Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Сторінка 4

При модульно-рейтинговій системі організації навчального процесу велике значення відводиться обліку текучої успішності, модульних накопичувальних і підсумкових оцінок, які забезпечують об’єктивність і наочність формування оцінок по дисципліні.

Текучий облік підсумків навчальної діяльності студентів по дисципліні проводиться викладачем згідно з графіком організації навчальної роботи на основі шкали оцінок виконання різних видів навчальних завдань (у балах).

Облік модульних оцінок проводиться викладачем в журналі групи в строк, який визначений графіком організації навчальної роботи по дисципліні. В останній тиждень семестру викладач підсумовує накопичувальні оцінки кожного студента на період початку екзаменаційної сесії (у балах). Вони фіксуються в журналі групи та служать основою для виділення трьох груп студентів:

1 – студенти, які мають достатню суму балів Rнак для отримання оцінки по дисципліні без обов’язкової участі у іспиті (чи іншому виді підсумкового контролю). При цьому до Rнак добавляється деяка кількість балів залежно від значущості Rнак ;

2 – студенти, які мають достатню суму балів Rнак для допуску до іспиту;

3 – студенти, які не мають суми балів достатньої для допуску до іспиту.

Студенти першої групи можуть прийняти участь в підсумковому контролі чи відмовитись від нього погодившись з відміткою, яку отримали по результатам роботи в сестрі. Студенти другої групи повинні здавати іспит і отримати при цьому додаткові бали. Студенти третьої групи можуть бути допущені до іспиту тільки після додаткової індивідуальної роботи і підвищення суми накоплених балів до рівня, який достатній для допуску.

Облік накопичувальних оцінок Rнак на період проведення підсумкового контролю, підсумкових оцінок Rпідс та оцінок по дисципліні Rg проводиться у відомості успішності студентів по дисципліні, яка може бути доповнена рейтинг-листом, в якому проводиться перелік студентів групи по зменшувальній сумі отриманих балів Rg. Такі рейтинг-листи представляють собою інтегральний облік успішності.

При модульній технології існують різні за об'ємом контрольованого матеріалу види контролю: внутрішньо модульний (поточний), модульний (за підсумками кожного модуля), підсумковий (контроль по дисципліні). При цьому можуть використовуватися різні форми і методи контролю. Принципово важливими для реалізації модульного підходу є включення поточних оцінок в число чинників, що визначають підсумкову оцінку по кожному модулю і по дисципліні в цілому. Частіше всього з цією метою вводять рейтингові бали, якими оцінюють виконання окремих завдань, контрольних робіт, модульних завдань, відповідей на іспитах і т.д.

Рейтингом студентів (що вчаться) називають індивідуальний числовий показник інтегральної оцінки досягнень в навчанні. Він утворюється шляхом обліку рейтингових балів, одержаних в результаті оцінки окремих учбових дій по досягненню освітніх цілей. Важливою при цьому є проблема значущості поточних і підсумкових оцінок (балів) при визначенні сумарної (комплексної) оцінки по модулю або дисципліні. У загальному випадку сума рейтингових балів по модулю визначається як сума балів, одержаних за виконання поточних завдань, і балів, одержаних при модульному контролі. Аналогічно, підсумкова оцінка по дисципліні визначається як сума рейтингових балів по модулях і балів, одержаних на іспиті.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Роль самовиховання у системі підготовки майбутнього вчителя
Ефективна професійна підготовка майбутнього вчителя неможлива без самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. Тобто навчання і самонавчання студента потребує не лише знання ним форм і методів аудиторн ...

Використання фантастичної казки у процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку
Мета формуючого етапу експерименту – через спеціально підібрану систему занять, вправ сприяти розвитку словесної творчості і збагаченню активного словника дітей різними засобами виразності, привчити ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net