Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Сторінка 4

При модульно-рейтинговій системі організації навчального процесу велике значення відводиться обліку текучої успішності, модульних накопичувальних і підсумкових оцінок, які забезпечують об’єктивність і наочність формування оцінок по дисципліні.

Текучий облік підсумків навчальної діяльності студентів по дисципліні проводиться викладачем згідно з графіком організації навчальної роботи на основі шкали оцінок виконання різних видів навчальних завдань (у балах).

Облік модульних оцінок проводиться викладачем в журналі групи в строк, який визначений графіком організації навчальної роботи по дисципліні. В останній тиждень семестру викладач підсумовує накопичувальні оцінки кожного студента на період початку екзаменаційної сесії (у балах). Вони фіксуються в журналі групи та служать основою для виділення трьох груп студентів:

1 – студенти, які мають достатню суму балів Rнак для отримання оцінки по дисципліні без обов’язкової участі у іспиті (чи іншому виді підсумкового контролю). При цьому до Rнак добавляється деяка кількість балів залежно від значущості Rнак ;

2 – студенти, які мають достатню суму балів Rнак для допуску до іспиту;

3 – студенти, які не мають суми балів достатньої для допуску до іспиту.

Студенти першої групи можуть прийняти участь в підсумковому контролі чи відмовитись від нього погодившись з відміткою, яку отримали по результатам роботи в сестрі. Студенти другої групи повинні здавати іспит і отримати при цьому додаткові бали. Студенти третьої групи можуть бути допущені до іспиту тільки після додаткової індивідуальної роботи і підвищення суми накоплених балів до рівня, який достатній для допуску.

Облік накопичувальних оцінок Rнак на період проведення підсумкового контролю, підсумкових оцінок Rпідс та оцінок по дисципліні Rg проводиться у відомості успішності студентів по дисципліні, яка може бути доповнена рейтинг-листом, в якому проводиться перелік студентів групи по зменшувальній сумі отриманих балів Rg. Такі рейтинг-листи представляють собою інтегральний облік успішності.

При модульній технології існують різні за об'ємом контрольованого матеріалу види контролю: внутрішньо модульний (поточний), модульний (за підсумками кожного модуля), підсумковий (контроль по дисципліні). При цьому можуть використовуватися різні форми і методи контролю. Принципово важливими для реалізації модульного підходу є включення поточних оцінок в число чинників, що визначають підсумкову оцінку по кожному модулю і по дисципліні в цілому. Частіше всього з цією метою вводять рейтингові бали, якими оцінюють виконання окремих завдань, контрольних робіт, модульних завдань, відповідей на іспитах і т.д.

Рейтингом студентів (що вчаться) називають індивідуальний числовий показник інтегральної оцінки досягнень в навчанні. Він утворюється шляхом обліку рейтингових балів, одержаних в результаті оцінки окремих учбових дій по досягненню освітніх цілей. Важливою при цьому є проблема значущості поточних і підсумкових оцінок (балів) при визначенні сумарної (комплексної) оцінки по модулю або дисципліні. У загальному випадку сума рейтингових балів по модулю визначається як сума балів, одержаних за виконання поточних завдань, і балів, одержаних при модульному контролі. Аналогічно, підсумкова оцінка по дисципліні визначається як сума рейтингових балів по модулях і балів, одержаних на іспиті.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті
Програма корекційного навчання дітей, маючих недоліки в мовленнєвому розвитку, побудована з урахуванням психічних процесів та мовленням, зі всіма її компонентами: вимовою, звуко – буквеним аналізом, ...

Фізико-географічні умови району досліджень. Клімат
Харків знаходиться у північно-східній частині України на висоті 90-192 м. над рівнем моря у злиття річок Харків, Лопань та Уди (басейн Сіверського Дінця). Територія міста Харкова лежить на південь ві ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net