Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Сторінка 5

Для функціонування навчального процесу з використанням модульно-рейтингової технології принципове значення має визначення значущості різних видів контролю при формуванні оцінки по модулю або по дисципліні. Підвищення значущості поточної успішності приводить до ослаблення уваги до оцінки результатів учбового процесу, запланованих і визначених його цілями і задачами, а ігнорування значення поточної успішності – до порушення систематичності учбової роботи і уявної можливості вчитися тільки в період сесій. Посилення впливу результатів поточного контролю на підсумкові оцінки доцільне при забезпеченні його високого рівня, достатньому його методичному і матеріальному забезпеченні.

У університетах США бали, одержані студентами при проведенні поточних контролів, складають більше 80 відсотків підсумкової оцінки У тих вузах, де поточний контроль не забезпечує повної і об'єктивної оцінки успішності учбової діяльності учнів, істотнішу роль виконує підсумковий контроль, він складає більше 50 % одержаних тими, що вчаться балів.

У крайніх випадках накоплені при поточних контролях бали можуть використовуватися лише для допуску до підсумкових форм контролю або служити підставою для звільнення від них. Питання про ступінь впливу поточної успішності учнів на формування підсумкової оцінки по модулю або по всій учбовій дисципліні розв'язуються кафедрами або провідними викладачами при аналізі специфіки учбового матеріалу, контингенту учнів і методичного забезпечення учбового процесу.

Введення модульно-рейтингової технології вимагає підвищення чіткості організації учбового процесу і обліку результатів навчальних досягнень учнів. У цьому може допомогти складання графіка організації учбової роботи по дисципліні і відомостей успішності студентів по навчальних дисциплінах. Відомості, включені в ці документи, зручно використовувати викладачам і адміністрації факультетів для управління учбовим процесом і студентськими колективами.

Структурування дисципліни базується на тому , що:

- програма у своєму змісті повинна містити не тільки питання , що сприяють накопиченню наукових понять , законів, досягнень науки на сучасному рівні ,але й залишити місце для розвитку умінь застосувати ці знання на практиці.

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури і досвіду впровадження досліджень вітчизняної і світової педагогічної науки можна зробити висновок про актуальність впровадження модульно-рейтингової технології в процесі вивчення як гуманітарних, так і технічних дисциплін. Тому в магістерській роботі робиться спроба застосувати модульно-рейтингову систему при викладанні дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування у молодших школярів самостійності як риси особистості
Активна роль школярів у процесі навчання, де велика увага приділяється самоосвіті, зумовлює розвиток у них самостійності та ініціативи. Тому перед кожним вчителем постає завдання формування в учнів п ...

Музика - засіб формування морального обличчя дитини
Музика, безпосередньо впливаючи па почуття дитини, формує його моральне обличчя. Вплив музики буває часом більш сильним ніж умовляння або вказівки. Знайомлячи дітей з добутками різного емоційно-образ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net