Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Сторінка 2

Курс «Технічна експлуатація автомобілів» у колі технічних дисциплін вважається одним із базових у підготовці студентів до професійно-технічної діяльності й уявляє собою цілісну систему навчання, зміст якої диференційовано лекційними, практичними, семінарськими та оглядово-методичними заняттями, а також самостійною роботою студентів. Модульна технологія, як цілісна дидактична система, підпорядковується всім принципам керованих систем, тому, перш за все, згідно професійної моделі викладача технічних дисциплін, ми визначили мету й завдання навчально-пізнавальної діяльності студентів. Метою курсу нашої дисципліни та методики її викладання ми визначили поглиблення теоретичної й методичної фахової підготовки студентів, а також формування професійних і спеціальних умінь і навичок.

Ідея модульного навчання розробляється в науці та реалізується на практиці в кількох аспектах:

змістовному (модуль, як довершений добір, цілісний блок наукової інформації);

організаційному (модуль, як порівняно самостійна форма життєдіяльності педагогічно керованих, малих, середніх або великих навчальних груп);

освітологічному (модуль, як надскладна, ієрархізована галузь соціально-культурної практики людей, що забезпечує якісний психосоціальний розвиток підростаючого покоління);

загально-дидактичному (модуль, як єдність єдність дидактичних компонентів – цілей, змісту, форм, засобів і наслідків навчання).

Підготовчий період до проведення навчання за модульною системою, як відомо проходить такі етапи:

Створення модульного варіанту програми:

Матеріал програми поділяється на модулі з урахуванням основних тем;

Взаємопов”язаність усіх понять, правил, теорій, що сприяє логічному структуруванню курсу, повторенню матеріалу і свідомому засвоєнню;

Використання міжпредметних зв’язків як із циклу фахових, так і педагогічних дисциплін, що сприяє поєднанню професійної та спеціальної підготовки студентів;

У модулях крім теоретичних блоків, повинні бути і практичні, спрямовані на перевірку вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

Порядок розгляду питань в кожній темі є послідовним, тому у блоках теми визначаються основні й допоміжні поняття.

Визначення переліку знань і вмінь у кожному модулі, які будуть контролюватися.

Визначення основних методів і форм контролю для кожної теми у модулі, за якими буде визначатись рівень знань студентів.

Забезпечення кожного модуля відповідними дидактичними матеріалами, посібниками, методичними рекомендаціями. (О.Василенко )

Організація контролю пізнавальної діяльності студентів за модульною технологією навчання потребує необхідність переходу на оцінну багатобальну шкалу, створює умови для зацікавлення студентів в одержанні знань, дає можливість врахувати всі види діяльності студентів: активність під час лекцій, виконання і захист лабораторних робіт, підготовку рефератів і наукових повідомлень, довгострокові завдання, виступи на наукових конференціях, участь в олімпіадах.

Принципи проектування й побудови модульної програми з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”

На підставі аналізу педагогічного досвіду нами зроблена спроба проектування модульної програми з “Технічної експлуатації автомобілів” для студентів автомобільних спеціальностей вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації. У дослідженні ми виходили з ідеї ІІ.Юцявічене, яка обґрунтувала проектування модульних програм на основі загальних принципів модульного навчання й побудови структури означених програм у відповідності з певними специфічними принципами. В нашій інтерпретації ми пропонуємо застосовувати такі основні принципи побудови модульної програми з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів":

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Національні та загальнолюдські духовні цінності, шляхи і засоби їх формування
Всі компоненти духовності українського народу, як і його матеріальної культури, становлять національні цінності, які є серцевиною освіти і виховання. Матеріальні та духовні надбання пізнаються, шаную ...

Поняття мовної компетенції
Красу і силу слова, мови й мовлення цінують усі народи. Володіння ними як знаково-інформаційними та культурно-естетичними системами підносить суспільство на новий щабель цивілізаційного розвитку. Пле ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net