Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Сторінка 3

Рис. 2.1 Структурно-логічна схема дисципліни МПН

Слід пам’ятати, що модульна технологія навчання пред’являє більш високі вимоги до підготовки матеріалів для навчання, чіткіше продуманих логічних зв’язків між ними. Особливу роль відіграє робота з навчальною літературою, так як для модульної технології навчання підручники на даний час відсутні і зміст модульних елементів, модульних одиниць та дидактичних модулів розробляють викладачі, а для їх оформлення залучають учнів.

Кожен модуль характеризується певною самостійністю і є логічно завершеною частиною системи знань і умінь. Для успішного засвоєння змісту дисципліни, для мінімізації часу на це засвоєння важливим є оптимальне співвідношення теорії і практики. Тому кожен модуль програми повинен передбачати рекомендації по використовуванню певних методів і форм організації процесу навчання. Ці рекомендації не повинні обмежувати творчої і методичної діяльності викладачів, але повинні давати їм певні можливості для вибору.

Методи навчання повинні бути органічні пов'язані із змістом навчання. Слід провести аналіз тематики курсу з метою відбору таких тем, засвоєння яких можливе за допомогою активних методів навчання. Для того, щоб навчання не носило формальний характер, поставлені цілі по кожному модулю необхідно продіагностувати. Тому для кожного розділу – модуля необхідно підготувати тестування з обов'язковою розробкою критеріїв оцінки знань.

У першому, другому, четвертому інформаційних блоках змістовні модульні елементи повинні вивчатися в строгій послідовності, в третьому модулі черговість вивчення модульних елементів можна змінювати, тобто студент самостійно може вибирати послідовність вивчення будь-якого з модульних елементів (МЕ 3.1 – МЕ 3.3), чим фактично визначає тему свого курсового проекту.

Після вивчення модуля 3 студент одержує завдання на курсовий проект на теми: “Проектування підрозділу АТП”, причому наявність банку завдань і відмінність варіантів дозволяє підібрати індивідуальні завдання з урахуванням підготовки і здібностей студентів, однак до його виконання студент приступає тільки після вивчення будь-якого з модульних елементів 3.1 – 3.3.

На вступному занятті необхідно роз'яснити порядок виконання завдань, кожному студенту видається графік організації учбової роботи на семестр з вказівкою структури змістовних модулів; дати і форми проведення підсумкового контролю по модулю; захисту курсового проекту; системи рейтингових оцінок; графік індивідуальних і групових консультацій. Теми і завдання для самостійної роботи студента з вказівкою форм їх контролю, які видаються на початку семестру, що дозволить працювати студентам в індивідуальному темпі.

При модульно-рейтинговій технології основною навчальною одиницею є змістовний модуль відповідної навчальної дисципліни. Модулі конструюються в структурі робочої навчальної програми навчальної дисципліни як система навчальних елементів, об’єднаних ознакою відповідності визначеному об’єкту професійної діяльності. Останній розглядається як деякий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру і зміст. Що дає змогу оперувати цією інформацією в процесі навчальної дисципліни вимагає глибокої аналітико-логічної роботи над змістовим її наповненням, структурування її як системи. Кожний модуль має бути спрямований на розкриття і засвоєння генеральної наскрізної ідеї професійної діяльності.

Змістовні модулі по дисципліні «Технічна експлуатація автомобілів» навчання в своєї більшості мають міцні міжпредметні зв’язки, та використовуються при виконанні дипломного проекту. Всі завдання для самостійного виконання видаються студенту на початку семестру. Що дозволить студентам, які бажають працювати в своєму індивідуальному темпі реалізувати право на дострокове виконання семестрового графіку і достроково атестацію по навчальній дисципліні.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Контроль навчального процесу
Складовою частиною навчального процесу є контроль, який сприяє: виявленню успішності навчання кожного учня; розкриттю причин слабкого засвоєння учнями окремих частин матеріалу; ліквідації недоліків н ...

Що вивчає променева оптика. Закони відбивання і заломлення світла
Серед основних властивостей світла найбільш наочною, підтвердженою широким життєвим досвідом є властивість прямолінійно поширюватися в однорідному ізотропному середовищі. Лінія, вздовж якої поширюєть ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net