування засобів допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів. Ключові слова: допрофільна підготовка з іноземної мови, ділова гра, засіб навчання, учні ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net