Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Сторінка 2

Курс «Технічна експлуатація автомобілів» у колі технічних дисциплін вважається одним із базових у підготовці студентів до професійно-технічної діяльності й уявляє собою цілісну систему навчання, зміст якої диференційовано лекційними, практичними, семінарськими та оглядово-методичними заняттями, а також самостійною роботою студентів. Модульна технологія, як цілісна дидактична система, підпорядковується всім принципам керованих систем, тому, перш за все, згідно професійної моделі викладача технічних дисциплін, ми визначили мету й завдання навчально-пізнавальної діяльності студентів. Метою курсу нашої дисципліни та методики її викладання ми визначили поглиблення теоретичної й методичної фахової підготовки студентів, а також формування професійних і спеціальних умінь і навичок.

Ідея модульного навчання розробляється в науці та реалізується на практиці в кількох аспектах:

змістовному (модуль, як довершений добір, цілісний блок наукової інформації);

організаційному (модуль, як порівняно самостійна форма життєдіяльності педагогічно керованих, малих, середніх або великих навчальних груп);

освітологічному (модуль, як надскладна, ієрархізована галузь соціально-культурної практики людей, що забезпечує якісний психосоціальний розвиток підростаючого покоління);

загально-дидактичному (модуль, як єдність єдність дидактичних компонентів – цілей, змісту, форм, засобів і наслідків навчання).

Підготовчий період до проведення навчання за модульною системою, як відомо проходить такі етапи:

Створення модульного варіанту програми:

Матеріал програми поділяється на модулі з урахуванням основних тем;

Взаємопов”язаність усіх понять, правил, теорій, що сприяє логічному структуруванню курсу, повторенню матеріалу і свідомому засвоєнню;

Використання міжпредметних зв’язків як із циклу фахових, так і педагогічних дисциплін, що сприяє поєднанню професійної та спеціальної підготовки студентів;

У модулях крім теоретичних блоків, повинні бути і практичні, спрямовані на перевірку вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

Порядок розгляду питань в кожній темі є послідовним, тому у блоках теми визначаються основні й допоміжні поняття.

Визначення переліку знань і вмінь у кожному модулі, які будуть контролюватися.

Визначення основних методів і форм контролю для кожної теми у модулі, за якими буде визначатись рівень знань студентів.

Забезпечення кожного модуля відповідними дидактичними матеріалами, посібниками, методичними рекомендаціями. (О.Василенко )

Організація контролю пізнавальної діяльності студентів за модульною технологією навчання потребує необхідність переходу на оцінну багатобальну шкалу, створює умови для зацікавлення студентів в одержанні знань, дає можливість врахувати всі види діяльності студентів: активність під час лекцій, виконання і захист лабораторних робіт, підготовку рефератів і наукових повідомлень, довгострокові завдання, виступи на наукових конференціях, участь в олімпіадах.

Принципи проектування й побудови модульної програми з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”

На підставі аналізу педагогічного досвіду нами зроблена спроба проектування модульної програми з “Технічної експлуатації автомобілів” для студентів автомобільних спеціальностей вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації. У дослідженні ми виходили з ідеї ІІ.Юцявічене, яка обґрунтувала проектування модульних програм на основі загальних принципів модульного навчання й побудови структури означених програм у відповідності з певними специфічними принципами. В нашій інтерпретації ми пропонуємо застосовувати такі основні принципи побудови модульної програми з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів":

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Значення етнографічних досліджень у краєзнавчій роботі в школі
Схожу роботу можна проводити з тими учнями, які прагнуть вивчати етнографію. Робота по організації етнографічних досліджень учнями може мати таку сутність і послідовність: - вид і назва етнографічног ...

Цілі навчання іноземній мові, поставлені для молодших школярів
Чотирирічна початкова освіта розглядається як перший ступінь 11-річної школи, перед якою ставляться завдання, що відповідають світовим тенденціям розвитку освіти. На початковому ступені освіти відбув ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net