Розробка бальної системи шкалірування з деталізацією по кожному оцінюваному параметру

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка бальної системи шкалірування з деталізацією по кожному оцінюваному параметру

Сторінка 3

Аналіз отриманих оцінних результатів і розробка заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності НПП

Робота по темі “Модульно-рейтингова технологія викладання дисципліни „Методика професійного навчання”” за оцінкою рівня по кожному оцінюваному параметру конкурентоспроможності розробленого НПП в цілому має високий рівень. В наслідок цього потрібно розробити заходи по підтримці конкурентоспроможності розробленого продукту. Ми пропонуємо такі заходи:

1. Розвивати і подалі цей напрямок роботи.

2. Впроваджувати розроблений науково-педагогічний продукт на всіх стадіях виконання і отримування завдань з методики професійного навчання за модульно-рейтинговою технологією викладання.

На підставі літературного дослідження сформульовані основні положення модульно-рейтинговій технології з дисципліни „Методика професійного навчання”.

1. На основі літературного огляду зроблено висновок про доцільність використання модульної технології при викладанні методики професійного навчання. Аналізом літературних даних доведено, що сприятливі умови для формування пізнавальної активності студентів створює модульний підхід до організації їх навчальної діяльності. Сутність його полягає у тому, що студент більш самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка включає цільову програму дій, банк інформації і методичне керівництво для досягнення поставлених дидактичних цілей.

2. Розроблена модульна програма змісту навчальної дисципліни. Розробка і впровадження методики навчання на основі модульно-рейтингової технології складається з аналізу змісту навчальної дисципліни „Методика професійного навчання”, з ціллю більш логічної побудови послідовності викладення матеріалу.

3. Розроблено контрольний апарат для використання при модульній технології навчання.

4. Результати використання інноваційної технології дозволили підтвердити її результативність. Показники якості навчання в експериментальній групі вище ніж у контрольній. Таким чином, за результатами експерименту можна стверджувати, що впровадження модульної технології навчання забезпечує більш міцні і глибокі теоретичні знання та практичні вміння і значно підвищує якість навчання.

5. Результати проведеного дослідження дають підставу визначити деякі умови ефективного управління формуванням пізнавальної активності в структурі модульної організації навчання:

а) розподіл навчального матеріалу (змісту навчання) на модулі та навчальні елементи повинен узгоджуватись із закономірностями й логікою пізнавальної діяльності, структурою наукового знання;

б) модульна організація навчання повинна супроводжуватись комплексним різнорівневим діагностико-діяльнісним рейтинговим контролем, що дозволяє на основі синтезу його типів, форм і методів організації, вийти на нову, не можливу при їх автономному використанні методику управління якістю знань, умінь і навичок студентів на вищих рівнях їх інтелектуальних труднощів;

в) поетапна організація навчання та методика оцінки якості навчання студентів повинні поступово нарощувати інтелектуальне навантаження студентів, послідовно вимірювати і на цій основі коригувати їх діяльність у процесі оволодіння матеріалом певного модуля, виводячи її результати на визначений рівень у кожному з них, і таким чином гарантувати досягнення запланованої якості на завершення вивчення предмета;

г) вибір методики навчання повинен забезпечувати оволодіння системою знань, розвиток особистості в цілому і, передусім, формування пізнавальної активності;

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Результати обстеження моторної сфери дітей із заїканням, порівняльний аналіз патології з нормою
Отже, провівши дане обстеження дітей із заїканням і з мовною нормою за приведеною методикою, отримуємо наступні результати. Діти із заїканням № п/п Категорія Обстеження П.І. дитини, кількість отриман ...

Функції оцінки
Оцінка - це визначення і вираження у балах(відмітка), а також в оцінних ситуаціях учителя міри засвоєння учнями знань, умінь і навичок, встановлених програмою. Оцінка має велике значення для управлін ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net