Рекомендації та можливі шляхи впровадження модульної технології навчання з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів ”

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Рекомендації та можливі шляхи впровадження модульної технології навчання з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів ”

Сторінка 1

Модульна технологія навчання поки що не знайшла в Україні широкого розповсюдження, не дивлячись на те, що її переваги і вигоди очевидні. Спочатку необхідно визначити спеціальність, з якої буде вестись підготовка студентів за модульною технологією навчання і формування творчої групи викладачів для розробки навчально-програмної документації і дидактичного забезпечення навчального процесу.

Розроблена програма інтегрованого спеціального курсу як в традиційній, так і в модульній формі, підлягає обов'язковому рецензуванню і експертній оцінці.

Розробку розкладу занять значно полегшить структурно-логічна схема програми навчання в модульній формі, в якій показують види занять і логічну послідовність їх проведення, види і послідовність контролю знань і вмінь учнів, види атестації, кваліфікаційних екзаменів і час на їх проведення. Таким чином, структурно-логічна схема дозволяє уявити картину навчального процесу в цілому і логіку його організації за конкретними заняттями та проведенням поточного і атестаційного контролю.

В процесі інтегрування дещо скорочується обсяг навчального матеріалу за рахунок вилучення із програми окремих предметів дублювань, застарілої навчальної інформації чи інформації несуттєвої для опанування спеціальністю. Логічно допустити, що це приводить до скорочення тривалості навчання. Ця проблема може бути вирішена двома шляхами. Перший шлях - резерв часу використати на додаткові заняття з метою підвищення якості навчання, розробити додаткові більш складні і досконалі завдання, здійснювати рівневі навчання з присвоєнням більш високого розряду. Другий шлях - резерв часу використати для надання студентам споріднених спеціальностей в рамках однієї професії. Перехід до навчання за модульною технологією вимагає більш досконалого дидактичного забезпечення. Найважливішим і складним в його розробці є підготовка змісту навчання у вигляді дидактичних елементів. Їх підготовку доцільно здійснювати централізовано.

Перехід до модульної технології навчання вимагає також нового підходу до оцінки і обліку знань студентів. Тому з перших днів навчання необхідно впровадити їх оцінку і облік, які повинні бути об'єктивними, всебічними і проводитись на кожному занятті, що дозволить накопичувати і зберігати дані про ефективність модульної технології навчання.

Результати обліку та оцінки успішно можуть бути використані при підсумковій атестації і кваліфікаційних екзаменах.

На основі власних досліджень були розробленні особисті підходи до впровадження модульної технології навчання з дисципліни (на прикладі „Технічна експлуатація автомобілів”).

Підготовчий період до проведення навчання за модульною технологією проходить таки етапи:

Створення модульного варіанту програми відповідно до таких вимог:

матеріал програми поділяється на модулі, теми яких об’єднані спільними ознаками;

всі модулі пов’язані між собою загальною спільною ознакою, яка буде визначати сутність предмету. Такою зв’язуючою ланкою є теорія будови органічних сполук О. Бутлерова;

у модулях, крім теоретичних блоків, повинні бути і практичні, спрямованні на формування та розвиток вмінь застосувати набуті знання в практичній діяльності;

порядок розгляду питань у кожній темі є послідовним. У кожному блоці теми визначаються основні та додаткові поняття.

Складання переліку основних законів, понять термінів та вмінь у кожному модулі, що будуть контролюватись. В цей перелік вносяться і вміння професійного напрямку.

Визначення основних методів і форм контролю у модулі.

Забезпечення кожного модуля відповідними матеріалами, посібниками, методичними рекомендаціями.

Для впровадження модульної технології пропонується така методика організації роботи:

1. На початку семестру студенти ознайомлюються з тематикою модулів, їх метою усіма видами контролю.

2. Після вивчення кожного модуля студенти складають модульний контроль.

3. Для одержання додаткових балів студенти виконують довгострокові завдання.

4. Студенти забезпечуються методичними рекомендаціями з індивідуальними завданнями.

Висновки до другого розділу

Складаючи програму за модульним варіантом необхідно базуватись на загальноприйнятих дидактичних принципах, маючи на увазі, що модуль-це є засіб модульного навчання, використовуючи при цьому ударну форму класифікації дидактичних принципів (професійності, виховання, науковості, систематичності, економічності і самостійності.)

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Музика - засіб активізації розумових здібностей
Сприйняття музики тісно пов'язане з розумовими процесами, тобто вимагає уваги, спостережливості, кмітливості. Діти прислухаються до звучання, порівнюють подібні й різні звуки знайомляться з їх виразн ...

Система Вища освіта в Україні
Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net