Обґрунтовування вибору напряму організаційно-економічного дослідження науково-педагогічного продукту з урахуванням аналізу існуючих підходів розв’язання проблеми

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Обґрунтовування вибору напряму організаційно-економічного дослідження науково-педагогічного продукту з урахуванням аналізу існуючих підходів розв’язання проблеми

Сторінка 1

При навчанні магістрів в області педагогіки вищої школи важливе місце повинні займати дослідження, пов'язані з обґрунтовуванням доцільності створення НПП. Відповідно до методичних вказівок до економічного розділу дипломної роботи, можливими напрямами організаційно-економічних досліджень при створенні НПП є наступні:

Оцінка і обґрунтовування економічної ефективності НПП - для НПП, пов'язаних з досягненням певних економічних результатів, а також при необхідності залучення капітальних вкладень. Результати розробки по даному напряму можуть розглядатися як складова частина бізнес-плану.

Оцінка конкурентоспроможності НПП - для НПП, запитаних на ринку подібних освітніх продуктів, при необхідності обґрунтовування доцільності створення НПП порівняно з аналогічними наявними розробками.

Моделювання процесу планування і управління створенням і упровадженням НПП - для НПП, розробка і реалізація яких є результатом колективної праці протягом тривалого періоду часу і потрібна координація їх діяльності.

Оцінка ринкової вартості - для НПП, які можуть представляти об'єкти операцій цивільно-правового характеру, наприклад у вигляді об'єктів авторського права або права на інший вид інтелектуальної власності, і бути реалізованими на відповідному вільному конкурентному ринку освітніх послуг (ОУ).

Враховуючи специфіку виконаного продукту, найбільш доцільно з погляду актуальності вибрати дослідження конкурентоспроможності НПП.

В цій мало вивченій проблемі особлива роль повинна відводитися аналізу і оцінці конкурентоспроможності НПП. Актуальність проблеми полягає, по-перше, у втратах через низький рівень використовування розробок на ринку освітніх послуг і, по-друге, недостатньої науково-методичної бази визначення інтегральної оцінки. Потреба в дослідженнях, зв'язаних з використанням НПП, виникла порівняно недавно. Відповідно дослідження і публікації по даній проблематиці були вельми обмежені. Аналіз публікацій російських і Українських фахівців : Є. Гуламп, М. Данілов, Б. Єсіпов, Л. Жарова, В. Казаков, Мороз В., Підкасистий І., Євдокімов В., присвячених вказаній проблемі, показав, що питання комплексної оцінки конкурентоспроможності подібних розробок знайшли вельми слабке віддзеркалення. Метою справжньої роботи є формування оцінної кваліметричної моделі конкурентоспроможності НПП але основі цільового підходу і методики парних порівнянь.

Об'єктом організаційно-економічного дослідження є процес викладання методики професійного навчання, призначений для упровадження в учбовому процесі. Предметом дослідження є моделювання процесу аналізу і оцінки конкурентоспроможності, методики викладання дисципліни „Методика професійного навчання” за модульно-рейтинговою технологією.

Аналіз подібних розробок дозволив виявити наступне. У сучасних умовах формування у вузі системи керування якістю навчання стає необхідним використання в навчальному процесі інноваційних освітніх технологій, що активізують самостійну роботу студентів, їхню навчальну мотивацію.

Особливо значущими для розвитку нових підходів до навчання є зміна соціальної та життєвої ролі знань і пізнавально-творчих можливостей людей. Перебудова характеру навчання здійснюється, перш за все, відносно таких його сутнісних характеристик як цільова орієнтація й характер взаємодії в навчальній діяльності.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні вимоги до завдань тестів у вищій школі
1) повинні належати до однієї теми чи дисципліни; 2) бути взаємопов’язаними між собою (послідовність у термінології); 3) бути взаємодоповнюючими та упорядкованими за труднощами або за логікою; 4) фор ...

Навчальний план адамівської школи козацько-лицарського виховання
Навчальний план школи козацько-лицарського виховання розроблено з урахуванням вимог Закону про освіту та основних положень Державної національної програми „Освіта”. Він є перехідним для поступового т ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net