Вивчення критеріїв ефективності проектованої методики

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Вивчення критеріїв ефективності проектованої методики

Сторінка 2

У ряді досліджень виділено критерії інтелектуальної активності особистості, що є важливою умовою продуктивності навчально-пізнавальної діяльності - постановка студентами питань, здатність до переносу знань, вільне оперування набутими знаннями й уміннями, встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Визначаючи критерії творчої активності студентів у навчальній діяльності, ми керувалися розглянутими вище положеннями критеріального підходу, а також результатами досліджень сутності активності особистості й творчої активності як вищого ступеня її прояву. Згідно означених вище структурних компонентів творчої активності (інтелектуальна ініціатива, позитивна навчальна мотивація, конструктивна комунікативна взаємодія), ми пропонуємо визначити такі критерії творчої активності студентів: проявлення інтелектуальної ініціативи (діяльність за межами заданого, самостійний пошук і вирішення проблем); самостійність, спрямованість на саморозвиток; наявність оптимальної мотивації навчання. У залежності від характеру взаємодії з об'єктом пізнання можна виділити як мінімум два види творчої активності – реконструктивну й конструктивну (творчу). Реконструктивна творча активність передбачає прагнення студентів реконструювати предмет або явище, змінити його, створюючи на цій основі новий продукт. Конструктивна творча активність висловлює намагання студента знайти принципово новий спосіб вирішення проблеми, який не є комбінацією вже відомих, сконструювати новий предмет. Така активність передбачає вирішення педагогічного завдання як здійснення основних етапів дослідження - вивчення фактів і явищ, висунення гіпотези вирішення завдання, вибір оптимального варіанта вирішення

Оскільки мотивація, з точки зору психологічної теорії діяльності, є одним із важливіших механізмів спрямування особистісної активності в різних її проявах, можна вважати за доцільне визначення позитивної мотивації навчальної діяльності як допоміжного критерію. Такої думки дотримується чимало дослідників. У досить широкому колі міркувань щодо вибору критеріїв оцінки досліджуваних феноменів можна відзначити ще один із підходів, який пропонується саме для визначення параметрів ефективності освітніх технологій. Автор вважає, що можна здійснювати вимірювання за трьома критеріями:

1) результат досягнення цілей:

2) рівень засвоєння знань і умінь;

3) рівень сформованості професійного мислення. У порівнянні з іншими підходами наведена точка зору може сприйматися достатньо переконливо, але виникає ряд запитань: "що розуміти під результатом досягнення цілей?", "чи не є рівень засвоєння знань і умінь однією з цілей?"

Отже, наведені вище міркування, ще раз переконують нас у думці, що такий складний феномен як ефективність технології професійної підготовки не може бути оцінений за кількома критеріями, а потребує створення цілісної системи критеріїв у відповідній ієрархії - рівень стратегічних критеріїв, рівень змістовно-структурних критеріїв за компонентами професійної підготовки й рівень оперативних критеріїв за окремими її напрямками.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Естетичне та музичне виховання в країнах Сходу та Заходу: ретроспективний погляд
Яскравим представником Східної культури є Японія. Як країна споглядального світогляду, естетичного ставлення до дійсності, самобутньої давньої культури та всеосяжного науково-технічного прогресу, для ...

Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань
Програма роздягнула «Тварини», як і вся удосконалена програма курсу «Біологія», надає широкі можливості для екологічного виховання школярів, формування відповідального відношення до природи, розумінн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net