Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми

Педагогіка » Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми

Сторінка 2

Керівник навчального закладу організовує планування змісту і забезпечення навчально-виховного процесу та несе за нього відповідальність. До його обов'язків належить також піклування про здоров'я, безпеку учнів, про створення умов для позакласної та позашкільної роботи. Керівник навчального закладу наділений адміністративною владою, і від уміння користуватися нею залежить його авторитет. Він не може бути консервативним виконавцем інструкцій, а мусить бути творчим керівником. Важливо, щоб він був наділений такими рисами, як демократизм, вимогливість, самовимогливість, чесність, відвертість, дипломатичність, мобільність, чуття нового тощо. Керівник навчального закладу керує роботою своїх заступників, узгоджує спільну діяльність адміністрації закладу з громадськими організаціями, вчителів та учнів, відповідає за комплектування класів і працевлаштування випускників. Один з найголовніших напрямів його роботи — добір і розстановка педагогічних кадрів. У сфері його компетенції організація роботи ради навчального закладу, педагогічної ради, батьківського комітету, батьківського всеобучу, загальне керівництво методичною роботою, навчально-виховним процесом, координація позакласної роботи вчителів. Директор несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, забезпечення гігієни праці учнів і вчителів.

Особливості управлінської діяльності керівника навчального закладу при роботі з обдарованими дітьми в наш час полягають в зміні підходів при оцінюванні діяльності всього закладу. Це означає створення навчальним закладом власної системи діагностики й оцінювання своєї діяльності, орієнтацію на оцінювання за результатами навчання учнів, вивчення рівня розвитку особистості дитини, оцінювання результатів діяльності окремих педагогів. Демократизація управління, в свою чергу, передбачає створення належних умов для реалізації мети навчального закладу, пріоритетність вирішення питань макротехнології (цілісної системи роботи навчального закладу і внутрішнього управління) над мікротехнологіями (методиками проведення педрад, нарад, аналізу окремих уроків, написання наказів, складання графіків тощо).

Управлінська діяльність керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми передбачає контроль кадрової ситуації в закладі, що виявляється у наявності в закладі психологів, звільнених класних керівників, заступників керівників шкіл з експериментальної або науково-методичної роботи, працівників вузів. Це вимагає вирішення нових управлінських завдань, виникнення нових управлінських відносин, зв'язків, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, атмосфери творчого пошуку, взаємодопомоги, зацікавленості роботою.

Управлінська діяльність керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми сьогодні визначає і зміну методологічних засад управління. На передній план висуваються системний підхід, моделювання цілісних педагогічних та управлінських структур, розробка технологій прискореного розвитку. Це стимулює використання діалогічних форм взаємодії, впровадження способів самоорганізації, децентралізації управління тощо. Головним у змісті управлінської діяльності по роботі з обдарованими дітьми стає вироблення цілісної системи діяльності навчального закладу, яка б відповідала вимогам часу і створювала передумови для цілеспрямованого розвитку учнів.

Зміст діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми вимагає й оновлення форм управління. Пріоритетними стають дорадчо-адміністративні форми управління, які поділяють на: колегіальні (рішення ради навчального закладу, педагогічної ради, зборів трудового колективу, наради при директорові, методичної ради, профспілкових зборів, ради засновників); колективні (резолюції чи рішення, консультантів, учнівської, батьківської ради, зборів творчих учителів); індивідуальні (висновки, поради під час бесіди, спостереження, анкетування, інтерв'ювання).

Взаємодія з обдарованими дітьми повинна базуватися з урахуванням таких психолого-педагогічних принципів як формування взаємин на основі творчої співпраці; організація навчання на основі особистісної зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей та ін. Втілення цих принципів у життя потребує від керівника навчального закладу творчого підходу управлінської діяльності до організації навчання як інтегрованого процесу. Характерною особливістю управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми на сучасному етапі є сукупність традиційних та нових керівних функцій. Робота з обдарованими дітьми має свої педагогічні, психологічні й управлінські особливості, які потребують більш фундаментального дослідження та обґрунтування.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні вимоги до навчальної діяльності
1. Навчальна діяльність повинна бути різнобічно мотивованою у стосунку до вчителя й учня, тобто в учителя повинно бути прагнення краще навчати, а в учня - краще та старанно вчитись. Під умотивованіст ...

Напрямки удосконалення наочності та сприйняття основних властивостей функцій в шкільній програмі курсу алгебри
У 2012 році в Україні стартував національний проект «Відкритий світ». Суть цього проекту зводиться до апробації використання високоякісних мультимедійних засобів у навчальному процесі, використання е ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net