Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Сторінка 2

Контрольні завдання для модулів, побудованих на діяльній основі, передбачають кількісну оцінку сформованих умінь, що дозволяють виконувати конкретну діяльність в цілому, а також окремі дії і операції, які в її входять.

Критичний рівень сформованості уміння відповідає рівню виконання студентом операцій, окремих дій і діяльності в цілому тільки по заданому алгоритму.

Достатній рівень – рівень самостійного виконання операцій, окремих дій в діяльності в цілому за відсутності готового алгоритму.

Остаточний рівень – рівень повністю усвідомленого виконання операцій, окремих дій і діяльності в цілому.

Контрольні завдання для модулів, що поєднують знання і уміння, відповідно базуються на двох останніх принципах.

При використовуванні рейтингової форми контролю самостійної роботи студентів результати виконання завдань кожного виду занять, пов'язаних з вивченням дисципліни, і результати окремих етапів цих завдань оцінюють окремо. Оцінка за кожен окремий модуль залежить від якості і термінів виконання вхідних в нього завдань. Загальна оцінка роботи студентів визначається сумою балів за окремі модулі і види занять.

Рейтинговий контроль чудово поєднується з рештою компонентів навчання. Безперечні переваги рейтингової форми контролю полягають в наступному:

- здійснюється попередній, поточний і підсумковий контроль;

- поточний контроль є засобом навчання і зворотного зв'язку;

- розгорнена процедура оцінки результатів окремих ланок контролю забезпечує його надійність;

- контроль задовольняє вимоги змістовної і конструктивної валідності (відповідність форм і цілей);

- розгорнений поточний контроль реалізує мотиваційну і виховну функції;

- розгорнена процедура контролю дає можливість розвивати у студентів навики самооцінки роботи і формувати навики і уміння самоконтролю в професійній діяльності.

Рейтингова форма контролю проста в застосуванні.

Рейтинг студентів по дисципліні Rg формується як сума балів, які накоплені ним за навчальну роботу протягом семестру, навчального року Rнак і при підсумковій формі контролю Rпідс :

Rg= Rнак + Rпідс

Значущість накоплених і підсумкових оцінок по різних дисциплінах може коливатись у широких межах. Чим більше значення придається результатам підсумкового контролю, тим нижче стає роль навчальної роботи за період семестру, навчального року. Якщо оцінка навчальної роботи студентів протягом семестру визначена основною, значення Rпідс знижується. В різних країнах и системах освіти питома вага підсумкових видів контролю в рейтингу студентів по дисципліні вагомо відрізняється. Так, в університетах США він складає всього 16%. Така висока значущість текучого контролю пояснюється в цих університетах відпрацьованістю модульно-рейтингової системи: забезпечено високий рівень текучого контролю (є розвитий банк задач, який охоплює всю тематику матеріалу – кожен студент вирішує 100-150 задач протягом семестру; є відповідне матеріальне і математичне забезпечення). Зрозуміло що при цьому підсумковому контролю надається не дуже велике значення.

В тих вузах і по тим дисциплінам, де ще не завершено відпрацювання модульно-рейтингової системи, питома вага підсумкового контролю при визначенні Rg значно вище. Значущість підсумкової оцінки в рейтингу студента по різним дисциплінам і по кожній дисципліні окремо може змінюватися. Значну роль при цьому грають особливості навчальних дисциплін, рівень організації самостійної роботи студентів, методика різних видів контролю текучої успішності студентів. Удосконалення організації і контролю навчальної роботи студентів приводить до того, що роль підсумкової оцінки знижується: у ряді випадків вона може бути неістотною (Rпідс – 0) і оцінка по дисципліні буде повністю формуватися протягом семестру Rg= Rнак. Такі оцінки прийнято називати „автоматичними”.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Модель уроку трудового навчання з використанням Інтернету
На кожному етапі уроку трудового навчання у певній мірі можливо використовувати мережу Інтернет як засіб не тільки пошуку інформації, а також як дидактичний матеріал при формуванні нових знань учнів. ...

Зміст реабілітаційної роботи у школах соціального спрямування
Школа - один з провідних інститутів виховання. Вона повинна забезпечити цілісний, безперервно організований виховний процес. В педагогічних колективах ще немало труднощів, проблем, невирішених питань ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net