Обґрунтовування вибору напряму організаційно-економічного дослідження науково-педагогічного продукту з урахуванням аналізу існуючих підходів розв’язання проблеми

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Обґрунтовування вибору напряму організаційно-економічного дослідження науково-педагогічного продукту з урахуванням аналізу існуючих підходів розв’язання проблеми

Сторінка 1

При навчанні магістрів в області педагогіки вищої школи важливе місце повинні займати дослідження, пов'язані з обґрунтовуванням доцільності створення НПП. Відповідно до методичних вказівок до економічного розділу дипломної роботи, можливими напрямами організаційно-економічних досліджень при створенні НПП є наступні:

Оцінка і обґрунтовування економічної ефективності НПП - для НПП, пов'язаних з досягненням певних економічних результатів, а також при необхідності залучення капітальних вкладень. Результати розробки по даному напряму можуть розглядатися як складова частина бізнес-плану.

Оцінка конкурентоспроможності НПП - для НПП, запитаних на ринку подібних освітніх продуктів, при необхідності обґрунтовування доцільності створення НПП порівняно з аналогічними наявними розробками.

Моделювання процесу планування і управління створенням і упровадженням НПП - для НПП, розробка і реалізація яких є результатом колективної праці протягом тривалого періоду часу і потрібна координація їх діяльності.

Оцінка ринкової вартості - для НПП, які можуть представляти об'єкти операцій цивільно-правового характеру, наприклад у вигляді об'єктів авторського права або права на інший вид інтелектуальної власності, і бути реалізованими на відповідному вільному конкурентному ринку освітніх послуг (ОУ).

Враховуючи специфіку виконаного продукту, найбільш доцільно з погляду актуальності вибрати дослідження конкурентоспроможності НПП.

В цій мало вивченій проблемі особлива роль повинна відводитися аналізу і оцінці конкурентоспроможності НПП. Актуальність проблеми полягає, по-перше, у втратах через низький рівень використовування розробок на ринку освітніх послуг і, по-друге, недостатньої науково-методичної бази визначення інтегральної оцінки. Потреба в дослідженнях, зв'язаних з використанням НПП, виникла порівняно недавно. Відповідно дослідження і публікації по даній проблематиці були вельми обмежені. Аналіз публікацій російських і Українських фахівців : Є. Гуламп, М. Данілов, Б. Єсіпов, Л. Жарова, В. Казаков, Мороз В., Підкасистий І., Євдокімов В., присвячених вказаній проблемі, показав, що питання комплексної оцінки конкурентоспроможності подібних розробок знайшли вельми слабке віддзеркалення. Метою справжньої роботи є формування оцінної кваліметричної моделі конкурентоспроможності НПП але основі цільового підходу і методики парних порівнянь.

Об'єктом організаційно-економічного дослідження є процес викладання методики професійного навчання, призначений для упровадження в учбовому процесі. Предметом дослідження є моделювання процесу аналізу і оцінки конкурентоспроможності, методики викладання дисципліни „Методика професійного навчання” за модульно-рейтинговою технологією.

Аналіз подібних розробок дозволив виявити наступне. У сучасних умовах формування у вузі системи керування якістю навчання стає необхідним використання в навчальному процесі інноваційних освітніх технологій, що активізують самостійну роботу студентів, їхню навчальну мотивацію.

Особливо значущими для розвитку нових підходів до навчання є зміна соціальної та життєвої ролі знань і пізнавально-творчих можливостей людей. Перебудова характеру навчання здійснюється, перш за все, відносно таких його сутнісних характеристик як цільова орієнтація й характер взаємодії в навчальній діяльності.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Опір ґрунту знаряддям обробітку
В практиці використання знарядь обробітку ґрунту важливе значення має те, який опір чинить ґрунт знаряддям обробітку. Від цього залежать норми виробітку, витрати пального та зношування знарядь. Слід ...

Зміст та завдання викладання мистецтва в початковій школі
Основна мета мистецького виховання – формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва, світоглядні уявлення, розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення, стимул ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net