Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Сторінка 5

Рис. 2.4 Графік-схема змістовного модуля з нумерацією навчальних елементів.

НЕ - 0 (цілі й завдання) - інтегруюча дидактична мета модуля; окремі дидактичні цілі; форми організації навчання.

НЕ - 1, . НЕ - .n (змістовні навчальні елементи) — структурована відповідним чином навчальна інформація, а саме: програмні запитання з теорії методики професійного навчання, практичний програмний матеріал, система формування методичної підготовки студентів (завдання, рекомендації, вказівки, зразки, критерії оцінювання).

НЕ - .n+1 (самостійна робота) - навчальні завдання теоретичного й практичного характеру для самостійного опрацьовування та повторення студентами окремих фрагментів навчального матеріалу модуля.

НЕ - .n+2 (контроль) - передбачувані форми контролю у вигляді контрольних запитань, тестових завдань тощо.

При складанні модульної програми з методики професійного навчання ми дотримувались і специфічних принципів конструювання, які властиві програмам операційного типу:

1. Принцип діяльнісного підходу до формування комплексної дидактичної мети. Проектуючи модульну програму з методики професійного навчання, ми ураховували те, що комплексною дидактичною метою, яка визначає структуру й зміст модульної програми, є підготовка студентів до конкретної професійної діяльності, а саме - проведення різних форм занять. У такому випадку діяльнісна мета навчання обумовлює відповідний підхід до структурування й змісту майбутньої програми.

2. Принцип функціональності змісту навчання. Означений принцип обумовлює спрямованість інтегруючої дидактичної мети модулів операційного типу на розвиток професійних умінь і навичок щодо реалізації конкретних функцій практичної діяльності. Ми вважаємо, що реалізація цього принципу обумовлює розподіл кожної функції на конкретні дії, якими студенти можуть оволодівати й удосконалювати їх окремо за спеціально розробленою методикою.

Визначені таким чином окремі частини навчального матеріалу ми вважаємо за основу побудови змісту відповідних навчальних елементів другого й третього порядку (на першому році навчання) або окремих модулів (на подальших етапах навчання). Дотримання нами означених вище принципів проектування модульних програм (з урахуванням специфіки предмета) дозволило у процесі теоретичного етапу дослідження визначити структуру модульної програми з методики професійного навчання та розпочати формування змісту комплексу навчальних модулів.

Проектування структури модульної програми з методики професійного навчання та окремих її модулів. Ураховуючи необхідність досягнення діяльнісних цілей, які зумовлюють операційний підхід до формування банку навчальної інформації, нами зроблена спроба проектування структури експериментальної модульної програми з методики професійного навчання, яка орієнтована на професійну модель компетентного фахівця у галузі професійно-технічної підготовки. Модульна програма, на нашу думку, повинна відбивати спрямованість і зміст професійної підготовки.

З метою забезпечення зручності користування пропонованою програмою, в її структурі нами виділено п'ять підструктур, які відповідають етапам навчання на педагогічних спеціальностях. Тобто, логічно завершеними структурними одиницями програми з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" є модульні програми на відповідний рік навчання. Кожній підструктурі властивий як фундаментальний підхід до представлення інформації, так і діяльнісний підхід, тому їх зміст формувався з модулів пізнавального й операційного типів. Слід ураховувати, що зміст модулів пізнавального типу опрацьовується студентами тільки на одному з відповідних програмним вимогам етапів навчання. Практичний і теоретичний матеріал наскрізних модулів операційного типу засвоюється студентами протягом усього періоду вивчення методики професійного навчання і в такому випадку операційні модулі є структурними компонентами майже кожної підструктури (модульної програми відповідного етапу навчання). Системний аналіз змісту навчання на підставі принципу ієрархії та поєднання комплексної мети, інтегруючих і окремих дидактичних цілей дозволив нам спроектувати модульні програми кожного етапу вивчення методики професійного навчання на педагогічних спеціальностях вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів. У якості прикладу розглянемо графічну структуру модульної програми для студентів третього курсу (рис.2.6).

Модульна програма для студентів 3 курсу

(весняний семестр)

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Технологія опрацювання дискусійних питань
Дискусія – це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Воно значною мірою впливає на розвиток критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати сво ...

Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення
Проблема соціалізації студентів у сучасних умовах надзвичайно значуща, насамперед, у зв'язку зі зростаючими вимогами до формування активної творчої особистості, здатної знайти власне місце в житті, с ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net