Методика педагогічного контролю оцінки успішності знань студентів при модульній організації навчального процесу

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Методика педагогічного контролю оцінки успішності знань студентів при модульній організації навчального процесу

Сторінка 1

Під контролем ступеню навчання (дидактичним контролем) сучасні дидактики розуміють сукупність дій, які дозволяють виявити якісну і кількісну характеристику результатів навчання, оцінити, яка частина програмного навчального матеріалу, запланованих знань, умінь і навиків засвоєна студентами. Такі оцінки повинні характеризувати ступень досягнення мети навчання з трьох основних точок зору: об’єму придбаних знань, рівня їх засвоєння (ступень розуміння, міцність засвоєння) і вміння використовувати їх на практиці.

Сучасна система аналізу і оцінки якості вузівської підготовки спеціалістів повинна враховувати всі вказані аспекти і давати їх якісні і кількісні характеристики. На думку професора С. Архангельського, „Дійсна оцінка стану і результатів навчання потребує поєднання їх якісної і кількісної визначеності”.

Відповідно структурі і рівням засвоєння навчального матеріалу розрізняють текучий (оперативний) і підсумковий види контролю.

Текучий (оперативний) контроль безпосередньо пов’язаний з керуванням процесу засвоєння знань. В цьому випадку контроль перш за все виконує функцію зворотного зв’язку (індикація і діагностика). В більшості випадків він має такі форми: опитування, контрольна робота, домашня робота, семінар та інше.

Підсумковий контроль дає оцінку навчання, яке досягнуте в кінці праці над даним курсом, проводиться у вигляді іспиту, заліку, захисту дипломної (курсової роботи).

Залежно від об’єму навчального матеріалу, його цілей використовується як суцільний так і вибірковий контроль навчання. При текучому контролі, використовується суцільний контроль по якійсь частині навчального матеріалу. При підсумковому контролі використовується вибірковий контроль.

Для оцінки рівня сформованості знань і умінь по кожному модулю розроблені контрольні завдання. Для модулів 1, 2, 4, - це контрольні залікові завдання (КЗЗ) в тестовій формі. КЗЗ по темі співпадають з назвою смислового модуля. По модулю 3 – варіанти за обов'язковим домашнім завданням (ОДЗ). Вивчення дисципліни завершується іспитом (варіант контрольного тесту представлено у додатку Ж).

Для оцінки рівня засвоєння студентом матеріалу модуля дисципліни і стимулювання наукових досягнень студентів розроблена модульна оцінка по дисципліні, яка включає оцінювання в конкретних рейтингових показниках (балах) всіх учбових елементів (підсумкового і текучого контролю), а саме: семестрового екзамену, контрольних завдань з модулів, практичних занять, курсового проекту.

Для оцінки сформованості знань і умінь студентів при використанні модульної системи навчання розроблена рейтингова оцінка. Розроблена таблиця рейтингових показників оцінок по дисципліні.

Таблиця 2.5.1

Частка рейтингових оцінок контрольних заходів і учбових елементів в загальній максимальній рейтинговій оцінці по навчальній дисципліні, у відсотках

Контрольні заходи і учбові елементи

Відсоток

Семестровий іспит

Пз

СР

ЛР

20

20

35

25

Таблиця 2.5.2

Кількість рейтингових показників контрольних заходів

КЗЗ

ОДЗ

ПР (ШТхБ)

Іспит

Rmax

КПр

Модуль1

Модуль2

Модуль3

Модуль4

50

50

40

100

5х4

5х4

3х4

7х4

70

70

112

68

Всього

140

100

80

320

100

420

100

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організація і методика проведення годин здоров'я
Година здоров'я проводиться щодня для всіх без винятку учнів початкових класів та шкіл, що працюють в одну зміну, після другого чи третього уроку, тривалістю 45 хв. Залежно від місцевих умов та кільк ...

Методичний аналіз програми трудового навчання з профілю “Деревообробка” у 8-11 класах з метою підбору тем при вивчені яких найкраще формувати і розвивати загальнотрудові умінні та навички
Трудове навчання – загальноосвітній предмет державного компонента змісту освіти, який знайомить учнів із виробництвом як складовою навколишнього середовища і на цій основі впливає на їхній світогляд. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net