Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Сторінка 7

1) визначається комплексна дидактична мета вивчення методики професійного навчання;

2) окреслюється коло інтегруючих дидактичних цілей і визначається назва відповідних модулів;

3) конструюється загальна структура модульної програми;

4) відповідно до інтегруючих цілей визначається структура окремих дидактичних цілей;

5) створюється змістовна структура пізнавальних і операційних модулів модульної програми.

Формування змістовної структури модулів.

Процес формування змісту навчальних модулів, на нашу думку, може бути ефективним за умови реалізації таких аспектів:

1) створення та представлення цілепрогностичного комплексу модуля;

2) формування структури змістовних навчальних елементів модуля;

3) створення системи управління навчальною діяльністю студентів;

4) формування системи відповідного методичного забезпечення процесу засвоєння знань;

5) забезпечення оперативного зворотного зв'язку.

Загальновідомо, що цілі, які висуваються в навчальному процесі перед студентами, стимулюють мотивацію до навчання. Майбутня діяльність інженера-педагога складається з великої сукупності окремих дій, а відтак, на етапі формування змісту модулів необхідно означити не тільки комплексну дидактичну мету навчання, а й визначити цілі кожної пізнавальної дії студентів. Для модульного навчання такий підхід є особливо актуальним і значущим, тому першим системоутворюючим елементом кожного модуля є НЕ - "Цілі й завдання", у якому формулюється інтегруюча дидактична мета модуля й окремі дидактичні цілі кожного навчального елемента модуля.

Зміна парадигми освіти, орієнтація її на особово-орієнтовані педагогічні технології вимагає пошуків нових підходів в організації і методиці навчання. Одним з напрямів є впровадження модульної технології навчання. Мета цієї роботи полягає в логічнішій компоновці навчального матеріалу, усунення дублювання і зайвого об'єму інформації.

Для оцінки необхідності застосування модульно-рейтингової технології при викладанні дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів” необхідно провести педагогічний експеримент.

Експеримент – це перевірка гіпотези. Як відомо, результати експерименту можуть бути позитивні і негативні – і обидва вони мають певне значення, оскільки навіть негативний результат – звільнення інших експериментаторів від хибного шляху. В педагогічній практиці під поняттям „експеримент” мають на увазі „експериментальну площину” – особливу форму організації експериментальної роботи, пошукових досліджень. Їй притаманний особливий статут в частині фінансування, матеріально-технічного, кадрового і організаційного забезпечення. В педагогічній практиці найбільш поширені такі типи експериментів:

модифікаційний, який передбачає відозміну, вдосконалення педагогічних засобів (методики, методичних розробок, методичних вказівок), котрі мають аналоги чи прототипи;

комбінаторний – поєднання відомих методик;

радикальний, який передбачає створення нових підходів, що не мають не аналогів, ні прототипів.

Види педагогічного експерименту:

- констатуючий – виявлення умов проведення експерименту (ступеню обученості навчаємих – виявлення опорних (базових) знань, психологічна характеристика групи, оцінка матеріальних умов і факторів);

- формуючий - тобто навчальний процес (процес формування ООД і ВД);

- контролюючий – оцінка результатів проведення експерименту (оцінка знань і навичок навчаємих по даній дисципліни).

В процесі педагогічного експерименту можуть бути використані емпіричні і теоретичні методи. До емпіричних методів відносяться: вивчення літератури, педагогічні спостереження, соціологічні опитування, анкетування, тестування, рейтинг. Теоретичні методи передбачають порівняння, класифікацію, узагальнення (виділення домінуючої причини), пошук оптимального рішення (за допомогою аналогії, інтегрування, систематизації).

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Історія розвитку онкогенетики та провідні вчені, які займалися цією проблемою
Основні закони спадковості мають безпосереднє відношення до пояснення виникнення та розвитку пухлин, саме тому сформувалась онкогенетика, як гілка клінічної онкології. Визначаючим моментом у стабільн ...

Технічні прийоми малювання крейдою на класній дошці
Технічні прийоми малювання крейдою визначаються в основному навчальними задачами і призначенням даного виду зображень на дошці, а також можливостями матеріалів, що є в наявності вчителя. Основна зада ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net