Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Сторінка 3

Роль, значущість накопичуємих і підсумкових оцінок для визначення оцінок по дисциплінах може бути визначена тільки педагогічними колективами кафедр при оцінюванні якості підготовки до впровадження модульно-рейтингової системи і її відпрацьовування.

Накопичувальна оцінка – це сума балів яку отримав студент при вивченні дисципліни протягом семестру. При модульній організації навчального процесу вона складається з модульних оцінок (Rмод). Модульна оцінка – це сума балів, які отримав студент при вивченні одного модуля; модульна оцінка повинна як можна більш повно відображає ступень освоєння студентом навчального матеріалу модуля. Таким чином

Rнак = ∑ Rмод і ,

де Rмод і – модульна оцінка і-того модуля,

і – номер модуля.

З означенням модульної оцінки витікає, що вона складується з результатів контролю успішності студентів при вивченні матеріалу модуля. Модульна оцінка може враховувати і окремі види підсумкового модульного контролю: олімпіади, колоквіуму по матеріалу модуля і т.п. Текуча успішність оцінюється балами, які отримав студент:

- за виконання спеціальних індивідуальних завдань;

- по підсумкам опитування на лабораторних, практичних і семінарських заняттях;

- по підсумкам аудиторних контрольних робіт чи опитування на лекціях;

- за підготовку доповідей, рефератів і т.п.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент по підсумкам кожного виду контролю, визначається викладачем і кафедрою залежно від їх значущості. При цьому можуть бути розробленні заохочувальні чи штрафні санкції: порядок зросту чи зменшування кількості балів за якість чи строки виконання і здачі завдань.

Принципово важливим є найбільш повне відображення в модульній оцінці ступеня освоєння студентом навчального матеріалу модуля. Тільки в цьому випадку остання буде вірно характеризувати успішність студента і може включатися в склад накопичувальної оцінки по дисципліні.

Підсумковим видом контролю по дисципліні частіш за все є екзамен. У ряді випадків це може бути і олімпіада по дисципліні, ділова гра, співбесіда, колоквіум, конференція і т.п. Оцінки (сума балів), які отримані при проведенні, і визначають Rпідс як складову частину оцінки по дисципліні.

Рейтинг студентів по підсумкам семестру, навчального року, за весь період навчання складається з рейтингових балів по всім дисциплінам семестру, навчального року за весь період навчання. Існують різні підходи до характеру такого підсумку. Пропонується вводити так названі „вагомі” коефіцієнти чи коефіцієнти значимості навчальних дисциплін (наприклад, виходячи з числа часів, відведених на дисципліну в навчальному плані). При цьому результати успішності по одним дисциплінам більш впливають на сумарний рейтинг студента, ніж по іншим. Це приводить до вибірковості у відношенні вивчення дисциплін студентами. Одночасно умови відчислення студентів за неуспішність, отримання диплома з відзнакою не передбачають різниці між предметами. Наприклад для отримання диплома з відзнакою необхідно, щоб ні по одній з дисциплін студент не мав задовільної оцінки, а 3 % гарних оцінок допускаються також без обліку „значущості дисциплін”. Тому більш коректним є підсумок без введення якого-небудь коефіцієнту. Рейтинг студентів по підсумкам семестру, навчального року може бути використано для всемірного стимулювання навчальної діяльності студентів, він може підвищити об’єктивність її оцінки. Відмітимо, що велику допомогу при впровадженні рейтингової системи може виявляти обчислювальна техніка. Особливо велика її роль для аналізу інформації про якість навчального процесу на кафедрах, про положення стану в навчальних групах, на факультетах, по спеціальності.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз психолого-педагогічної літератури з даної проблеми
В історії світової педагогічної практики відомі найрізноманітніші форми організації навчання. їх виникнення, розвиток, удосконалення і поступове відмирання окремих з них пов'язане з вимогами, потреба ...

Навчання на відстані - що це таке
У сучасних соціально економічних умовах можливість отримання заочної і вечірньої освіти дуже важлива. Не менш важливим є завдання перепідготовки і підвищення кваліфікації, і тут дистанційне навчання ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net